Sagsbehandlingstider og svarfrister

Her kan du se, hvor lang sagsbehandlingstid der kan forventes, fra du har ansøgt, og indtil du modtager en afgørelse.

Vi sagsbehandler så hurtigt, som det er muligt, og kan vi ikke overholde sagsbehandlingstiden, vil du hurtigst muligt få skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Du kan eventuelt se mere om reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider i retssikkerhedsloven

Byggesager

Der er stor byggelyst hos både borgere og virksomheder i foråret, hvilket kommunen er glade for. Det betyder dog også, at sagsbehandlingstiden er længere end normalt. Det anbefales derfor, at der ansøges i god tid inden byggeprojektet ønskes opstartet. 

Sagsforløbet for byggesager

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du fra start har sendt os alt det nødvendige materiale. Kommunen informere ansøger indenfor 3 uger fra modtagelse af ansøgningen om sagen mangler materiale eller den er fuldt oplyst. Nedenstående servicemål gælder fra den dag, sagen er fuldt oplyst - ansøger modtager brev om dette indeholdende oplysning om den vurderede sagstype. 

Diagram der viser forløbet i sagsbehandling af byggesager. Forløbet er også beskrevet i teksten på siden

Servicemål og aktuel sagsbehandlingstid 

For tiden må der påregnes en ekstra sagsbehandlingstid for byggeansøgninger på byggeri, der ikke ligger inden for byggeretten, herunder byggeri, hvor der fastlægges niveauplan for at overholde højdekrav, og byggeri der kræver dispensation fra en lokalplan/servitut.

Vi arbejder målrettet mod at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Blandt andet ved opgradering af byggesagsbehandlere og omorganisering af sagsområder, som er vedtaget politisk på udvalgsmøde for Udvikling, Byg og Land den 24.11.2020 samt Økonomiudvalget den 30.11.2020. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer den aktuelle sagsbehandlingstid.

Der må også påregnes ekstra sagsbehandlingstid inden for de øvrige kategorier - i  øjeblikket minimum 2 måneder. 

Gribskov Kommune har følgende servicemål for byggesager.

Vedtaget politisk på udvalgs møde for Udvikling, By og Land den 30.04.2019. 

 Prioritet   Sagstype

Ønsket sagsbehandlingstid
(fra sagen er fuldt oplyst)

Aktuelle sagsbehandlingstid fra sagen er fuldt oplyst
(opdateret februar 2023)

 1  

Erhverv

 

2-12 uger afhængig af kompleksitet

  8-16 uger afhængig af kompleksitet
 1  

Nybyggeri, herunder tilbygning indenfor byggeretten (”Hurtigbanen”)

 

2 uger

 (servicemål overholdes)
 2  

Byggetilladelser til brug for events, (telte eller andre faste konstruktioner)

 

2 uger

  8 uger
 2  

Nedrivningssager

 

2 uger

  4 uger
 2  

Forespørgsler

 

2 uger

  (servicemål overholdes)
 2 Lovliggørelse v. salg (underskrevet købsaftale betinget af lovliggørelse) 2 - 12 uger afhængig af kompleksitet   (servicemål overholdes)
 3  

Nybyggeri, herunder tilbygning med helhedsvurdering eller dispensationer

 

10 uger

  (servicemål overholdes)
 3  

Øvrige faste konstruktioner

 

10 uger

   8-16 uger afhængig af kompleksitet
 4  

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

 

Ingen servicemål

  Ingen servicemål
 5  

Henvendelser om anden ejendom, typisk klager over byggeri hos nabo

 

Ingen servicemål

  Ingen servicemål

Hurtigbanen

Hurtigbanen gælder for sommerhuse i sommerhusområder og enfamliehuse i byzone, der opfylder krav til højde og afstand til skel. Den gælder, hvis der ikke er behov for partshøring, dispensation fra lokalplan, naturbeskyttelsesloven, deklaration eller lign.

Generelt

Det tilstræbes, at flest mulige sager håndteres inden for ovennævnte tider. 

Forskellige konkrete forhold kan føre til længere sagsbehandlingstid, herunder lange svartider fra ansøger på supplerende spørgsmål, høringer eller politisk forelæggelse.

Erhvervssager

Indenfor 3 uger skal ansøger oplyses, om sagen er fuldt oplyst, eller om der er behov for yderligere oplysninger.

Generelt for alle byggesager

Hvis du søger dispensation, eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der længere tid med at behandle din sag. Det skyldes, at andre myndigheder eller naboer måske skal udtale sig.

Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, så vær opmærksom på anden gældende lovgivning som fx:

 • Lokalplan eller byplanvedtægt
 • Deklarationer
 • Naturbeskyttelsesloven

Forlængede sagsbehandlingstider

Du kan i øjeblikket opleve forlænget sagsbehandlingstid på nogle områder. Det skyldes manglende kapacitet. Fælles for alle tidsfristerne gælder, at der er tale om forventede og gennemsnitlige tidsfrister. Hvis der er særlige hastende behov, skal Administrationen fravige tidsfristerne og hastebehandle sagen. Hvis tidsfristen derimod af særlige årsager ikke kan overholdes, skal Administrationen orientere den pågældende borger herom og orientere om, hvornår det forventes, at der vil blive truffet afgørelse. 

Personlig hjælp og pleje

Servicelovens § 83

3 hverdage

Praktisk hjælp

Servicelovens § 83

3 uger

Madservice

Servicelovens § 83

3 hverdage

Rehabilitering praktisk hjælp 

Servicelovens § 83 a 

3 uger 

Rehabilitering personlig pleje

Servicelovens § 83a

3 hverdage

Aflastning og afløsning af ægtefælle mf.

Servicelovens § 84

4 uger

Træning efter serviceloven

Servicelovens § 86

5 hverdage

Selvvalgt hjælper til hjemmepleje

Servicelovens § 94

8 uger

Nødkald

Servicelovens § 112

10 hverdage

Personlige/kropsbårne hjælpemidler

Servicelovens § 112

4 uger

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Servicelovens §§ 112-113

10 uger

(obs. den normale sagsbehandlingstid på 6 uger er forlænget til 10 uger)

Støtte til bil

Servicelovens § 114

8 måneder

Boligindretning

Servicelovens § 116

12 uger (mindre boligændringer)

(obs. den normale sagsbehandlingstid på 6 uger er forlænget til 10 uger)

10 måneder (større boligændringer)

(obs. den normale sagsbehandlingstid på 6 uger er forlænget til 10 uger)

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Servicelovens § 118

6 uger

Pasning af døende

Servicelovens § 119

2 uger

Hjemmesygepleje

Sundhedslovens § 138

3 hverdage

 Hjemmetræning

Servicelovens § 32a

3 måneder

Merudgifter til børn

Servicelovens § 41

6 uger

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap

Servicelovens § 42

6 uger

Ledsageordning for 12-18 årige

Servicelovens § 45

4 uger

Særlig støtte til børn og unge

Servicelovens § 52

4 måneder

Særlig støtte til børn og unge (hjemviste sager)

Servicelovens § 52

3 måneder

Socialpædagogisk støtte 

Servicelovens § 85

8 uger

Ledsagerordning for voksne

Servicelovens § 97

4 uger

Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer

Servicelovens §§ 107-108

8 uger

 Tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning mm.

Servicelovens §§ 95-96

4 uger


 

Emne Lovgrundlag Sagsbehandlingsfrist
Ansøgning om optagelse på venteliste til dagtilbud og dagpleje Dagtilbudsloven § 26 2 uger
Ansøgning om økonomisk friplads Dagtilbudsloven § 43, nr. 2 1 uge
Ansøgning om behandlingsmæssig eller socialpædagogisk friplads Dagtilbudsloven § 43, nr. 3-4 4 uger
Ansøgning om tilskud til privat pasning eller pasning af eget barn Dagtilbudsloven § 80 3 uger

Sagsbehandlingstider i Center for Job & Unge i Gribskov Kommune

Her kan du få overblik over frister for sagsbehandling i Center for Job & Unge. Hvor lang sagsbehandlingstid der kan forventes, fra du har ansøgt, og indtil du modtager en afgørelse.

 

Vi sagsbehandler så hurtigt, som det er muligt, og kan vi ikke overholde sagsbehandlingstiden, vil du hurtigst muligt få skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Gribskov Kommune vurderer sagsbehandlingstider på det enkelte sagsområde i Center for Job & Unge. Kommunen tager udgangspunkt i Folketingets Ombudsmands vejledning omkring, hvilke forhold kommunen skal tage i betragtning når sagsbehandlingstider bliver fastlagt.

