Natura 2000-handleplaner

Gribskov Kommune er forpligtiget til at udarbejde Natura 2000-handleplaner for Natura 2000-områder beliggende indenfor Gribskov Kommune. Handleplanerne skal udarbejde på baggrund af statens Natura 2000-planer der opdateres hvert 6. år. 

Gribskov Kommunes Natura 2000-handleplaner

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, det vil sige fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, kaldes Natura 2000 under ét. Statens Natura 2000-planer beskriver, hvordan man sikrer eller genopretter en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Direktiverne er i Danmark indskrevet i Lov om Miljømål.

Der er 257 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger helt eller delvist i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune skal bidrage til handleplaner for følgende fire Natura 2000-områder:

  • Natura 2000-område nr. 132 Rusland
  • Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
  • Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, samt
  • Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Staten står for at udarbejde handleplaner, kaldet forvaltningsplaner, for følgende to områder:

  • Natura 2000-område nr. 129 Gilbjerg Hoved
  • Natura 2000-ormåde nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten (marint Natura 2000-område)

Kommunerne har inden for Natura 2000-områderne ansvaret for at planlægge indsatser for de lysåbne naturtyper på private og kommunale arealer samt for skovnaturtyper, der ligger på arealer uden fredskovspligt. 

Natura 2000-planer opdateres hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov) som et led i at kvaliteten af Danmarks natur løbende skal forbedres. 

Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Gribskov Kommune sender d. 14. februar 2024 udkast til to nye Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 i 8 ugers offentlig høring. Høringen omfatter udkast til ny Natura 2000-handleplan for Natura 2000-område nr. 132 Rusland og for Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Gribskov Kommune koordinerer høringen på vegne af de relevante handleplanmyndigheder. Du kan læse udkastet til de to nye Natura 2000-handleplaner og indsende høringssvar på Gribskov Kommunes hjemmeside under "Høringer". Høringsperioden er fra d. 14. februar til d. 11. april 2024.

Miljøstyrelsen koordinerer den offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. Her kan du læse udkastet til Natura 2000-handleplanen og sende høringssvar via Miljøstyrelsens hjemmeside her. Høringsperioden er tentativt d. 3. marts – d. 28. april 2024. Tjek altid på myndighedens egen hjemmeside for høringsperiode, da det er den endeligt gældende dato. 

Halsnæs Kommune koordinerer den offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Du kan læse udkastet til Natura 2000-handleplanen og sende høringssvar her via Halsnæs Kommunes hjemmeside. Høringsperioden er d. 4. marts – d. 28. april 2024. Tjek altid på myndighedens egen hjemmeside for høringsperiode, da det er den endeligt gældende dato. 

Natura 2000-handleplaner for Gribskov Kommune kan ses her: Natura 2000

Natura 2000-planer kan se her på Miljøstyrelsens hjemmeside: Natura 2000-planer