Miljøtilsyn – tilsyn med virksomheder og landbrug

Kommunen udfører tilsyn med miljøet på virksomheder for at sikre, at love og regler i miljøbeskyttelsesloven overholdes.

Et miljøtilsyn er mere end kontrol - det er også vejledning og forebyggelse. Virksomhederne og landbrugene får gennem en dialog med miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis. I forbindelse med miljøtilsynet, ser kommunen også på virksomhedens eller landbrugets påvirkning luft, spildevand, affald og hvor meget støj, der er. Miljøtilsynet er med til at skærpe fokus på miljøet. Ofte opstår muligheden for en god dialog mellem kommune og virksomhed/landbrug, og på den måde kan mange miljøproblemer forebygges. Læs mere om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsyn

Efter hvert tilsyn skal Gribskov Kommune udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold, overholdelse af regler mm.

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne. Virksomheden får tilsynsrapporten inden offentliggørelsen, så de kan kommentere den. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside:

dma.mst.dk

Miljøtilsynsberetning

Hvert år laver Gribskov Kommune en miljøtilsynsberetning med oplysninger om, hvor mange virksomheder og husdyrbrug, vi har ført tilsyn med. Beretningen skal sendes til Miljøstyrelsen inden 1. april, og den dækker både virksomheder og husdyrbrug. Se miljøtilsynsberetningen på miljøstyrelsens hjemmeside: dma.mst.dk

Derudover har Gribskov Kommune lavet en tilsynsplan, der gælder fra 2022-2026. Tilsynsplanen er en beskrivelse af, hvordan vi fører tilsyn med særligt forurenende virksomheder og store landbrug i kommunen. Se tilsynsplanen for miljøtilsyn på dma.mst.dk.

dma.mst.dk

Kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug.

Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.
Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.

Evalueringer for tilsynskampagner for tidligere år kan ses på miljøstyrelsens hjemmeside, dma.mst.dk

dma.mst.dk

Tilsynskampagner 2019

Gribskov Kommune skal igen i 2019 gennemføre to tilsynskampagner med tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug som målgruppe:

  • Fortsættelse af tilsynskampagne fra 2017 og 2018, med fokus på nogle større virksomheder og ikke tidligere besøgte virksomheder under kampagnerne i 2017 og 2018. Der vil være fokus på korrekt sortering, håndtering og opbevaring af affald og råvarer på udendørs arealer. Der sættes også fokus på grundvands-beskyttelse, så virksomhedens bevidsthed om risikoen for forurening af grundvandet skærpes.
  • Tilsynskampagne for ikke anmeldte dyrehold i Gribskov Kommune. Der er og etableres fortsat en del ejendomme i Gribskov Kommune, hvor ejerne ikke er bekendte med anmeldepligten samt håndtering og opbevaring af gødning. Med kampagnen ønskes det at sikre, at ejere af erhvervsmæssigt dyrehold er bekendte med miljøreglerne. Et konkret mål er at identificere mulige anmeldepligtige dyrehold, der hidtil har været ukendte for kommunen og føre tilsyn med dem.