Ukrainske flygtninge - Information og svar

Her kan du finde spørgsmål, svar og informationer omkring Ukraine-situationen i Gribskov Kommune og læse, hvordan du kan bidrage som frivillig.
_

On this page you will find useful information for new residents in Gribskov Municipality and Denmark.

Find information til ukrainske borgere på Ny I Danmark og på myndighedernes overblik over invasionen af Ukraine.

Læs mere om, hvordan man får et job i Danmark her: Your path to a job in Denmark

Frivilligcentret Helsinge har kontakt til tolke, der kan oversætte fra ukrainsk til dansk og engelsk. Skriv til info@frivilligcenter-helsinge.dk

Alle dyr, der kommer til Danmark, skal vaccineres mod rabies og registreres hos Fødevarestyrelsen. Skriv til Gribskov Dyreklinik på mail@gribskovdyreklinik.dk, og læs mere om registrering af dyr hos Fødevarestyrelsen.

 _

Find commonly asked question and answers at New To Denmark and at the public authorities' overview of the Ukranian invasion.

The Volunteer Center at Helsinge knows translators who can translate from Ukrainian to Danish and English. Write a mail at info@frivilligcenter-helsinge.dk

Read this flyer if you want to know more about how to get a job in Denmark: Ваш шлях до роботи у Данії / Your path to a job in Denmark

All pets entering Denmark must receive a rabies vaccine as soon as possible. If you brought pets that did not receive a rabies vaccine at the Danish border, please contact the veterinary clinic in Gribskov at mail@gribskovdyreklinik.dk

All pets entering Denmark must be registered. Read more here.

Har du kendskab til et barn eller en ung fra Ukraine der ønsker at starte i skole, tilbyder Gribskov Kommune følgende:

Elever fra 6 – 14 år skal starte i modtageklasse og FO på Gribskolen afdeling Tingbakken i Esrum (er startet tirsdag d. 19 april 2022)

Elever fra 14 – 18 år skal starte i udvidet modtageklasse på 8. til 10. klassetrin på Nordstjerneskolen i Helsinge (opstart mandag d. 25 april.)

OBS: Børn der fylder 6 år i 2022 skal først begynde i modtageklasse 11. august 2022. 

Hvis det drejer sig om unge der har gennemført grundskolen og er fyldt 18 år henvises til ungeindsatsen under jobcentret. Ring til 7249 6000 og spørg efter Ungeindsatsen hos Jobcenteret.

Fra den 25. april og frem vil det være muligt at blive indskrevet i skole på følgende måde

”Drop-in” skoleindskrivning for skolebørn i alderen 6 til 14 år:
Hver tirsdag fra 14.00 - 15.00 
Sted: Tingbakkeskolen, Tingbakken 10, 3230 Græsted i fællesrummet ved hovedindgangen.

Der vil være en ukrainsktalende medarbejder der deltager i indskrivning.

”Drop-in” skoleindskrivning for skolebørn i alderen 14 til 18 år:
Hver tirsdag fra 13.00 - 14.00 
Sted: Uddannelsescentret (10. klasse), Ridebanevej 1. 3200 Helsinge i DSA-lokalet. 

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas.

Ved spørgsmål om indskrivning og skoleplacering kontaktes Line Drechsler Schmidt ldrsc@gribskov.dk mobil direkte: 72497335

Børnehave og vuggestue

Vi arbejder på etablering af dagtilbud for børn fra Ukraine, både hvad angår lokalitet og bemanding. Indskrivning til dagtilbud for børn 0-6 år fra Ukraine sker gennem Gribskov Kommunes Pladsanvisning. Der gælder de almindelige regler for pasningsgaranti ifølge dagtilbudsloven.
_

Do you know a child or young adult from Ukraine who wants to start school, Gribskov Municipality offers the following:

Students from 6 - 14 years must start in the reception class and FO at Gribskolen department Tingbakken in Esrum (start on Tuesday 19 April 2022)

Students from 14 - 18 years must start in an extended reception class in 8th to 10th grade at Nordstjerneskolen in Helsinge (start on Monday 25 April.)

Children who turn 6 in 2022 must start in the reception class on 11 august 2022. 

Young adults who have completed primary school and are above the age of 18, please refer to the Youth Efforts program at the Gribskov Job Center. Call 7249 6000 and ask for the "Youth Effort/Ungeindsatsen at the Job Center"

 

From April 25 an onwards it will be possible to sign in for school in the folowing way. 

