Ejendomsskat frem til 2024

Hvis du ejer fast ejendom beliggende i Gribskov Kommune, skal du betale ejendomsskat til Gribskov Kommune.

Gebyr for dagrenovation, genbrugsstation m.v. er fra 2023 ikke indeholdt i ejendomskattebilletten. Disse gebyr blive opkrævet af Gribskov Forsyning.

De fleste boligejere vil opleve, at deres ejendomsvurdering bliver højere end tidligere. Men stigende vurderinger skal ikke føre til højere boligskat i overgangen til de nye boligskatteregler. Derfor har Folketinget vedtaget nye skatteregler, der gælder fra 1. januar 2024:

 

 • Lavere skattesatser betyder lavere boligskat for 4 ud af 5 boligejere.
 • Resten får en varig skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi.

 

Din skattebetaling bliver mere enkel 

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på. 

 

Læs mere om de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk 

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten 2023 til e-boks den 6. januar 2023. Modtager du ejendomsskattebilletten på papir, bliver den afsendt med postnord fra den 2. januar 2023.

Ejendomsskat opkræves i to rater med frist den 1. februar og 1. august. Faktura (Indbetalingskort) bliver fremsendt separat.

I 2023 opkræver Gribskov Kommune: Grundskyldspromille på 29,34

Der betales ikke dækningsbidrag af erhvervsejendomme.

Alle ejere af ejendommen vil modtage en ejendomsskattebillet. Hvis der er flere ejer af ejendommen, modtager kun den ene ejer faktura (indbetalingskort). Øvrige ejer modtager kopi af ejendomsskattebilletten. (Kopi står med store bogstaver over ejendomsskattebilletten)

Faktura (indbetalingskort) bliver udsendt separat i januar og juli . Hvis dette ikke er tilfældet kontakt Gribskov kommune for at få tilsendt ny faktura (indbetalingskort).

Hvis ejendomsskatten er tilmeldt betalingsservice sendes der ikke faktura (indbetalingskort).

Ved ejerskifte bliver der automatisk udsendt ejendomsskattebillet til ny ejer.

Ved dødsfald, vil der ikke blive udsendt en ny ejendomsskattebillet, til bobehandler.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din e-boks, og er du fritaget for digital post, vil du modtage din ejendomsskattebillet som brev.

Spørgsmål vedr. gebyr til rottebekæmpelse skal rettes til Borgerservice:

 • Mail: TMS@gribskov.dk
 • Tlf. 7249 6000

Spørgsmål vedr. skorstensfejerbidrag skal rettes til skorstensfejeren.

 • Helsinge området: Telefon 48712386 (man- fre kl.7.00 - 9.00)
 • Græsted - Gilleleje området: Telefon 48393902 (man. - tor. 7.00 -15.00 fre. 7.00-14.00)

Forfaldsdatoer:

 • 1. rate betales senest 20. februar, hvert år, hvis denne dag er en bankdag, ellers førstkommende hverdag.
 • 2. rate betales senest 20. august, hvert år, hvis denne dag er en bankdag, ellers førstkommende hverdag.

Har du indbetalt ejendomsskat to gange:

Af mailen skal fremgå:

 1. Navn
 2. Ejendoms nr. (alternativt adressen)
 3. Kontaktoplysninger

Der må IKKE fremgå cpr.nr. på mailen.

Hvis der er indbetalt dobbelt i forbindelse med ejerskifte, skal der medsendes kopi af refusionsopgørelsen.

Tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat vil altid udbetales til nemkonto.

 

Boligejere får besked om grundskylden for 2021-23

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.

 

Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. Vurderingsstyrelsen begyndte tilbage i 2022 at udsende 2020 vurderingerne, så tjek din digitale post. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

 

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.

Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

 

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Betaling af ejendomsskat

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse i december. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget en faktura (indbetalingskort).

Er din faktura (indbetalingskort) blevet væk, kan du kontakte Opkraevning@gribskov.dk

Ønsker du at betale via Betalingsservice, kan du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Udsendelse af rykker medfører et gebyr på 250 kr. pr. rykker. Gebyret er vedtaget af Byrådet.

Ved fortsat manglende betaling af ejendomsskat vil kommunen inddrive restancen ved en udlægsforretning. Dette medfører yderligere omkostninger i form af retsafgift og underretningsgebyr. Hvis restancen fortsat ikke betales sender kommunen kravet videre til advokat og i yderste konsekvens begærer kommunen ejendommen solgt på tvangsauktion.

Lån til betaling af ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Betingelser

For at få lån skal du eller din ægtefælle have opnået folkepensionsalderen jf. lov om social pension. Man kan fortsat være erhvervsaktiv og få lån, eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

 

 • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
 • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
 • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
 • Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2023 1,53 procent.

 

Ansøgningsfrist for lån til betaling af kloaktilslutning er:

Der skal søges om lån senest 30 dage før tilslutningsbidrag forfalder til betaling.

Sikkerhed for lån

For at få et lån, er det betingelse, at der er friværdi i ejendommen i forhold til den seneste offentlige vurdering.

Kommunens sikkerhed for lånet, foregår ved, at vi tinglyser et skadesløsbrev på ejendommen. De samlede tinglyste lån i ejendommen må ikke være højere end den seneste offentlige vurdering.

Du kan låne, indtil lånebeløbet inklusiv renter udgør 95 % af skadesløsbrevets pålydende.

Er du i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Udover grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr kan der opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag og evt. morarenter og rykkergebyr på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Gribskov Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde.

Byrådet skal sørge for, at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gribskov Kommune opkræver betaling for skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af de skorstensfejere, kommunen har lavet aftale med.

Som husejer kan du frit vælge en anden skorstensfejer end den skorstensfejer, du hører under. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv.

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Læs mere om skorstensfejere og takster i Gribskov Kommune

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet.

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Renovations- og affaldsafgifter for private husstande opkræves fra 2023 af Gribskov Forsyning. 

Renovations- og affaldsafgifter for virksomheder opkræves af Vestforbrænding.

Vil du vide mere om vand og varme, skal du kontakte dit forsyningsselskab.

Beregning af ejendomsskat

Grundskyld

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

 • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
 • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%.

Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.

Bekendtgørelse om kommunal ejendomsskat

Sker der ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Ændring i matrikelforhold

En særskilt vurdering af ejendomme, hvorpå der er sket ændringer i matrikelforholdet foretages af Vurderingsstyrelsen.

Dækningsafgift

Gribskov Kommuner opkræver IKKE dækningsafgift for erhvervsejendomme.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

Betaling ved ejerskifte

Når du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter. Ejendomsskattebilletten bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte sender vi automatisk faktura (indbetalingskort) til den nye ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes en faktura (indbetalingskort) pr. ejendom – dvs, at fx ægtefæller ikke begge modtager en faktura (indbetalingskort).

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til betalingsservice.

Indefrysningslån


I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.

 

Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.

 

Vælg til og fra på skat.dk

Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.

 

Gamle lån bliver i kommunen

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

 

Du overflyttes automatisk

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.


Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

 

Fleksibelt lån

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt.

Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.

 

Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk