Sagsbehandlingstider og svarfrister

Her kan du se, hvor lang sagsbehandlingstid der kan forventes, fra du har ansøgt, og indtil du modtager en afgørelse.

Vi sagsbehandler så hurtigt, som det er muligt, og kan vi ikke overholde sagsbehandlingstiden, vil du hurtigst muligt få skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Du kan eventuelt se mere om reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider i retssikkerhedsloven

Sagsbehandlingstiderne gælder også for sager hjemvist fra klageinstanser, med mindre andet er oplyst under den enkelte sagstype.

Byggesager

Der er stor byggelyst hos både borgere og virksomheder i foråret, hvilket kommunen er glade for. Det anbefales derfor, at der ansøges i god tid inden byggeprojektet ønskes opstartet. Såfremt der er tale om større byggerier anbefales det endvidere, at kontakte kommune for en forhåndsdialog inden ansøgningen indsendes.

Sagsforløbet for byggesager

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du fra start har sendt os alt det nødvendige materiale. Kommunen informere ansøger indenfor 3 uger fra modtagelse af ansøgningen om sagen mangler materiale eller den er fuldt oplyst

Diagram viser behandlingen af byggesager fra de indsendes til kommunen til de er fuldt oplyst og nedenstående servicemål er gældende

Servicemål

 Gribskov Kommune følger KL's servicemål for byggesager.

Sagstype

Servicemål

Simple konstruktioner (Garager, carporte, udhuse og lignende) 

40 dage 

Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse

40 dage 

Industri- og lagerbygninger (herunder landbrugsbyggeri, hvor der ikke kræves forudgående landzonetilladelse)

50 dage 

Erhvervsbyggeri 

55 dage 

Etagebyggeri, bolig

60 dage 

Lovliggørelse af eksisterende byggeri  Undtaget for servicemål 

Byggesager med behandling af landzonetilladelse 

Undtaget for servicemål 

Det tilstræbes, at flest mulige sager håndteres inden for ovennævnte tider. 

Forskellige konkrete forhold kan føre til længere sagsbehandlingstid, herunder lange svartider fra ansøger på supplerende spørgsmål, høringer eller politisk forelæggelse.

Lovliggørelsessager

Gribskov kommune prioriterer i den kommende tid, at håndterer lovliggørelsessager højt også selv om der ikke er officielle servicemål på. Vores interne servicemål er 12 uger, som blev vedtaget politisk på udvalgsmøde for Klima, Teknik og Miljø den 14.03.2023. 

Sagstyper 

Gribskov Kommune har følgende sagstyper. 

Hurtigbanen

Sager vedrørende simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse og lignende) samt enfamiliehuse og sommerhuse samt tilbygninger hertil, vil blive kategoriseret som en 'Hurtigbane-sag', hvis projektet overholder krav i byggeretten jf. BR18 kap. 8 samt bestemmelser på ejendommen - fx i lokalplaner, tinglyste servitutter, dispensation fra anden lovgivning mv. 

Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, så vær opmærksom på anden gældende lovgivning som fx:

 • Lokalplan eller byplanvedtægt
 • Deklarationer
 • Naturbeskyttelsesloven

Sager der kræver helhedsvurdering eller dispensation 

Sager vedrørende simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse og lignende) samt enfamiliehuse og sommerhuse samt tilbygninger hertil, som ikke overholder krav i byggeretten jf. BR18 kap. 8 vil kræve en helhedsvurdering. Overholdes bestemmelser på ejendommen ikke - fx i lokalplaner, tinglyste servitutter, anden lovgivning mv. - vil sagen kræve en dispensation. 

Hvis du søger dispensation, eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der længere tid med at behandle din sag. Det skyldes, at andre myndigheder eller naboer måske skal udtale sig. 

Byggeri, hvor der lægges et niveauplan, vil ligeledes blive kategoriseret som denne sagstype, da kommunen skal vurdere niveauplanet jf. BR18 §456 skt. 2.

 

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser/-tilladelser

Kommunen er underlagt regler om hvor lang sagsbehandlingstiden må være på de forskellige typer sager.

Jf. Husdyrbrugloven skal de mindre godkendelser og tilladelser afgøres inden for 90 dage, mens de større godkendelser ikke har nogen konkret frist, men blot skal afgøres inden for rimelig tid. Sagsbehandlingstiden regnes altid fra, når vi har fået alle oplysninger.

Vi bestræber os naturligvis altid på at afslutte sagsbehandlingen så hurtigt som muligt, dog er der pt. længere sagsbehandlingstid.

Sagstype Sagsbehandlingstid
Mindre godkendelser og tilladelser indenfor Husdyrbrugloven 90 dage
Større godkendelser indenfor Husdyrbrugloven Ingen frist 

 

Sagsbehandlingen gennemføres altid ud fra en individuel og konkret vurdering, som afhænger af din konkrete situation. Nogle gange kan det gøres hurtigt, andre gange kræver det mere tid til at indhente oplysninger fra læge, hospital eller andre instanser. Fristen for sagsbehandlingen er den tid, du kan forvente det tager at behandle din sag. Når vi taler med dig vurderer vi altid, om der er behov for at sætte hjælp ind med det samme. Vi tilstræber altid den kortest mulige sagsbehandlingstid i alle sager.

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Personlig hjælp

Serviceloven §83

10 hverdage (3 uger, hvis der skal indhentes lægelige oplysninger eller ved behov for afklaringsforløb/oplæringsforløb)

Praktisk hjælp

Serviceloven §83

12 uger

Madservice

Serviceloven §83

10 hverdage

Rehabiliteringsforløb personlig pleje

Serviceloven §83a

10 hverdage (3 uger, hvis der skal indhentes lægelige oplysninger eller ved behov for afklaringsforløb/oplæringsforløb)

Rehabiliteringsforløb praktisk hjælp

Serviceloven §83a

12 uger

Aflastning og afløsning

Serviceloven §84

Afløsende hjælp i hjemmet 6 uger og aflastning udenfor hjemmet 4 uger

Træning

Serviceloven §86

2 uger

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Serviceloven §112 og §113

12 uge

Kropsbårne hjælpemidler

Serviceloven §112

4 uger

Vi har forlænget sagsbehandlingstid på kompressionshjælpemidler.

Du kan forvente at modtage en afgørelse 6 uger efter vi har modtaget din ansøgning.

Årsagen er en ændring i lovgivningen vedr. kompressionshjælpemidler, Ankestyrelsens principmeddelelse 20-22.

Biler

Serviceloven §114

10 måneder

Reparation og særlig indretning af handicapbiler

Serviceloven §114

4 uger

Små boligændringer

Serviceloven §116

12 uger

Store boligændringer

Serviceloven §116

10 måneder

Hjælp og støtte til borger med en hastigt fremadskridende sygdom

Serviceloven §117a

10 dage

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Serviceloven §118

8 uger

Pasning af døende

Serviceloven §119

2 uger

Sygeplejeartikler

Serviceloven §122

 

Ældrebolig

 

16 uger

Plejebolig

 

8 uger

Hjemmesygepleje

 Sundhedslovens §138 

3 hverdage

Sagsbehandlingen gennemføres altid ud fra en individuel og konkret vurdering, som afhænger af din konkrete situation. Nogle gange kan det gøres hurtigt, andre gange kræver det mere tid til at indhente oplysninger fra læge, hospital, psykiatrien, skole eller andre instanser. Fristen for sagsbehandlingen er den tid, du kan forvente det tager at behandle din sag. Når vi taler med dig vurderer vi altid, om der er behov for at sætte hjælp ind med det samme. Vi tilstræber altid den kortest mulige sagsbehandlingstid i alle sager.

Børn og unge:

Område

Lovhenvisning

Sagsbehandlingstid

Tidligt forebyggende indsatser

Barnets Lov § 30

8 uger

Særlige dagtilbud mv.

Barnets Lov § 83

8 uger

Hjemmetræning

Barnets Lov § 85

6 måneder

Særlige klub- og dagtilbud

Barnets Lov § 82

12 uger

Merudgifter til børn

Barnets Lov § 86

12 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

Barnets Lov § 87

12 uger

Ledsageordning for 12-18 årige

Barnets Lov § 89

8 uger

Støttende indsatser til børn og unge

Barnets Lov § 32

6 måneder

Støttende indsatser til børn og unge (hjemviste sager)

Barnets Lov § 32

3 måneder

Økonomisk støtte

Barnets Lov § 35

12 uger

Støtteperson til forældre til børn anbragt udenfor hjemmet

Barnets Lov § 75

8 uger

Samvær med anbragte børn og unge

Barnets Lov §§ 103-105

12 uger

Ungestøtte for 18-22 årige

Barnets Lov § 114

6 uger

Aflastning og afløsning af pårørende til barn med funktionsnedsættelse

Barnets Lov § 90 jf. Serviceloven § 84

8 uger

Praktisk hjælp og personlig pleje

Barnets Lov § 90 jf. Serviceloven § 83

 Se sundhed

Træning

Barnets Lov § 90 jf. Serviceloven § 86

 Se sundhed

 

Voksne:

