Klimaplan - Et grønnere Gribskov

Gribskov Kommune laver en ny og ambitiøs klimaplan. Målet er at være en klimaneutral kommune i 2050

I fællesskab med borgergrupper, foreninger og erhvervsliv skaber Gribskov kommune i øjeblikket en ambitiøs klimaplan, som sætter retning for klimaindsatsen i Gribskov kommune på kort og lang sigt. Klimaplanen har til formål at inspirere, engagere og motivere. 

Gribskov er drevet af virkelyst og bundet sammen af fællesskaber. I samarbejdet finder vi løsninger og muligheder for, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til at gøre Gribskov CO2 -neutral og klimarobust i 2050.

Klimaplanen forventes at blive politisk vedtaget på Byrådsmøde den 4. oktober 2023.

Et enigt byråd besluttede i 2021, at Gribskov Kommune skulle deltage i projekt Dk2020 og dermed være en del af den samlet danske klimaindsat. I DK2020-projektet, hvor hver kommune udvikler en ambitiøs lokal klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Det betyder, at klimaplanen både skal vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO2 og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust.

DK2020 er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, hvor alle landets kommuner kan hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen.

Du kan læse mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside

KLIMANEUTRAL KOMMUNE I 2050

I Gribskov Kommune har vi sat et mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2050. Dette mål omfatter ikke kun Gribskov Kommune som virksomhed, men hele Gribskov Kommune som geografisk område. Kommunen skal som den største virksomhed i området gå forrest for at mindske vores klimamæssige fodaftryk, men vi kan ikke gøre det alene.

Vi er ved at lægge planerne for en grønnere fremtid, og Gribskov bobler af initiativer fra borgergrupper, foreninger og erhvervsliv, som vil være med til at drive den grønne omstilling. Det vil vi som kommune understøtte og hjælpe med at udvikle.

EN KLIMAPLAN FOR HELE GRIBSKOV KOMMUNE

Klimaplanen er en plan for, hvordan vi sammen kan reducere vores udslip af drivhusgasser. Klimaplanen skal både handle om, hvad kommunen skal gøre, men også hvad den enkelte borger og virksomhed hver især kan bidrage med. Hvad kan vi gøre nu, og hvad kræver en større indsats. Klimaplanen er vores kommunes bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne og de konsekvenser, de medfører for os alle sammen.

Vi startede med et dialogmøde, der var åbent for alle. Her drøftede vi sammen, hvad borgere, virksomheder, foreninger og kommunen kan gøre for at gøre vores Gribskov mere grøn.

På dialogmødet arbejdede vi med de fire temaer:

  • Naturen og det åbne land – Hvordan gør vi Gribskovs unikke landskab til en medspiller i klimaomstilling?
  • Energi og varme – Hvordan får vi nedsat energiforbruget og sikret en omstilling væk fra fossile brændsler?
  • Transport - Hvordan kan vi ændre vores transportvaner, så vi mindsker CO2-udslippet?
  • Grønt erhvervsliv – Hvordan kan erhvervslivet blive en stærk driver for klimaomstillingen i Gribskov?

Program for dialogmøde.pdf

 

Dialogmødet fandt sted d. 21. februar 2023 kl. 17.30-20.30 i Gribskov Kultursal i Helsinge.

Mere info om klimaplanen

Kontakt:

tms@gribskov.dk

Relateret indhold