Beskyttet natur

Flere naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Truede arter er blandt andet beskyttet af naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet.

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur. Arealerne er beskyttet imod ændringer, efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer.

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskriver, at der ikke må ændres på tilstanden af beskyttede naturtyper. 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • Naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2
  • Særligt udpegede vandløb
  • heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
  • moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et beskyttet naturområde (såkaldt § 3-område), herunder blandt andet dræning, terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. Gribskov Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud. Der kan f.eks. være, hvis ændringen er naturforbedrende,. altså hvor der ønskes at foretage naturpleje. .Vær obs på, at det kan kræve en dispensation. Henvend dig derfor til Center for Teknik og Borgerservice, hvis du overvejer at pleje dit naturområde.

Beskyttet natur på min ejendom

Du kan se, om der er en vejledende registrering af beskyttet natur på din ejendom på den offentlige portal Danmarks Arealinformation. Danmarks Arealinformation

Der kan være områder på din ejendom, som ikke er vejledende registreret, men som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så kontakt Center for Teknik og Borgerservice i Gribskov Kommune.

Statens opdatering af den vejledende § 3-registrering

Miljøstyrelsen gennemgik §3-områderne i hele landet i perioden 2011-2014 og i 2013 i Gribskov Kommune. Den vejledende registrering af § 3-områder blev i den forbindelse opdateret.

Resultatet af opdateringen af § 3-registreringer i Gribskov Kommune

Naturindsats 2012-2016

Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats 2012-2016, som giver en status over naturindsatsen i Gribskov Kommune 2012-2016.

Naturindsatsen giver et overblik over, hvilke indsatser der er foretaget i perioden 2012-2016. Den beskriver også nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter. Forrest i Naturindsatsen er et kort over naturområder hvor der er offentlig adgang til. 

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse, arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder er f.eks. registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur. Det gennemgået også i Naturindsatsen.

Læs rapporten (PDF)

Tibirke Bakker er et ca. 80 ha stort fredet område, som også er en del af Natura 2000 området nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Bakkerne er domineret af hede og overdrev.

På vegne af Gribskov Kommune har Natur & Landbrug ApS, v/Anna Bodil Hald gennemgået den ca. 14 ha store Klammerhøj-hegning i Tibirke Bakker. Formålet med gennemgangen har været at vurdere naturpotentialet med udgangspunkt i Natura 2000 udpegningen og den eksisterende naturpleje på et så detaljeret niveau som muligt.

Udover at beskrive tilstanden peger rapporten på udfordringer og trusler i forhold til at indfri naturpotentialet. Endelig giver rapporten bud på, hvordan naturplejen kan justeres f.x. i forhold til græsningstryk, græsningsperiode, valg af dyreart, indførelse af andre/supplerende metoder m.v.

Rapport: Tibirke Bakker - Klammerhøj-hegningen (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Fotos juni 2018 (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Fotos november 2018 (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Natura2000 Tibirke Bakker (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Naturplejeemner, fotoeksempler (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Udbredelse af hedelyng (PDF)