Område

Lovhenvisning

Sagsbehandlingstid

Forebyggende hjælp og støtte

Serviceloven §82 a-c

14 dage

Aflastning og afløsning

Serviceloven §84

Afløsende hjælp i hjemmet 6 uger og aflastning udenfor hjemmet 4 uger

Socialpædagogisk støtte

Serviceloven §85

8 uger

Selvudpeget hjælper

Serviceloven §94

12 uger

Kontant tilskud

Serviceloven §95

7 måneder

Kontant tilskud - Ansøgning om kurser

Serviceloven §95

 6-8 uger

Kontant tilskud - Ansøgning om ekstra tid i forbindelse med ferie

Serviceloven §95

2 måneder ved ferie i Danmark, 3 måneder ved ferie i udlandet

Borgerstyret personlig assistance

Serviceloven §96

7 måneder 

Borgerstyret personlig assistance - Ansøgning om kurser

Serviceloven §96

 6-8 uger

Borgerstyret personlig assistance - Ansøgning om ekstra tid i forbindelse med ferie

Serviceloven §96

2 måneder ved ferie i Danmark, 3 måneder ved ferie i udlandet

Ledsagerordning

Serviceloven §97

4 uger

Kontaktperson til døvblinde

Serviceloven §98

3 måneder

Merudgiftsydelse

Serviceloven §100

3 måneder

Behandling for misbrug af rusmidler

Serviceloven §§ 101 og 101a

Sundhedsloven §§ 141 og 142

14 dage

Tilbud af behandlingsmæssig karakter

Serviceloven §102

3 måneder

Beskyttet beskæftigelse

Serviceloven §103

4 måneder

Aktivitets- og samværstilbud

Serviceloven §104

4 måneder

Midlertidigt botilbud

Serviceloven §107

5 måneder

Botilbud

Serviceloven §108

Lov om almene boliger §105

5 måneder

Krisecentre

Serviceloven §109

Straks

Husvilde

Serviceloven § 80

4 uger

Forsorgshjem

Serviceloven §110

straks

Kommunikationscentret

 

4 uger

Social begravelse

Begravelsesloven

10 dage

Kommunikations hjælpemidler

Lov om specialundervisning for voksne

12 uger

Socialt frikort

Lov om forsøg med et socialt frikort § 2

3 uger

 

Emne Lovgrundlag Sagsbehandlingsfrist
Ansøgning om optagelse på venteliste til dagtilbud og dagpleje Dagtilbudsloven § 26 og § 27b 2 uger
Ansøgning om økonomisk friplads Dagtilbudsloven § 43, nr. 2 1 uge
Ansøgning om behandlingsmæssig eller socialpædagogisk friplads Dagtilbudsloven § 43, nr. 3-4
og § 63, nr. 3-4
4 uger
Ansøgning om tilskud til privat pasning eller pasning af eget barn Dagtilbudsloven § 80 og § 86 3 uger
Ansøgning om kombinationstilbud  Dagtilbudsloven § 85a  3 uger

Sagsbehandlingstider i Center for Job & Unge i Gribskov Kommune

Her kan du få overblik over frister for sagsbehandling i Center for Job & Unge. Hvor lang sagsbehandlingstid der kan forventes, fra du har ansøgt, og indtil du modtager en afgørelse.

Vi sagsbehandler så hurtigt, som det er muligt, og kan vi ikke overholde sagsbehandlingstiden, vil du hurtigst muligt få skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Gribskov Kommune vurderer sagsbehandlingstider på det enkelte sagsområde i Center for Job & Unge. Kommunen tager udgangspunkt i Folketingets Ombudsmands vejledning omkring, hvilke forhold kommunen skal tage i betragtning når sagsbehandlingstider bliver fastlagt.

De forhold, vi tager i betragtning, når Center for Job & Unge udmåler sagsbehandlingstiden er:

 • Sagens karakter
 • Omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage
 • De løbende ekspeditioner i sagen
 • Den sædvanlige sagsbehandlingstid for sagstypen
 • Myndighedens eventuelle udmeldinger om en forventet sagsbehandlingstid
 • Sagens faktiske og retlige kompleksitet
 • Om sagen giver anledning til principielle overvejelser
 • Om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende

 

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om virksomhedspraktik herunder selvfunden praktik

§ 57

2 uger

Ansøgning om ansættelse med løntilskud herunder selvfunden løntilskud

§ 66

2 uger

Ansøgning om ansættelse med løntilskud til førtidspensionist

§ 66

2 uger

Vejledning og opkvalificering

§§ 90, 91, 96, 97, 162

 4 uger

Ansøgning om læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus efter test (rettighed)

§ 93

2 uger

Afgørelse om realkompetencevurdering

§ 93

2 uger

Personlig jobformidler i ressourceforløb (rettighed)

§ 113a

2 uger

Afgørelse om ressourceforløb eller fleksjob efter indstilling i rehabiliteringsteamet

