Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune. Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.

Kvalitetsstandarder:

Kvalitetsstandard for personlig pleje

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for Ældre- og handicapegnet bolig

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard for Ældre- og handicapegnet bolig

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for ledsagerordning

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud §105

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud §108

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud §107

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på krisecenter §109

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på herberg §110

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Kvalitetsstandard for rehabilitering §83a

Kvalitetsstandard for befordring efter Servicelovens §117

Kvalitetsstandard for befordring til specialundervisning og USB

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §95

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §96

Bilag til Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - kontant tilskud til ansættelse af hjælper

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kvalitetsstandard for merudgifter til børn (§41)

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktperson ordning

Kvalitetsstandard for sygeplejestuderende

Kvalitetsstandard for elever på social og sundhedsuddannelserne

Kvalitetsstandard for pasning af kæledyr

Kvalitetsstandard for førindflytningsbesøg

 

Servicebeskrivelser:

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Servicebeskrivelse - socialpædagogisk støtte

Servicebeskrivelse - borgere i botilbud

Servicebeskrivelse - borgere på midlertidigt ophold

Servicebeskrivelse - borgere på plejecentre

Servicebeskrivelse - madservice

Servicebeskrivelse - træning og rehabilitering

Servicebeskrivelse for misbrugsbehandling

Servicebeskrivelse Sygepleje del 1

Servicebeskrivelse Sygepleje del 2

Servicebeskrivelse for borgere med demens på dagcenter

Servicebeskrivelse for personlig pleje - almindelig fodpleje