Ejendomsbidrag

Fra 2024 opkræver SKAT grundskyld via forskudsopgørelsen.

Du skal stadig betale bidrag til kommunen, så som rottebekæmpelse, skorstensfejerbidrag mv.

Hvornår kan du forvente at modtage Opgørelsen af ejendomsbidrag

Opgørelse af ejendomsbidrag for 2024 bliver sendt den 6. december 2023 med digitalpost. Er du fritaget for digitalpost bliver Opgørelse af ejendomsbidrag sendt i papir med Postnord.

Vær opmærksom på at fakturaen/opkrævningen først udsendes i januar.

Hvem sendes Opgørelsen af ejendomsbidrag til

Alle ejere af ejendommen vil modtage en Opgørelse af ejendomsbidrag.

Hvis der er flere ejere af ejendommen

Der kan kun være én ejer, der står som primær ejer. På Opgørelsen, der sendes til alle øvrige ejere, vil der står KOPI med store bogstaver over siden.

Hvornår opkræves ejendomsbidrag 

Ejendomsbidrag opkræves en gang om året.

Det er den tinglyste ejer pr. 31.12.2023, der hæfter for at betale ejendomsbidrag for hele året 2024.

Husk derfor at medtage ejendomsbidrag i refusionsopgørelsen, hvis du sælger din ejendom.

Forfaldsdato 

Ejendomsbidrag betales over en rate. Raten har forfald den 1. februar, med sidste betalingsdato den 12. februar 2024. 

Faktura

Faktura med indbetalingslinje bliver sendt separat i slutningen af januar. 

Hvis ejendomsskatten er tilmeldt betalingsservice, sendes der ikke faktura. 

Hvis du ikke har modtaget faktura den 1. februar, skal du kontakte Gribskov kommune for at få tilsendt ny faktura. 

Hvis der er flere ejer af ejendommen

Der bliver kun sendt én faktura for hver ejendom. Faktura sendes til den ejer, som er registreret som primær ejer. Øvrige ejere modtager alene Opgørelse af ejendomsbidrag.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået indbetalt to gange 

Er der indbetalt dobbelt, sendes digital post eller mail til opkraevning@gribskov.dk. 

Af mailen skal fremgå: 

 • Navn 
 • Ejendoms nr. (alternativt adressen) 
 • Kontaktoplysninger 

Der må IKKE fremgå cpr.nr. på mailen. 

Hvis der er indbetalt dobbelt i forbindelse med ejerskifte, skal der medsendes kopi af refusionsopgørelsen. 

Tilbagebetaling af for meget indbetalt vil altid udbetales til nemkonto. 

Spørgmål gebyr til rottebekæmpelse og skorstensfejerbidrag

Spørgsmål vedr. gebyr til rottebekæmpelse mv. skal rettes til Borgerservice: 

 • Mail: TMS@gribskov.dk 
 • Tlf. 7249 6000 

Spørgsmål vedr. skorstensfejerbidrag skal rettes til skorstensfejeren. 

 • Helsinge området: Telefon 48712386 (mandag- fredag kl.7.00 - 9.00) 
 • Græsted - Gilleleje området: Telefon 48393902 (mandag - torsdag 7.00 -15.00 fredag 7.00-13.00) 

Gribskov Kommune udsender Opgørelse af ejendomsbidrag til din digitale postkasse i december. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget en faktura med indbetalingslinje. 

Er din faktura blevet væk, kan du kontakte Opkraevning@gribskov.dk 

Ønsker du at betale via Betalingsservice, kan du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut. 

Når du betaler for sent 

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler. 

Udsendelse af rykker medfører et gebyr på 250 kr. pr. rykker. Gebyret er vedtaget af Byrådet.

Ved fortsat manglende betaling af ejendomsbidrag, vil Kommunen oversende restancen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Dette medfører yderligere omkostninger, da Gældsstyrelsen blandt andet beregner inddrivelsesrenter.

Udover gebyr for rottebekæmpelse og administration af jordanvisning, kan der opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag og lignende.

Rottebekæmpelse 

Gribskov Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle bebyggede ejendomme.  

Jordanvisning

Jordanvisning er en kollektiv betaling for at få anvist overskudsjord til en godkendt modtager.

Det er et krav, at den godkendte modtager har anvisninger fra Kommunen, så de kan forevise renheden af jorden.

I andre kommuner kan det være en del af et affaldsgebyr. I Gribskov Kommune har det været specificeret som et særskilt bidrag siden 2012. 

Skorstensfejning 

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde. 

Byrådet skal sørge for, at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gribskov Kommune opkræver betaling for skorstensfejning over Opgørelse af ejendomsbidrag på vegne af de skorstensfejere, kommunen har lavet aftale med. 

Som husejer kan du frit vælge en anden skorstensfejer end den skorstensfejer, du hører under. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv. 

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv. 

Skorstensfejer 

Kystsikringsbidrag, landindvindingsbidrag og bidrag til pumpelag 

Ovenstående bidrag opkræves over Opgørelse af ejendomsbidrag og er beregnet efter antal parter. Det er de forskellige lags bestyrelser, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der bliver opkrævet.

Betaling ved ejerskifte 

Opgørelse af ejendomsbidrag gælder for hele året.

Det er den tinglyste ejer pr. 31.12.2023, der hæfter for at betale ejendomsbidrag for hele året 2024.

Husk derfor at medtage ejendomsbidrag i refusionsopgørelsen, hvis du sælger din ejendom.

Hvis der er usikkerhed om der er betalt, kan det oplyses af Opkrævningen. Se kontaktoplysninger ovenfor. 

Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes en faktura med indbetalingslinje pr. ejendom – dvs, at fx ægtefæller ikke begge modtager en faktura. 

 

Betingelser 

For at få lån skal du eller din ægtefælle have opnået folkepensionsalderen jf. lov om social pension. Man kan fortsat være erhvervsaktiv og få lån, eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.  

 • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering. 
 • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse. 
 • Lån ydes til én-familie huse, ejerlejligheder og sommerhuse. 
 • Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2024 3,57 procent.

Ansøgningsfrist for lån til betaling af kloaktilslutning

Der skal søges om lån senest 30 dage før tilslutningsbidrag forfalder til betaling. 

Sikkerhed for lån 

For at få et lån, er det en betingelse, at der er friværdi i ejendommen i forhold til den seneste offentlige vurdering. 

Kommunens sikkerhed for lånet, foregår ved, at vi tinglyser et skadesløsbrev på ejendommen. De samlede tinglyste lån i ejendommen må ikke være højere end den seneste offentlige vurdering. 

Du kan låne, indtil lånebeløbet inklusiv renter udgør 95 % af skadesløsbrevets pålydende. 

Er du i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen. 

 

Indefrysningslån 

Lån fra 2018-2023 bliver i kommunen 

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023. 

Lån fra 2018-2023 tilskrives ikke renter. 

Du kan til enhver tid indfri lånet. Du behøver ikke indfri lånet til kommunen, før der sker ejerskifte. 

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden. 

Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat.  

Der kommer også renter på nye lån fra 2024.  

Vælg til og fra på skat.dk 

Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk. 

Du overflyttes automatisk 

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Det vil bl.a. Sige at beløb fra og med 2024 tilskrives renter. 

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse. 

Fleksibelt lån 

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt. 

Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår. 

 Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk 

 

Relateret indhold