Natura 2000

Natura 2000 logo

Her kan du læse Gribskov Kommunes fire gældende Natura 2000-handleplaner 2016-2021 og om vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027.

Natura 2000-områder

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Når et område er udpeget som Natura 2000-område indebærer det bl.a., at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Ved gunstig bevaringsstatus forstås, at arter og naturtyper ikke går tilbage. Indenfor Natura 2000-områderne skal der beskyttes mod aktiviteter, der kan skade naturen i områderne.

Der er 257 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger helt eller delvist i Gribskov Kommune. 

Det drejer sig om følgende:

  • Natura 2000-område nr. 129 Gilbjerg Hoved
  • Natura 2000-område nr. 132 Rusland
  • Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
  • Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose
  • Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.
  • natura 2000-ormåde nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten (marint Natura 2000-område)

Natura 2000-planer

For at sikre, at der gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i Natura 2000-områderne, skal staten (Miljøstyrelsen) udarbejde en Natura 2000-plan for hvert Natura 2000-område. I planerne beskrives mål for naturtilstanden og den aktuelle naturtilstand. Der beskrives også, hvilke overordnede indsatser der er behov for i planperioden, for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 

Miljøstyrelsen har i juli 2023 offentliggjort 3. generations Natura 2000-planer gældende for 2022-2027. Planerne skal nemlig opdateres hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov). Planerne kan ses her på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan du læse mere om Natura 2000: Natura 2000

Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Kommunerne har inden for Natura 2000-områderne ansvaret for at planlægge indsatser for de lysåbne naturtyper på private og kommunale arealer samt for skovnaturtyper, der ligger på arealer uden fredskovspligt. Lysåbne naturtyper er bl.a. heder, overdrev og klitnatur. Kommunerne er således forpligtet til at udarbejde såkaldte Natura 2000-handleplaner.

De kommunale Natura 2000-handleplaner 2022-2027 skal beskrive følgende: 1) Indsatsbehov og prioritering af indsatserne, 2) De initiativer kommunen vil tage for at gennemføre indsatserne og den planlagte interessentinddragelse, 3) En oversigt over fordelingen af indsatser mellem kommuner, Miljøstyrelsen og offentlige lodsejere, som f.eks. Naturstyrelsen.

Ud af de seks Natura 2000-områder beliggende helt eller delvist i Gribskov Kommune, skal Gribskov Kommune udarbejde bidrag til følgende fire:

  • Natura 2000-område nr. 132 Rusland
  • Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
  • Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, samt
  • Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Staten skal udarbejde for de resterende. 

Med afsæt i statens Natura 2000-planer, skal Gribskov Kommune senest d. 3. juli 2024 have vedtaget Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027.

Med afsæt i statens Natura 2000-planer, skal Gribskov Kommune senest d. 3. juli 2024 have vedtaget Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027. Udkastet til de nye Natura 2000-handleplaner skal i offentlig høring inden den endelige politiske vedtagelse. Gribskov Kommune sender d. 14. februar 2024 udkast til nye Natura 2000-handleplaner for Natura 2000-område nr. 132 Rusland og for Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev i offentlig høring. Halsnæs Kommune og Miljøstyrelsen koordinerer den offentlige høring af udkast til handleplaner for hhv. Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose og for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov.

Du kan læse mere om de nye udkastet til Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 her.

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for Gribskov Kommune samt hvidbøger med høringssvar kan ses herunder. 

Natura 2000-handleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (PDF)

Natura 2000-handleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (PDF)

Natura 2000-handleplan for Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (PDF)

Natura 2000-handleplan for Rusland (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Rusland (PDF)

Senest opdateret 09-02-2023