Sådan skaber du en vild sommerhushave - Seks simple og gode råd

 

 

Seks gode råd

Sommerfugle, vilde bier og andre insekter trives, når græsset har forskellige længder. Lad græsset gro i forskellige steder i haven – slå kun gangstier og opholdssteder. Hvis du vil slå græsset, så slå det en eller to gange om året, og lad plæneklipperen stå stille fra midten af maj til midten af september. Fjern græsafklippet, så det ikke giver næring til jorden. En lang række plantearter, der sikrer biodiversiteten, er afhængige af en næringsfattig jord. Hvis du slår græsset i september, så lad det ligge i et par uger, inden det fjernes, så planterne får mulighed for at smide frø. Skab gerne mindre områder med blottet jord, eller lav en jordvold, der kan fungere som levesteder for jordboende insekter som f.eks. halvdelen af de ca. 287 arter af vilde bier, vi har i Danmark.

En kvasbunke med græsafklip, gamle grene og blade er guld værd som levested for mange arter. Humlebien jordhumle og pindsvinet er nogle af de arter, der vil takke dig og flytte ind. Du kan også lave et kvashegn bestående af stolper, der sættes ned i jorden, hvorimellem grene, græsafklip mv. placeres. Et kvashegn kan fungere som en dekorativ biologisk rumdeler i haven. Lad også gerne blade og kviste blive liggende i carport og udhus vinteren over. Sommerfugle som f.eks. nældens takvinge og dagpåfugleøje kan overvintre her.

Vand er vigtigt for liv i haven. Frøer, tudser og salamandere kan yngle i søer og havedamme. Fugle, pindsvin, bier og sommerfugle har brug for at drikke vand. Alt fra søer, havedamme og regnvands-bede til fuglebade, nedgravede murerbaljer eller blot en underskål med vand, kan gøre en forskel. Gør det der passer ind i din have!

Gamle træer og dødt ved kan udgøre levested for insekter, svampe, fugle og flagermus. Lad derfor endelig gamle træer stå og efterlad dødt ved fra væltede eller fælled træer. Brændestabler er også perfekte levesteder for en lang række arter.

 

Drop sprøjtegifte i haven – det er gift for insekterne. Ud over at slå insekterne ihjel kan sprøjtegiften også udrydde de planter som f.eks. sommerfuglelarver lever af. Dropper du sprøjtegiften er du samtidig også med til at passe på vores grundvand.

Mange insekter, herunder sommerfugle, lever af og på planter der trives på en næringsfattig jord. Nøjes derfor med at gøde i køkkenhaven og hold resten af have fri fra gødning.

I jorden er der en frøbank af hjemmehørende arter. Lader du stå til og følger de andre gode råd, vil mange vilde planter indfinde sig helt af sig selv. De trængte insekter er knyttet til de hjemmehørende arter. Så vælger du at plante og udså, så vælg hjemmehørende arter. Vælg også blomster, buske og træer der blomstrer fra det tidligere forår til langt ind i efteråret. Så kan insekterne finde nektar i din have i hele den periode de er fremme og aktive.

Læs flere gode råd og se korte videoer af hvordan du skaber en vildere have på dkvild.dk

Tilmeld din have Danmarks Naturfredningsforenings kampage Slip haven fri her

I facebookgruppen ”Vilde haver i Gribskov kommune” kan du finde inspiration til at komme i gang og udveksle ideer og erfaringer med andre lokalt.

God fornøjelse!