Klage over byggesager

Du kan klage over en afgørelse i en byggesag. Det gælder også for dine naboer eller andre, der kan være parter eller klageberettigede i sagen.

Vi oplever for tiden, at både borgere og virksomheder har travlt med at bygge ud og bygge om. Vi er glade for, at der er gang i hjulene i hele Gribskov, men på den korte bane kan det aktuelt betyde lidt længere ventetid. Vi bestræber os på at fastholde en hurtig behandling af sagerne, og vi undskylder, hvis din sag skulle trække længere ud end normalt.

Er du utilfreds med en afgørelse i en byggesag, kan du klage. Din klage skal vedrøre retlige spørgsmål. Det vil sige, at klageinstansen kun kan efterprøve kommunens fortolkning af planloven, byggeloven eller bygningsreglementets bestemmelser og tage stilling til, om kommunen har tilsidesat forvaltningsretlige regler.

Du kan ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse, undtaget når det gælder landzonetilladelse. To forskellige instanser behandler klagen alt efter, om du vil klage over kommunens afgørelse efter byggeloven eller planloven. Du kan læse mere i menuerne nedenfor om forskellen på de to.

Klager i forhold til Byggeloven

Byggeklageenheden behandler klager over kommunens afgørelser efter byggeloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af byggelovgivningen, for eksempel byggetilladelse, afslag på byggetilladelse, forbud eller påbud.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Byggeklageenheden skal have modtaget din klage inden for fire uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

Gå til Byggeklageenhedens hjemmeside

Klager i forhold til Planloven

Planklagenævnet behandler klager over kommunens afgørelser efter planloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af planlovgivningen, for eksempel lokalplaner, byplanvedtægter eller landzonetilladelser.

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Planklagenævnets behandling af klagen.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Nævnet skal have modtaget din klage inden for fire uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

Du skal klage via Planklagenævnets klageportal.

Gå til Planklagenævnets klageportal