Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Stu er en 3-årig uddannelse, der henvender sig til unge med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal hjælpe unge med at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan få et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.

Det kan kan tage op til 3 måneder at få vurderet om du er i målgruppen for stu. Vi anbefaler derfor, at du hurtigt kommer i gang med processen, da uddannelsesstederne kan have faste opstartstidspunkter.

Hvornår kan du starte på en stu?

Du kan påbegynde en stu efter undervisningspligtens ophør. Vær opmærksom på, at du skal have færdiggjort uddannelsen senest 5 år efter, at du har påbegyndt den, og inden du fylder 25. år. 

Stu-visitationsudvalget 

I Gribskov kommune er det stu-visitationsudvalget, som vurderer om du er i målgruppen til stu-forløb og efterfølgende godkender uddannelsesstedet. Udvalget består af en formand, en repræsentant fra Center for Sociale Indsatser og en repræsentant fra Center for Job og Unge. Udvalget mødes 4 gange om året. 

Beskrivelse af processen

Alle unge med særlige behov har ret til at få lavet en målgruppevurdering til stu. Det er din uddannelsesvejleder, som laver målgruppevurderingen i samarbejde med dig og evt. dine forældre.

Hvis du bor i Gribskov kommune

 • så er det uddannelsesvejlederen i kommunen, som, sammen med dig og eventuelt dine forældre, laver forarbejdet til målgruppevurderingen

Hvis du bor i Gribskov kommune, men går i skole i en anden kommune

 • så er det uddannelsesvejlederen, som er tilknyttet skolen (anden kommune), der laver målgruppevurderingen. 

 

Du kan være i målgruppen til en stu, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end stu. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

Stu henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre unge med:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
 • Svære bevægelseshandicap
 • Multiple funktionsnedsættelser
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD 
 • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi OCD (tvangstanker)
 • Erhvervet hjerneskade

Når din uddannelsesvejleder har haft din sag på stu-visitationsudvalgets møde, vil du få tilsendt en afgørelse. 

Når STU-visitationsudvalget har vurderet, at du er i målgruppen til et stu-forløb, skal du, sammen med din specialvejleder, vælge uddannelsessted og have beskrevet en forløbsplan. 

Valg af uddannelsessted

 • Hvis du bliver vurderet i målgruppen for et stu-forløb, skal der efterfølgende findes et uddannelsessted i samarbejde med uddannelsesvejlederen. 

Valg af uddannelsessted

Inden du vælger hvilket uddannelsessted, har du mulighed for at besøge uddannelsesstederne og komme i praktik, inden du beslutter dig. En praktik kan give dig en fornemmelse af stedet og hjælpe dig til at træffe det rigtige valg. Specialvejlederen har et bredt kendskab til stu-uddannelsesstederne, og vil derfor kunne hjælpe dig med at finde netop det uddannelsessted, som matcher dine ønsker og forudsætninger. 

Det er stu-visitationsudvalget, som træffer den endelige afgørelse om uddannelsesstedet.

Gribskov kommune har indgået kvalitetsaftaler med 6 uddannelsessteder

CSU Egedammen

Dagtilbuddet Kilden

Fondens Unge

Hans Knudsens Instituttet (HKI)

Levuk

Sputnik

Uddannelsesstederne er valgt ud fra at have en særlig høj kvalitet og kan leve op til en række faglige krav. Det betyder, at vi har sikret, at uddannelsesstederne

 • både er driftssikre og organisatorisk er i stand til at opfylde Gribskov kommunes faglige krav
 • har mulighed for at hjælpe med at støtte dig i et ungdomsmiljø for netop dig, så du kan gøre dig de bedste erfaringer med at træne dine personlige - og sociale kompetencer.

Gribskov kommune har en tæt og god dialog med kommunens stu-uddannelsessteder. Det betyder, at vi afholder min. to årlige statusmøder, og hvert år følger vi op på kontrakten med uddannelsens ledelse. Det gør vi for at sikre, at uddannelsesstederne lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav til varetagelse af opgaven.

Forløbsplan

Når du har valgt uddannelsessted, skal du have lavet en forløbsplan med din uddannelsesvejleder. Efterfølgende sender din specialvejleder forløbsplanen inkl. dit valg af uddannelsessted til stu-visitationsudvalget, som står for den endelige godkendelse af forløbsplanen. 

 

Alt efter uddannelsens indhold og dine ønsker, behov og evner kan uddannelsen føre videre til beskæftigelse eller uddannelse. Du vil sammen med din specialvejleder og evt. jobkonsulent fra jobcenteret lægge en plan for hvad, der skal ske inden du afslutter stu-forløbet. 

Du kan altid kontakte din specialvejleder, hvis du er i tvivl om hvad der skal ske når du afslutter dit stu-forløb. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du er under 18 år, vil du ikke modtage nogen ydelse.

Det er ikke muligt at modtage SU under et stu-forløb, men du har mulighed for at søge uddannelseshjælp når du bliver 18 år.

Hvis du ønsker at søge uddannelseshjælp (fra dit 18. år) skal du kontakte jobcenteret Jobcenter | Gribskov.dk.

Du kan have ret til førtidspension under stu-forløbet. 

Hvis du ikke er dansk statsborger, men ønsker at blive det, skal du kontakte Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvad det vil betyde for din sag, hvis du modtager en ydelse fra kommunen i forbindelse med, at du går på stu.

 

Stu-visitationsudvalget lægger vægt på

 • Din parathed
  • Visitationsudvalget kan beslutte, at de ikke kan behandle din indstilling, hvis du fx har et behandlingsbehov, der betyder, at du ikke kan møde op og deltage aktivt i stu-uddannelsen. Det er vigtigt, at du først starter på stu, når du er klar til det, og kan få mest muligt ud af uddannelsen.
 • Kvalitet i uddannelsen
  • Din specialvejleder vil tale med dig om hvilke valgmuligheder, der findes ud fra dine behov, ressourcer og ønsker. 
 • Nærhedsprincip
  • Unge i stu-forløb er særligt udsat for ensomhed, skolefravær og social mistrivsel. Det betyder, at stu-visitationsudvalget vægter en overskuelige transportvej og rejsetid fra din bolig til uddannelsesstedet.

 

 

 

Du kan klage til klagenævnet, når Gribskov Kommune har truffet afgørelse om:

 • Tilbud eller afslag om en ungdomsuddannelse
 • Kommunens afgørelse om godkendelse/ændring af den individuelle uddannelsesplan
 • Indholdet af ungdomsuddannelsen
 • Kommunens afgørelse om, hvor stor en andel af det årlige timetal, der skal anvendes til praktiske aktiviteter, herunder praktik
 • Kommunens afslag på den unges anmodning om midlertidig afbrydelse af ungdomsuddannelsen 
 • Kommunens afslag på genoptagelse af ungdomsuddannelsen i forhold til alderskravet på 25 år 
 • Kommunens afgørelse om at afbryde ungdomsuddannelsen.

Kan andre klage for mig?

Hvis du er over 18 år og vil have dine forældre eller én anden til at klage for dig, så skal du udfylde en fuldmagtsblanket. Fuldmagtsblanket og forældremyndighedsblanket finder du her: Der er ingen klagefrist på stu-området. Du kan læse mere på Klagenævnets hjemmeside.

Kontaktoplysninger til uddannelsesvejlederne

Uddannelsesvejlederne på skolerne er også ungevejledere. Kontakt sker via UnoUng.

Telefon nr. 7249 6000.