"Drop-in" school enrollment for school children aged 6 to 14:
Every Tuesday between 14.00 - 15.00
Lokation: Tingbakkeskolen, Tingbakken 10, 3230 Græsted 

There will be a Ukrainian-speaking employee participating in enrollment.

"Drop-in" school enrollment for school students aged 14 to 18
Every Tuesday at 13.00-14.00
Lokation: Uddannelsescenter (10th grade) in Helsinge, Ridebanevej 1, 3200 Helsinge 

Remember to bring identification, e.g. passport.

For questions about enrollment and school placement, contact Line Drechsler Schmidt ldrsc@gribskov.dk mobile directly: 72497335

Day care

We are working on establishing day care for children from Ukraine. Registration for day care for children 0-6 years from Ukraine takes place through Gribskov Municipality's Place Instructions (Gribskov Kommunes Pladsanvisning). More info will follow.

 

Det danske sundhedsvæsen

I pjecen Dig og din sundhed kan du finde svar på de fleste spørgsmål, ukrainske borgere måtte have om det danske sundhedsvæsen.

Lægeklinik i Hillerød

For at sikre sundhedsbehandling til ukrainere i Danmark har Region Hovedstaden oprettet lægeklinikker. Den klinik, der ligger tættest på Gribskov Kommune, er i Hillerød.

Hillerød vaccinationscenter
Østergade 8
3400 Hillerød

Åbningstid: kl. 16 - 20 mandag og fredag
Telefontid kun på åbningsdagene fra 15 - 20. Telefon 20 41 31 78
Mail: fremskudt-laegeklinik.akutberedskabet@regionh.dk

Coronavaccine

Ukrainske borgere kan få gratis corona-vaccine umiddelbart efter at de er ankommet, og før de har fået et cpr-nr.  Tilbuddet gælder både, hvis man slet ikke er vaccineret, hvis man er vaccineret med en ikke-godkendt vaccine, eller hvis man mangler et 3. stik. Der stilles ikke krav om dokumentation af evt. tidligere vaccinationer, så hvis borgeren ikke har dokumentation og ikke ved, hvilken type vaccine, vedkommen har fået, så tilbyder regionen stadig et vaccinationsforløb efter lægelig vurdering.

Ukrainere behøver ikke at bestille tid til vaccination, men kan blive vaccineret som drop-in i alle Region Hovedstadens vaccinationscentre. Ukrainske patienter i behandling på hospitalerne kan også blive vaccineret for COVID-19 på hospitalet.

_

Healthcare in Denmark

Read the folder You and your health / Ви і ваше здоров'я for a overview of the health care system in Denmark.

New medical clinic in Hillerød

To ensure health care for Ukrainians in Denmark, the Capital Region of Denmark has set up medical clinics. The nearest clinic is in Hillerød.

Hillerød vaccinationscenter
Østergade 8
3400 Hillerød
Open: Monday - Friday, 16.00 - 20.00
Phone: 20 41 31 78 on Monday - Friday, 15.00 - 20.00
Mail: fremskudt-laegeklinik.akutberedskabet@regionh.dk

Travel by bus from Toftebo:
Take bus 390R in direction Helsinge St.
Get off at Græsted Syd St.
Take bus 950R in direction Hillerød
Get off at Hillerød St.
Walk 500 m. to Østergade 8

COVID-19 vaccination

You can receive the COVID-19 vaccination for free - immediately after arrival and before receiving a CPR number. The offer applies both if you have not been vaccinated at all, if you have been vaccinated with a non-approved vaccine, or if you are missing a 3rd shot. There is no requirement for documentation of previous vaccinations.

Ukrainians do not have to book an appointment for vaccination, but can be vaccinated as a drop-in in all the Capital Region's vaccination centers. Ukrainian patients in hospital treatment can also be vaccinated for COVID-19 in the hospital.

 

Sundhedsplejersken

I Danmark kan forældre få vejledning af sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken er en sygeplejerske med særlig uddannelse i børns sundhed og udvikling.

Sundhedsplejersken kan vejlede om gråd, trøst, spise, velvære og meget mere hos det lille barn og det lille barns familie.

Du kan læse mere om sundhedsplejersken i Gribskov Kommune her og læse mere om sundhedsplejerske-ordningen i Danmark på engelsk her.

Alle familier i Danmark får tilbudt hjemmebesøg af en sundhedsplejerske, når de har født. Sundhedsplejersken kommer på besøg indimellem i barnets første leveår.

