Byggeaffald

Læs mere om miljøskadelige og farlige stoffer i byggeaffald, der kan forekomme ved nedrivning og renovering.

Du er som boligejer bygherre og dermed ansvarlig for, at byggeaffald kommer det rigtige sted hen, og at der tjekkes for farlige stoffer. Også selvom du bruger håndværkere og rådgivere til at udføre arbejdet.

Du skal anmelde dit byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald fra arbejder, som frembringer mere end 1 ton affald, skal anmeldes til kommunen forud for påbegyndelse af arbejdet. Dette gælder for både nedrivnings- og renoveringsprojekter. Termoruder fra perioden 1950 – 1977 skal anmeldes til kommunen uanset mængde.

Som en del af anmeldelsen skal det vurderes, om noget af affaldet kan indeholde forurenende stoffer såsom asbest, tungmetaller og pcb. Det er i mange tilfælde nødvendigt at foretage en miljøkortlægning, herunder prøvetagning og analyse m.m. Kontakt gerne kommunen for yderligere vejledning. 

Sådan anmelder du

Byggeaffald anmeldes via Byg- og Miljøportalen. Du skal logge ind med Mit-ID. Brug et af de tre links nedenfor for at komme til anmeldelsen. Start med at indtaste din adresse og tryk derefter på "Start dit projekt her". Skemaet til anmeldelse ligger under overskriften "Vand, varme, affald, energi, miljø og natur". Ud for "Affald" trykker du på knappen "+Tilføj". Nu kan du udfylde skemaet. Du skal udfylde punkter med rød stjerne før du kan sende det ind. Sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage uden for ferieperioder. 

Byg og Miljø

Borger.dk

PCB i byggeaffald

Som ejer af boligen er du bygherre og har ansvar for at screene for PCB, når der nedrives eller bygges om. Du skal screene, når boligen er bygget eller ombygget i perioden 1950-1977, eller byggearbejdet omfatter termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen er en del af anmeldelsen af byggeaffald, som du finder på www.bygogmiljoe.dk eller www.virk.dk

PCB forekommer oftest i elastiske fuger, termovinduer, lim, maling og lysarmaturer.

Asbest i byggeaffald

Asbest er sundhedsfarligt og findes især i eternittage, fliseklæber, visse loft- og vægplader samt isoleringsmateriale.
Asbestholdigt byggeaffald skal anmeldes til kommunen, hvis der er mere end 1 ton affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Bortskaffelse af asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald skal deponeres efter kommunens anvisning. Mindre mængder asbestaffald kan afleveres på genbrugsstationen, hvis det er pakket ind i lufttæt plastemballage.

Alle typer eternitplader klassificeres og håndteres af sikkerhedsmæssige hensyn som asbestholdigt affald.

Asbest og arbejdsmiljø

Støv fra asbestholdige materialer er farligt at indånde.
Hvis du vil rense dit asbestholdige eternittag, skal det gøres på en måde, så det brugte vand opsamles, og der ikke spredes partikler til omgivelserne. Du må aldrig højtryksspule et asbestholdigt tag.

Hvis eternitplader skal fjernes ved fx tagrenovering, skal de tages ned i hel stand. Du må godt selv nedtage dit asbestholdige eternittag, men personer under 18 år må ikke arbejde med asbest. Arbejdet må ikke støve og skal ske i overensstemmelse med reglerne i "Arbejdstilsynets Vejledning om asbest C.2.2" fra juli 2005.

Når du transporterer støvende, asbestholdigt affald, skal det være fugtet og pakket ind i lufttæt emballage, der er mærket med oplysning om, at det indeholder asbest.

Er du i tvivl om dit tag indeholder asbest, kan du ringe til Cembrit (tidl. Dansk Eternitfabrik) på tlf: 99 37 22 22. Ud fra et nummer på tagpladerne kan de oplyse dig om dine tagplader indeholder asbest eller ej.

Læs om regler for håndtering af asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside

Asbest vejledning

Genbrug af byggeaffald

Det er altid bedst og billigst at kunne genbruge byggeaffaldet.

Du har mulighed for at genbruge beton, uglaseret tegl (mur og tagsten) eller blandinger natursten/uglaseret tegl/beton til et nyt anlægsarbejde.

Hvis du vælger at gøre det, skal det anmeldes til kommunen. Kontakt Center for Teknik og Miljø på tms@gribskov.dk