Sygedagpenge

Hvis du bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge. I nedenstående kan du finde en række informationer om hvad du skal gøre når du bliver syg.

 • Er du i arbejde? Så skal du give din arbejdsgiver besked. Hvis du er i virksomhedspraktik, fleksjob eller løntilskud, skal du også sygemelde dig hos din arbejdsgiver, hvis ikke andet er aftalt.
 • Er du ledig og medlem af en a-kasse? Så skal du give besked til jobcentret og a-kassen via jobnet. Det gør du her 
 • Er du selvstændig? Så skal du anmelde din sygdom via NemRefusion. Det gør du her. Du kan desuden finde vejledninger og yderligere information på nemrefusion.dk.
 • Lønmodtager, skal din arbejdsgiver indberette sygefraværet og lønophør til NemRefusion. Via Digital Post modtager du et underretningsbrev og evt. et oplysningsskema, som du skal udfylde elektronisk på Mit Sygefravær. Du kan logge på Mit Sygefravær her. 
 • Lønmodtager, med mere end én arbejdsgiver, skal hvert fravær indberettes selvstændigt. Du vil efterfølgende modtage et underretningsbrev om hver enkelt ansættelse. Du bedes være opmærksom på, at der kan være forskelle i underretningsbrevene, alt efter dine ansættelsesforhold.
 • Ledig, modtager du dagpenge fra din a-kasse eller modtager andre midlertidige arbejdsmarkedsydelser, skal du sygemelde dig på jobnet.dk allerede på din første sygedag. Via Digital Post modtager du et underretningsbrev og evt. et oplysningsskema, som du skal udfylde elektronisk på Mit Sygefravær. Du kan logge på Mit Sygefravær her. 
  Du modtager først sygedagpenge, når Gribskov Kommune har modtaget din anmodning om sygedagpenge. 
 • Selvstændig, skal du indberette din sygdom via NemRefusion. Det gør du her. Ved fortsat sygdom modtager du et oplysningsskema via Digital Post. Du skal udfylde oplysningsskemaet elektronisk på Mit Sygefravær. 

Mit Sygefravær er en obligatorisk selvbetjeningsløsning, hvor du som sygemeldt skal afgive oplysninger om dit sygefraværssag. Du kan se en introduktion til Mit Sygefravær her. 

For at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen, skal man være syg af egen sygdom og opfylde mindst ét af beskæftigelseskravene. Vær opmærksom på frister for anmeldelser og anmodning for sygedagpenge. 

 • Du er i beskæftigelse, og du har været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag, og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i minimum 40 timer i hver måned.
 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis du ikke var syg.
 • Du ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var syg.
 • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved lov.
 • Du er ansat i fleksjob.
 • Du har været udsat for en anerkendt arbejdsskade.

Hvis du er i arbejde, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt udbetale sygedagpenge i 30 kalenderdage regnet fra første fraværsdag, hvis du som minimum har været ansat hos din arbejdsgiver i de sidste 8 uger og arbejdet mindst 74 timer.

 • Hvis du er ledig og dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, opfylder du som udgangspunkt beskæftigelseskravet. Din a-kasse skal dog udbetale dagpenge for de første 14 dages sygdom.
 • Hvis du er selvstændig og bliver syg, skal du opfylde følgende betingelser:
  • Arbejdet mindst 18,5 time pr. uge som selvstændig.
  • Været selvstændig i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Hvis du har været selvstændig i mindre end 6 måneder, kan perioder som lønmodtager medregnes.
  • Du skal have været selvstændig i mindst 1 måned forud for 1. sygedag.
 • Hvis du er nyuddannet skal du have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, som du har afsluttet inden for den seneste måned. Din uddannelse skal give dig ret til dimittendoptagelse i en statsanerkendt a-kasse.

Du kan læse mere om betingelserne her

 

Sygedagpenge udbetales som udgangspunkt den sidste torsdag i hver måned.

Der udbetaltes ikke sygedagpenge for søgnehelligdage:

 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. Påskedag
 • Store Bededag gældende (til og med 2023)
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. Pinsedag
 • 1. Juledag
 • 2. Juledag
 • Nytårsdag

Læs mere om sygedagpenge og satser her

Hvis du er sygemeldt fra dit job, kan du få tilknyttet en fastholdelseskonsulent, som holder rundbordssamtale med dig og din arbejdsgiver. Rundbordssamtalen vil foregå på din arbejdsplads, og har til formål at afdække muligheder for fx.:

 • nedsat arbejdstid
 • delvis raskmelding
 • ændring i arbejdsopgaver (midlertidig eller permanent)
 • øvrige skånehensyn
 • vejledning om støtteordninger

Kontakt jobcenteret for at høre om muligheden for fastholdelseskonsulent. 

Du kan indgå to typer af forskellige aftaler:

 1. Almindelig aftale:
  • Når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
  • Når fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. 
  • Aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
  • Aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen.
 2.  En midlertidig aftale:
  • Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
  • Ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet før du blev ansat.
  • Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Værd at vide om § 56

 • For at kommunen kan godkende aftalen skal der indhentes en lægeerklæring. Kommunen betaler for lægeerklæringen.
 • For at få godkendt en gyldig aftale skal aftalen godkendes i den kommune du bor i. Aftalen er først gældende fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.
 • Hvis du skifter arbejde, skal der indgås en ny aftale. Der skal ikke godkendes ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.
 • Det er din arbejdsgiver, der skal udbetale sygedagpenge/løn under dit sygdomsfravær, såfremt dit sygefravær er forårsaget af din kroniske lidelse. Din arbejdsgiver søger refusion hos kommunen.

Du kan læse mere om § 56-aftaler her

 • Det er obligatorisk for virksomheder, at anmelde og søge om refusion af sygedagpenge med NemRefusion.
 • Vær særlig opmærksom på hvilke regler og tidsfrister der er gældende når der anmodes om refusion af sygedagpenge. Klik på dette link om tidsfrister og vælg: "For arbejdsgivere" og "Hvilke frister skal jeg være opmærksom på".
 • Når du som virksomhed har anmodet om refusion af sygedagpenge behandles din sag hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 4 uger.
 • Du har som mindre privat arbejdsgiver og selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring for dine medarbejdere. Forsikringen sikrer mod økonomisk tab i forbindelse med en ansats sygdom. Du kan læse mere om forsikringsordningerne for både private arbejdsgivere og selvstændige her. 

Hvis du er ledig

Hvis du er lønmodtager

 • Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Gribskov.

Betingelser for delvis raskmelding som lønmodtager

Delvis raskmelding betyder, at du genoptager dit arbejde gradvist.

 • Dit fravær skal være på mindst 4 timer om ugen. I de 4 timer skal der medregnes transport og ventetid ved evt. ambulante behandlinger. Målet med ordningen er, at du kommer tilbage på dit almindelige timetal.
 • Hvis du og din fastholdelseskonsulent vurderer, at du kan genoptage dit arbejde delvist, skal jobcentret i samarbejde med dig og din arbejdsgiver lave en aftale om:
  • Hvor mange timer du skal arbejde, og hvilke opgaver der evt. skal løses.
  • Fastsætte en plan for hvordan og hvornår timetallet skal øges.
 • Du skal være opmærksom på, at i den periode, hvor du er delvist raskmeldt, stadig har opfølgning på din sag i jobcentret.
 • Hvis du får løn under sygdom, kan din arbejdsgiver få kompensation fra kommunen for de timer, du ikke arbejder.
 • Hvis du ikke får løn under sygdom, og modtager sygedagpenge, vil du få udbetalt sygedagpenge for de timer, hvor du ikke modtager løn.

Hvis du er selvstændig

Vær opmærksom på, at du skal raskmelde dig senest samme dag, som du starter på arbejde.

Delvis raskmelding som selvstændig

Med en delvis raskmelding kan du genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer. Hvis du genoptager dit arbejde i mere end halvdelen af din normale arbejdstid, kan du ikke få udbetalt sygedagpenge. Vær opmærksom på, at der højst kan udbetales sygedagpenge for 37 timer ved fuld sygemelding.

Som delvist raskmeldt kan du som selvstændig erhvervsdrivende få:

 • Sygedagpenge for halvdelen af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre op til halvdelen af dit arbejde.
 • Sygedagpenge for tre fjerdedele af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre en fjerdedel (eller derunder) af dit arbejde.

Vær opmærksom på:

 • At jobcentret løbende skal vurdere, om du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist, og vi skal fortsat følge op på din sag i den periode, hvor du er delvist raskmeldt. Vi udarbejder i fællesskab en opfølgningsplan, som indeholder målet for opfølgningen på kort og langt sigt.
 • Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom, hvis du har en positiv dagpengegivende indtægt fra sidste årsopgørelse fra SKAT. Det vil sige, at du selv skal betale de første to uger, medmindre du har tegnet en særlig forsikring, inden du blev syg.

Jobcenter Gribskov

Østergade 62
3200 Helsinge

Telefon nr. 7249 6000