§§ 112, 116

2 uger

Ansøgning om ressourceforløb for førtidspensionister

§115 stk. 1

6 måneder

Ansøgning om revalidering

§ 142

13 uger

Økonomisk støtte selvstændig virksomhed revalidering

§ 147

6 måneder

Ansøgning om jobrotation

§ 149

2 uger

Mentorstøtte

§ 167

2 uger

Ansøgning om udskrivningsmentor (rettighed)

§ 167 stk. 2

1 uge

Hjælpemidler i forbindelse med tilbud og beskæftigelse i form af;

 • tilskud til arbejdsredskaber
 • undervisningsmaterialer
 • til en virksomhed i form af tilskud til mindre arbejdspladsindretninger

§§ 172, 173, 174, 178, 179

2 uger

Afgørelse om befordringsgodtgørelse og godtgørelse og godtgørelse

§§ 175, 176

2 uger

Svar på klage over arbejdsgiver beregninger ved ansættelse med løntilskud 

§ 206

2 uger

 

Integrationsloven

Område

Lov henvisning

 Sagsbehandlingstid

Danskuddannelse

Kapitel 4 og 4a

4 uger (lovbestemt)

Vejledning og opkvalificering

§ 23 a

2 uger

Afgørelse om virksomhedspraktik

§ 23 b

2 uger

Ansættelse med løntilskud

§ 23 c

2 uger

Afgørelse om mentorfunktion

§ 23 d

2 uger

Afgørelse om tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

§ 24a

2 uger

Enkeltudgifter, herunder hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende

Kapitel 6

4 uger

 

Refusionsudbetalinger til arbejdsgivere

Område

Lov henvisning

 Sagsbehandlingstid

Sygedagpengerefusion (Lov om Sygedagpenge)

Afsnit 3 og 4

3 uger

Refusion for løntilskud, herunder fleksjobs-løntilskud (gammel ordning), samt løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap (kompensationslovens § 15)

LAB §§ 75, 76, 133

3 uger

Tilskud til personlig assistance (kompensationsloven)

Kapitel 6

3 uger

Tilskud til mentorfunktion

LAB § 167

3 uger

Tilskud til voksenlærlinge

LAB § 154

3 uger

Refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb udbetales efter

 LAS § 69  3 uger

 

Lov om Aktiv Socialpolitik

Område

Lov henvisning

 Sagsbehandlingstid

Forsørgelsesydelser (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- og kontanthjælp samt ressourceforløbsydelse), herunder supplerende ydelse til brøkpension.

§§ 22, 23, 24, 25, 27 a, 68, 69 j

3 uger

 

 Engangshjælp

§ 25 a

3 uger

Særlig støtte

§ 34

3 uger

Revalideringsydelse

§ 71

3 uger

Ledighedsydelse

§§ 74, 74 a, 74 f

3 uger

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

 

§ 81

4 uger

Midlertidig huslejehjælp

§ 81 a

4 uger

Sygebehandling

§ 82

4 uger

Tandpleje

§ 82 a

4-6 uger

Samværsudgifter

§ 83

4 uger

Særlig hjælp vedr. børn

§ 84

4 uger

Flyttehjælp

§ 85

2 uger

 

Lov om Social Pension, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Afgørelser om førtidspension, bistands-/plejetillæg, invaliditetsydelse, konverteringer mellem invaliditetsydelse og førtidspension 

§§ 14, 16, 20, 21,44

3 måneder (lovbestemt)

Personligt tillæg

Begge lovgivninger

4 uger

Førtidspension på det foreliggende grundlag

§ 17 Stk. 2

3 måneder

Førtidspension uden forelæggelse på rehabiliteringsteam

§17 stk. 3

1 måned 

 

Lov om individuel boligstøtte

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Beboerindskudslån

§§ 54-71

2 uger

 

Lov om Repatriering

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om repatrieringsydelse

§ 7

4-6 uger

 

Lov om sygedagpenge

 Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Sygedagpengeydelse

Afsnit 3 og 4

3 uger

Kronisk sygdom

§§ 56, 58 a

4 uger

Mestringskursus

§ 13 c stk. 6

2 uger

 

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Område 

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Fortrinsadgang

§ 3 

2 uger

Ansøgning om personlig assistance

Kapitel 3 og 4

4 uger

Hjælpemidler

Kapitel 6

4 uger (lovbestemt)

Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med  handicap

§ 15 

4 uger

Opkvalificering i forbindelse med ansættelse 

§ 15 d

4 uger

 

Lov om Seniorjob

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Tilbud om seniorjob

§ 2

2 måneder (lovbestemt)

Tilbud om nyt seniorjob ved ledighed efter ordinær beskæftigelse

§ 3

1 måned (lovbestemt)

Tilflytning til ny kommune

§ 4

2 måneder (lovbestemt)

  

 

Lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Målgruppevurdering til FGU

Kapitel 2

2 uger

 

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Område 

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Fra henvendelse til indstilling til stu

Kapitel 2

3 måneder