De forhold, vi tager i betragtning, når Center for Job & Unge udmåler sagsbehandlingstiden er:

 • Sagens karakter
 • Omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage
 • De løbende ekspeditioner i sagen
 • Den sædvanlige sagsbehandlingstid for sagstypen
 • Myndighedens eventuelle udmeldinger om en forventet sagsbehandlingstid
 • Sagens faktiske og retlige kompleksitet
 • Om sagen giver anledning til principielle overvejelser
 • Om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende

 

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om virksomhedspraktik herunder selvfunden praktik

§ 57

2 uger

Ansøgning om ansættelse med løntilskud herunder selvfunden løntilskud

§ 66

2 uger

Ansøgning om ansættelse med løntilskud til førtidspensionist

§ 66

2 uger

Vejledning og opkvalificering

§§ 90, 91, 96, 97, 162

 4 uger

Ansøgning om læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus efter test (rettighed)

§ 93

2 uger

Afgørelse om realkompetencevurdering

§ 93

2 uger

Personlig jobformidler i ressourceforløb (rettighed)

§ 113a

2 uger

Afgørelse om ressourceforløb eller fleksjob efter indstilling i rehabiliteringsteamet

§§ 112, 116

2 uger

Ansøgning om revalidering

§ 142

13 uger

Ansøgning om jobrotation

§ 149

2 uger

Mentorstøtte

§ 167

2 uger

Ansøgning om udskrivningsmentor (rettighed)

§ 167 stk. 2

1 uge

Hjælpemidler i forbindelse med tilbud og beskæftigelse i form af;

 • tilskud til arbejdsredskaber
 • undervisningsmaterialer
 • til en virksomhed i form af tilskud til mindre arbejdspladsindretninger

§§ 172, 173, 174, 178, 179

2 uger

Afgørelse om befordringsgodtgørelse og godtgørelse og godtgørelse

§§ 175, 176

2 uger

 

Integrationsloven

Område

Lov henvisning

 Sagsbehandlingstid

Danskuddannelse

Kapitel 4 og 4a

4 uger (lovbundet frist)

Vejledning og opkvalificering

§ 23 a

2 uger

Afgørelse om virksomhedspraktik

§ 23 b

2 uger

Ansættelse med løntilskud

§ 23 c

2 uger

Afgørelse om mentorfunktion

§ 23 d

2 uger

Afgørelse om tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

§ 24a

2 uger

Enkeltudgifter, herunder hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende

Kapitel 6

4 uger

 

Refusionsudbetalinger til arbejdsgivere

Område

Lov henvisning

 Sagsbehandlingstid

Sygedagpengerefusion (Lov om Sygedagpenge)

Afsnit 3 og 4

3 uger

Refusion for løntilskud, herunder fleksjobs-løntilskud (gammel ordning), samt løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap (kompensationslovens § 15)

LAB §§ 75, 76, 133

3 uger

Tilskud til personlig assistance (kompensationsloven)

Kapitel 6

3 uger

Tilskud til mentorfunktion

LAB § 167

3 uger

Tilskud til voksenlærlinge

LAB § 154

3 uger

 

Lov om Aktiv Socialpolitik

Område

Lov henvisning

 Sagsbehandlingstid

Forsørgelsesydelser (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- og kontanthjælp samt ressourceforløbsydelse), herunder supplerende ydelse til brøkpension.

§§ 22, 23, 25, 27a, 68.

3 uger

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

 

§ 81

4 uger

Midlertidigt hushjælp

§ 81a

4 uger

Sygebehandling

§ 82

4 uger

Tandbehandling

§ 82a

4-6 uger

Samværsudgifter

§ 83

4 uger

Flyttehjælp

§ 85

2 uger

 

Lov om Social Pension, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Personligt tillæg

Begge lovgivninger

4 uger

 

Lov om individuel boligstøtte

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Beboerindskudslån

§§ 55-58

2 uger

 

Lov om Repatriering

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om repatrieringsydelse

§ 7

4-6 uger

 

Lov om sygedagpenge

 Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Sygedagpengeydelse

Afsnit 3 og 4

3 uger

Kronisk sygdom

§§ 56, 58a

1 uge

Mestringskursus

§ 13 c stk. 6

2 uger

 

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Område 

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om personlig assistance

Kapitel 3 og 4

4 uger

Hjælpemidler

Kapitel 6

4 uger (lovbestemt)

 

Lov om Seniorjob

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Tilbud om seniorjob

§ 2

2 måneder (lovbestemt)

Tilbud om nyt seniorjob ved ledighed efter ordinær beskæftigelse

§ 3

1 måned (lovbestemt)

Tilflytning til ny kommune

§ 4

2 måneder (lovbestemt)

  

Lov om social service

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Børnefaglig undersøgelse

§ 50

4 måneder (lovbestemt)

Hjemviste sager fra Ankestyrelsen (Særlig støtte børn og unge)

§ 52

3 måneder

Remonstration (klagesager) - Særlig støtte børn og unge

§ 52

4 uger

Støttekontaktperson (Voksen 18 til 30 år)

§ 82, 85

8 uger

Efterværn

§ 76, 76A

6 uger

 

Lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Område

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Målgruppevurdering til FGU

Kapitel 2

2 uger

 

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Område 

Lov henvisning

Sagsbehandlingstid

Fra henvendelse til indstilling til STU

Kapitel 2

3 måneder