Socialtandpleje

Socialtandplejetilbuddet er målrettet de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Kommunen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer (Sundhedsloven § 134, stk 1.) i form af:

  • Gadehjemløse og borgere der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed,
  • herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig jf. Lov om social service §§ 104 og 110.

Det er med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering, om borgeren er i målgruppen for at blive visiteret ind i Socialtandplejen og modtage tandpleje der. Kan en indskrevet borger i Socialtandplejen på et tidspunkt gøre brug af tandplejetilbuddet i privat praksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen, færdiggøres behandlingerne i Socialtandplejen og borgeren visiteres ud i et almindeligt tandplejetilbud.

Inden der igangsættes en behandling i Socialtandplejen skal der foretages en vurdering af og beslutning om, hvorvidt en borger er i målgruppen for Socialtandpleje. Ved vurderingen skal der tages stilling til om:

  • Borgeren tilhører de mest socialt udsatte grupper (sociale kriterier)
  • Borgeren kan ikke benytte de øvrige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen (forudsætninger for at benytte de øvrige tandplejetilbud)
  • Borgeren har ud fra en tandfaglig vurdering et konkret behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje (konkret behov for tandpleje)

Socialtandplejetilbuddet tilpasses den enkelte borgers behov samt mulighed for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling. Hvis borgerens tilstand begrænser mulighederne for at udføre en klinisk tandbehandling, har den tandfaglige indsats først og fremmest til hensigt at holde borgeren fri for smerte og infektion.

Henvisning til Socialtandplejetilbuddet kan ske ved, at herberget, værestedet eller varmestuen, hvor borgeren ofte kommer, udfylder visitationsblanketten sammen med borgeren. Visitationsblanketten er en skriftlig bekræftelse på, at borgeren er i målgruppen.

Borgere, der ikke er tilknyttet et tilbud (herberg, værested eller varmestue), kan rette henvendelse til socialforvaltningen i borgerens bopælskommune. Socialforvaltningen udfylder sammen med borgeren visitationsblanketten, som skriftlig bekræftelse på, at borgeren er i målgruppen for Socialtandplejetilbuddet. Den udfyldte visitationsblanket sendes via digital post til tandplejen

Visitationsblanketten findes her (PDF)

Tandbehandlingen i Socialtandplejen foregår på Gribskov kommunes tandklinik Østergade 62C 3200 Helsinge. Det er ikke muligt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.

Tidsbestilling på telefon 7249 9150 mellem kl. 8.00-12.30. Åbningstiderne er 8-15 alle hverdage, samt 8-17 på tirsdage. Derudover er der åbent 10 lørdage per år. Tandklinikken holder lukket i alle skoleferier. Uden for åbningstid henvises til Tandlægevagten i Hillerød.

 

 

 

 

 

 

Kontakt tandplejen:

Send digital post til tandplejen