Naturindsats 2016-2023

Hvordan kan vi øge biodiversiteten og passe på naturen i Gribskov Kommune ? Høringsperioden er slut - tak for jeres bidrag.

Naturindsats 2016-2023

Naturindsats 2012-2016 skal revideres. Det besluttede Udvikling, By og Land i februar 2019.

Formålet med at revidere Naturindsats 2012-2016 er at skabe et fælles afsæt for borgere, lodsejere, interesseorganisationer og kommunen i det videre arbejde med biodiversitet og natur i Gribskov Kommune.

Naturindsatsplanen skal ende op med en liste over konkrete tiltag der ønskes udført i 2020-2023 og den skal vi i fællesskab udarbejde. Samtidig beskriver planen også de indsatser, kommunen har været en del af i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Naturindsatsens temaer er:

  • Biodiversitet
  • Naturforvaltning
  • Naturgenopretning
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde

I inspirationskataloget er eksempler på indsatser indenfor Naturindsatsens temaer. Tag et kig !

Inspirationskatalog

Naturindsats 2012-2016

Gribskov Kommunes naturværdier

Digitalt kort

Høringssvar

Fristen for høringssvar var den 15. november 2019.

Forslag, som udføres i samarbejde mellem lodsejere, foreninger og kommunen prioriteres.

I artiklen i Frederiksborg Amtsavis er der givet eksempler på indsatser fra stort til småt !

Link til artikel i Frederiksborg Amtsavis den 7. november 2019 (PDF)

Forslagene er samlet i en hvidbog, som blev præsenteret for Udvikling, By og Land den 31.03.2020. Det er ikke besluttet hvilke konkrete tiltag, der skal arbejdes videre. Processen er udskudt pga. Covid19.

Vil du vide mere?

Kontakt team Natur, Vand og Vej på på tlf. 72496000

Gribskov Kommunes naturværdier

I Gribskov Kommune er vi rige på naturværdier. Vi har mange naturområder at være stolte af og værne om og har hele repertoiret af naturtyper fra kystskrænter, skove, enge, overdrev, heder, moser, vandløb til små vandhuller.

Vi har 30 km unik kyststrækning.

Vi har de to store søer, Arresø og Esrum Sø og en tredje, Søborg Sø er på vej til at blive genoprettet.

Vi har statsskovene, som giver en særlig naturoplevelse og mulighed for friluftsliv.

Vi har Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Vi har 100 fredninger, som dækker et areal på over 1100 ha. og spænder vidt fra et enkelt træ til store arealfredninger som Tibirke Bakker.

Vi har 6 Natura2000-områder; nr. 129 "Gilbjerg Hoved", nr. 132 "Rusland", nr. 133 "Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov", nr. 134 "Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose", nr. 135 "Tisvilde Hegn og Melby Overdrev" (incl. Tibirke Bakker) og nr. 195 "Gilleleje Flak og Tragten".

Vi har 155 kilometer offentlige vandløb.

Vi har ca. 3345 ha. kortlagte naturtyper, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Vi har ca. 100 fortidsminder, hvoraf ca. 80 % af dem er gravhøje.

Og meget meget mere....

Foto: Kystskrænt ved Heatherhill.

Kontakt

Natur

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til natur