Hvis en ukrainsk familie ønsker besøg af sundhedsplejersken, kan de kontakte personalet på Toftebo. Herefter vil de arrangere et besøg.

Det er også muligt at ringe til Marianne, sundhedsplejerske i Gribskov, på tlf. 72497068.

Ved sygdom eller behov for vaccination skal der tages kontakt til lægen.

_

Health nurse: The health of the small child aged 0-1

In Denmark, parents can receive guidance from the health nurse. The health nurse is a nurse with special training in children's health and development.

The health nurse can provide guidance on growth, sleeping, crying, comfort, eating, well-being and much more for the young child and the young child's family.

You can read more about the health nurse in Gribskov Municipality here and read more about the health nurse program in English here.

All families in Denmark are offered a home visit by a health nurse when they have given birth. The health nurse visits from time to time during the child's first year of life.

If you have a children under one year, you can meet the health care nurse for guidance. Contact the staff in the office on Toftebo and the health care nurse will come to Toftebo and visit you.

You can also contact the health nurse in Gribskov Marianne at phone number 72497068.

In case of illness or the need for vaccinations, contact the doctor.

  • In an earlier announcement, we wrote that the heath care nurse would be visiting Toftebo Tuesday the 19th of April. That is no longer the case. If you wish to meet the health care nurse, simply contact the staff at Toftebo.

Hvis man ønsker at stille bolig eller privat indkvartering til rådighed for ukrainske borgere, kan man kontakte organisationen AidUkrainenetwork@aidukraine.dk

AidUkraine hjælper i den akutte situation og koordinerer privat indkvartering.

Hvis du har haft indkvarteret ukrainere, og disse ønsker at høre mere om muligheden for at modtage kompensation for kost og logi, kan du ringe til kommunens hovednummer på 7249 6000, hvorfra du vil blive stillet videre.

Dette gælder kun for ukrainere, som:

  • er ankommet efter den 24. februar 2022, bor privat, og ikke har ansøgt om eller fået opholdstilladelse
  • Der kan søges kompensation for perioden 29. marts 2022 og frem.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere kan huse ukrainske flygtninge?

Hvis og når de ukrainske flygtninge har søgt og opnået opholdstilladelse, og de er blevet anvist til Gribskov Kommune, så har vi en forpligtelse til at finde indkvartering indenfor få dage.

Derfor er det vigtigt, at de fordrevne ukrainere og deres eventuelt hjælpende danske værter i kontakten med kommunen er tydelige om, hvis den nuværende indkvartering kun er mulig på den korte bane.

Hvis man har ukrainere boende uden opholdstilladelse og akut ikke længere kan huse dem, så må vi henvise til asylcentrene, fx Sandholmlejren.

Frivilligcenter Helsinge og Frivilligcenter Græsted hjælper med at koordinere den frivillige indsats, så den imødekommer det aktuelle behov.

Du kan se et overblik over frivillige aktiviteter og initiativer her.

Man kan følge med på Frivilligcenter Helsinges Facebookside og Frivilligcenter Græsteds Facebookside, hvor der bliver skrevet ud, når der er konkrete behov. Det er også muligt at skrive en mail til info@frivilligcenter-helsinge.dk, hvis man ønsker at tilbyde sin hjælp.

Frivilligcentrene tager ikke imod donationer.

 

 

Hvis du vil donere, gør penge den største gavn. De landsdækkende organisationer, der støtter flygtninge, tager gerne imod bidrag.

Donationer af fx tøj, legetøj eller lignende skal også doneres til de landsdækkende organisationer - for eksempel Rød Kors.

Vi tager ikke imod donationer på Toftebo, Frivilligcenter Græsted eller Frivilligcenter Helsinge.

Gribskov Kommune har forpligtigelse til indenfor få dage at huse ukrainske flygtninge, der har opnået opholdstilladelse og er blevet anvist til Gribskov Kommune.

Vi er sammen med landets øvrige kommuner blevet bedt om at melde ind med vores vurdering af, hvor mange boliger, vi kan stille til rådighed.

Lige nu kan Gribskov Kommune huse ca. 240 mennesker i alt.

Boligerne er på Toftebo, i kommunens eksisterende flygtningeboliger, som vi har istandsat, og i vores pavillonboliger i Græsted, Gilleleje og Esrum. Vi er også i gang med at indgå en aftale med det tidligere Esbønderup Sygehus.

Dertil arbejder vi løbende på at klargøre en mængde boliger, der følger det aktuelle behov.