Støj og støjgener

Hvad gør du, hvis du er generet af støj i dit hjem?

Det er altid bedst selv at løse en nabostrid om støjgener. Det er som regel både den hurtigste og letteste måde at finde en fornuftig løsning. Desuden vil det ofte være bedst for det fremtidige naboskab, hvis to eller flere naboer kan undgå en udefrakommende mægler, myndighed eller klageinstans til at forlige dem. Du kan f.eks. kontakte den ansvarlige og fortælle, at du føler dig genereret af støj. Hvis du tilhører en grundejerforening, kan det også være relevant at tage forskellige problemer op i dette forum. En nabostrid kan dog blive så tilspidset, at den ene eller begge parter vurderer, at der er behov for hjælp. I den situation er det vigtigt, at du henvender dig til det rigtige sted. Før du klager til kommunen eller politiet, skal du forsøge at løse problemet lokalt.

Prøv ligeledes at forebygge, at du selv generer dine naboer. Vurder om din støj ville være til gene, hvis du selv var nabo. Mange gener kan forebygges ved omtanke, såsom f.eks. at opstille tekniske apparater hensigtsmæssigt, i forhold til den støj de udsender.

Nogle gange opstår problemerne, fordi ingen har tænkt på, at f.eks. en varmepumpe kan støje så meget,at naboen føler det generende. I tæt bebyggede områder med blanding af boliger, erhverv og forretninger er det særlig vigtigt at tænke på naboerne. Her kan f.eks. et køleanlæg støje meget og genere naboer, der bor tæt på.

Netop for varmepumper har Energistyrelsen udarbejdet en lille støjberegner som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering af din varmepumpe. Du kan finde beregneren her. Vær dog opmærksom på, at beregneren kun er orienterende og derfor ikke kan bruges som en garanti for, hvor meget varmepumpen vil støje hos din nabo.

Udfyld klageskema

Støj - klagemulighed

  • Støjgener fra virksomheder og dyrehold
  • Støjgener fra private faste energianlæg

Ingen klagemuligheder over

  • støj fra private husstande , f.eks. fra musikanlæg, udendørsaktiviteter, pumper m.m. I nogle af disse tilfælde kan politiet måske hjælpe dig.

Gribskov Kommune har ikke noget regulativ for brug af støjende, mortordrevne redskaber, værktøj og lignende. Måske har din grundejerforening vedtaget nogle regler på dette område. Du skal da rette din klage til grundejerforeningen.

Klagevejledning

For at sikre, at Gribskov Kommune får alle relevante oplysninger i sagen, skal klagen som hovedregel være skriftlig. Klagen skal være konkret, og det skal være muligt at kontrollere de påklagede forhold. Den skal indeholde præcise oplysninger om, hvad der klages over, samt hvor og hvornår generne er til stede. Klagen skal som udgangspunkt være underskrevet, fordi vi normalt ikke behandler anonyme klager over støjgener.

Miljøklage - sagsbehandlingen

En miljøklage starter normalt med, at den der klages over, bliver orienteret om sagen af kommunen. I den forbindelse oplyses klagers navn og adresse og kopi af den skriftlige klage fremsendes til den påklagedes kommentering.
Sagsbehandlingstiden for miljøklager kan variere fra nogle uger til over et år.

Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, at kommunen kan undlade at behandle miljøsager, som kommunen vurderer har underordnet betydning for miljøet. Bestemmelsen skal ses i forhold til, at kommunen har mange opgaver på miljøområdet. Derfor er kommunen nødt til at prioritere indsatsen, så de små miljøsager ikke flytter ressourcerne fra de større og mere betydende opgaver.

Byggestøj

Byggestøjer omfattet af nogle vejledende regler, som du kan læse mere om her:

Ved bygge- og anlægsarbejder er det umuligt at undgå støjgener i perioder, men der kan dog gøres en del for at begrænse generne for naboer til byggeriet.
Inden arbejdet påbegyndes, bør de omkringboende orienteres om arbejdets omfang og de gener, der evt. kan opstå. Orienteringen bør ske 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til støj, vibrationer og støv, så omgivelserne generes mindst muligt.

For støj gælder følgende vejledende grænseværdier

Arbejdstidspunkter

Støjgrænse

Hverdage 07.00-18.00 og
lørdage 07.00-14.00

70 dB(A)

Aften 18.00-22.00,
lørdage 14.00-22.00 og
søn- og helligdage 07.00-22.00

45 dB(A)

Nat 22.00-07.00

40 dB(A) (spidsværdi max. 55 dB(A))

(Grænserne, på nær spidsværdier, er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau, og gælder ved omkringliggende boliger og andre følsomme områder)

De målte maksimalværdier for vibration bør ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Normal arbejdstid

Midlertidige arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der på hverdage er fastsat til 07.00 - 18.00 og lørdage 07.00 – 14.00.

Byggestøj

Byggestøj er omfattet af nogle vejledende regler, som du kan læse mere om her:

Ved bygge- og anlægsarbejder er det umuligt at undgå støjgener i perioder, men der kan dog gøres en del for at begrænse generne for naboer til byggeriet.
Inden arbejdet påbegyndes, bør de omkringboende orienteres om arbejdets omfang og de gener, der evt. kan opstå. Orienteringen bør ske 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til støj, vibrationer og støv, så omgivelserne generes mindst muligt.

For støj gælder følgende vejledende grænseværdier

 Arbejdstidspunkter  Støjgrænse
Hverdage 07.00-18.00 og
lørdage 07.00-14.00
 

70 dB(A)

Aften 18.00-22.00,
lørdage 14.00-22.00 og
søn- og helligdage 07.00-22.00
 

45 dB(A)

Nat 22.00-07.00  40 dB(A) (spidsværdi max. 55 dB(A))

(Grænserne, på nær spidsværdier, er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau, og gælder ved omkringliggende boliger og andre følsomme områder)

De målte maksimalværdier for vibration bør ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Normal arbejdstid

Midlertidige arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der på hverdage er fastsat til 07.00 - 18.00 og lørdage 07.00 – 14.00.

I praksis er det ikke muligt at udføre nogen former for støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid uden at overskride støjgrænserne ovenfor.

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Hvis du skal udføre et arbejde, eksempelvis et byggearbejde, som pågår i en midlertidig periode, skal det anmeldes til kommunen som en midlertidig aktivitet.

Står du og skal udføre en midlertidig aktivitet, f.eks. en renovering, en ombygning eller en aktivitet, som er støjende, støvende eller har anden miljøpåvirkning, skal du anmelde aktiviteten til kommunen, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek nr. 844 af 23/06/2017). Anmeldelsen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før påbegyndelsen af aktiviteten.

Til dette formål kan du bruge nedenstående anmeldelsesskema: