Godkendelseskriterier private daginstitutioner

Gribskov Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven (§20), hvis de opfylder lovgivningens og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

Lovgivning og standarder på området

Den private daginstitution skal leve op til gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området. Det gælder f.eks. Dagtilbudslovens bestemmelser omkring formål for dagtilbud, den styrkede pædagogiske læreplan samt opgaven omkring sprogvurdering og sprogstimulering.
Det gælder eksempelvis Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelsen af APV (§15a).

Den private daginstitution er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i relation til den opgave, den udfører for kommunen, jf. retssikkerhedslovens § 43, stk. 2. Institutionen er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Ligeledes gælder bl.a. lov om røgfrie miljøer, samt lov om indhentelse af straffeattester og børneattester i forbindelse med ansættelse af personale, frivillige m.v.

Institutionen er underlagt en skærpet underretningspligt jf. Servicelovens §153.

Den private daginstitution skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner vedr. bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn m.v.

Kommunale politikker og retningslinjer

Den private daginstitution skal efterleve de beslutninger og politikker, som Kommunalbestyrelsen vedtager for området. Det gælder f.eks. Gribskov Kommunes Børne- og ungepolitik. Den private daginstitution er ikke omfattet af Gribskov Kommunes personalepolitik.

Den private institution og skolerne samarbejder med henblik på gode overgange i børns liv.
Den private institution samarbejder med den forebyggende konsultative indsats med henblik på en tidlig hjælp og indsats for børn og familier i udsatte positioner.

Institutionens drift

Vedtægter

Den private daginstitution skal udarbejde vedtægter. Vedtægterne skal bl.a. fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, konstruktion af forældrebestyrelsen, åbningstider, antal børn (normering), anvendelse af institutionens overskud samt eventuelt specielt formål med/ profil for institutionen.
Vedtægterne skal vedlægges ansøgningen om godkendelse.

Anvisning af pladser og optagelsesregler

Den private daginstitution har selv anvisningsretten over børn i institutionen. Den private daginstitution indskriver selv børn og fører ventelister.

Den private daginstitution fastsætter med afsæt i Dagtilbudsloven optagelseskriterier for optagelse af børn i daginstitutionen. Daginstitution træffer selv afgørelse om optagelse. Optagelseskriterierne skal fremgå af daginstitutionens vedtægter og må hverken formelt eller reelt udelukke visse grupper for optagelse.

Den private daginstitution skal være tilgængelig for børn med handicap. Optagelse kan alene nægtes, hvis den private daginstitution ikke er eller ikke kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den private daginstitutions og Gribskov Kommunes kapacitet af pladser, samt forældres lovmæssige krav på søskendetilskud og fripladstilskud, indsender den private daginstitution hver måned oplysninger om ind- og udmeldelse af børn til Pladsanvisningen i Gribskov Kommune.

Normering og personaleressourcer

Gribskov Kommune stiller samme krav til normering og personalesammensætning i private daginstitutioner som til kommunens egne daginstitutioner.

Kommunen stiller krav om, at lederen har relevante forudsætninger for at varetage jobbet som leder.

Lukkedage

Den private daginstitution kan indføre lukkedage. Men muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelsen i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

Forældreindflydelse

Forældre i den private daginstitution skal som minimum sikres indflydelse svarende til forældrebestyrelser i selvejende daginstitutioner. Det indebærer bl.a., at forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principperne for institutionens arbejde, herunder udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen skal også have indflydelse på principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen.

Tilsyn

Gribskov Kommune fører tilsyn med den private daginstitution med afsæt i de til en hver tid gældende regler for tilsyn i dagtilbud. Den private daginstitution har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for kommunens godkendelsesgrundlag.

Driftsgaranti, driftstilskud og sikkerhed

Den private daginstitutions bestyrelse er ansvarlig for institutionens økonomi og som skal opfylde grundlæggende krav til faglig og økonomisk hæderlighed.

Gribskov Kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til ½ måneds drift, bygnings- og administrationstilskud pr barn samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Det vil sige, at såfremt en privatinstitution modtager et forudbetalt tilskud svarende til én måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, stiller Gribskov Kommune krav om en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings-og administrationstilskud pr. barn.

Formålet med betalingsgarantien er at opnå en leverancesikkerhed, da kommunen er forpligtet til at sørge for alternative pasning, hvis den private daginstitution ophører.

Tilskud og åbningstider

Månedligt tilskud til private institutioner pr. barn

Tilskud gældende fra april-december 2019

Grundtilskud 0-2 årige

8.683,44 kr

Grundtilskud 3-5 årige

4.420,33 kr

Bygningstilskud 0-2 årige

479,22 kr

Bygningstilskud 3-5 årige

217,33 kr

Adm.tilskud 0-2 årige

245,44 kr

Adm.tilskud 3-5 årige

142,56 kr

I alt 0-2 årige

9408,10 kr

I alt 3-5 årige

4.780,22 kr

I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår institutionens åbningstid. De kommunale institutioner iGribskov Kommune får tildelt ressourcer med afsæt i gældende antal åbningstimer pr uge. Pr 1. april 2019 får de kommunale institutioner tildelt ressourcer med afsæt i en åbningstid på 49,5 timer om ugen.

En privatinstitution, der ønsker at modtage fuldt driftstilskud skal derfor have en ugentlig åbningstid på minimum 49,5 timer om ugen. Tilsvarende kan driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til institutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid.

Forældrebetaling

Forældrebetaling fastsættes og opkræves af den private daginstitution. Der er ikke loft over forældrenes andel, idet det er et valg, forældrene foretager ved optagelsen.Der gives fripladstilskud og søskendetilskud med afsæt i den takst, som forældrene betaler i den private daginstitution. Dog vil der maksimalt kunne gives tilskud svarende til de kommunale takster.

Forsikringer

Den private daginstitution er ansvarlig for at tegne alle lovpligtige og andre relevante forsikringer og at dækningen opfylder de til enhver tid gældende lovkrav på området.

Sikkerhed

Den private daginstitution er ansvarlig for at ansatte, forældre og børns sikkerhed ved ophold og deltagelse i og omkring aktiviteter i institutionen, herunder relevant sikring af legepladser og bygninger.

Misligholdelse

Ved misligholdelse af ovenstående vilkår for drift af den private daginstitution bortfalder Gribskov Kommunes tilskud og der vil kunne rejses krav om erstatning.

Modtagelse og afgørelse af ansøgning

Ansøgningen sendes til Center for Børn og Unge i Gribskov Kommune. Ansøgningen vil normalt være færdigbehandlet indenfor 3 måneder under forudsætning af, at alle oplysninger er beskrevet fyldestgørende.

Depositum

Ansøgeren om godkendelse af oprettelse af en privat daginstitution skal stille et depositum på 30.000 kr. Depositummet tilbagebetales, når Gribskov Kommune har truffet afgørelse om etablering af institutionen, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej.