Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten 2021 til e-boks den 13. december 2020. Modtager du ejendomsskattebilletten på papir, bliver den afsendt med postnord den 8. januar 2021. Ejendomsskat opkræves i to rater med frist den 1. februar og 1. august. Indbetalingskort bliver fremsendt separat.

I 2021 opkræver Gribskov Kommune: Grundskyldspromille på 29,34

Der betales ikke dækningsbidrag af erhvervsejendomme.

Alle ejere af ejendommen vil modtage en ejendomsskattebillet. Hvis der er flere ejer af ejendommen, modtager kun den ene ejer indbetalingskort. Øvrige ejer modtager kopi af ejendomsskattebilletten. (Kopi står med store bogstaver over ejendomsskattebilletten)

Hvis en anden ejer ønsker ejendomsskattebilletten tilsendt med indbetalingskort, skal der sendes en mail til opkraevning@gribskov.dk

Indbetalingskortene bliver udsendt separat i januar og juli . Hvis dette ikke er tilfældet kontakt Gribskov kommune for at få tilsendt nyt indbetalingskort.

Hvis ejendomsskatten er tilmeldt betalingsservice sendes der ikke indbetalingskort.

Ved ejerskifte bliver der automatisk udsendt ejendomsskattebillet til ny ejer.

Ved dødsfald, vil der ikke blive udsendt en ny ejendomsskattebillet, til bobehandler.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din e-boks, og er du fritaget for digital post, vil du modtage din ejendomsskattebillet som brev.

Spørgsmål vedr. gebyr til rottebekæmpelse og affald, skal rettes til Borgerservice:

 • Mail: Borgerservice@gribskov.dk
 • Tlf. 7249 6000

Spørgsmål vedr. skorstensfejerbidrag skal rettes til skorstensfejeren.

 • Helsinge området: Telefon 48712386 (man- fre kl.7.00 - 9.00)
 • Græsted - Gilleleje området: Telefon 48393902 (man. - tor. 7.00 -15.00 fre. 7.00-13.00)

Forfaldsdatoer:

 • 1. rate betales senest 20. februar, hvert år, hvis denne dag er en bankdag, ellers førstkommende hverdag.
 • 2. rate betales senest 20. august, hvert år, hvis denne dag er en bankdag, ellers førstkommende hverdag.

Har du indbetalt ejendomsskat to gange:

 • Er der indbetalt dobbelt, sendes mail til opkraevning@gribskov.dk.

Af mailen skal fremgå:

 1. Navn
 2. Cpr. nr.
 3. Ejendoms nr. (alternativt adressen)
 4. Kontaktoplysninger

Hvis der er indbetalt dobbelt i forbindelse med ejerskifte, skal der medsendes kopi af refusionsopgørelsen.

Tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat vil altid udbetales til nemkonto.

Betaling af ejendomsskat

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse sidst i december. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Hvis ikke din ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice, modtager du indbetalingskort til betaling af begge rater sammen med ejendomsskattebilletten.

Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke".

Er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Gribskov Kommune via kontaktoplysningerne nederst på siden.

Ønsker du at betale via Betalingsservice, kan du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Udsendelse af rykker medfører et gebyr på 250 kr. pr. rykker. Gebyret er vedtaget af Byrådet.

Ved fortsat manglende betaling af ejendomsskat vil kommunen inddrive restancen ved en udlægsforretning. Dette medfører yderligere omkostninger i form af retsafgift og underretningsgebyr. Hvis restancen fortsat ikke betales sender kommunen kravet videre til advokat og i yderste konsekvens begærer kommunen ejendommen solgt på tvangsauktion.

Lån til betaling af ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Ejer du eller din ægtefælle en bolig, kan du få lån til at betale ejendomsskat.

Dog kun til at dække den kommunale grundskyld og tilslutningsbidrag i forbindelse med kloaktilslutning.

Betingelser

For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år. Man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån, eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

 • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
 • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
 • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
 • Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2019 0,88 procent.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat/kloaktilslutning

Sikkerhed for lån

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, der fungerer som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen uden omkostninger for låntager. Når lånet med renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, kontakter kommunen låntageren for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis den seneste ejendomsvurdering giver mulighed for det.

Er du i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Udover grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr kan der opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag og evt. morarenter og rykkergebyr på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Gribskov Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde.

Byrådet skal sørge for, at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gribskov Kommune opkræver betaling for skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af de skorstensfejere, kommunen har lavet aftale med.

Som husejer kan du frit vælge en anden skorstensfejer end den skorstensfejer, du hører under. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv.

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Læs mere om skorstensfejere og takster i Gribskov Kommune

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet.

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Gribskov Kommune opkræver renovations- og affaldsafgifter for private husstande.

Renovations- og affaldsafgifter for virksomheder opkræves af Vestforbrænding.

Vil du vide mere om vand og varme, skal du kontakte dig forsyningsselskab.

Beregning af ejendomsskat

Grundskyld

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

 • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
 • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%.

Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.

Bekendtgørelse om kommunal ejendomsskat

Sker der ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Ændring i matrikelforhold

En særskilt vurdering af ejendomme, hvorpå der er sket ændringer i matrikelforholdet, bliver foretaget den efterfølgende vurderingstermin pr. 1. oktober. Der kan således gå op til 2-3 år, før man efter salg og køb bliver opkrævet særskilt ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten forholdsmæssigt.

Eksempelvis vil salg af jord registreret i Geodatastyrelsen den 2. oktober først blive vurderet særskilt pr. 1. oktober det efterfølgende år.

Denne vurdering får så indvirkning på ejendomsskatten det 2. skatteår, efter vurdering er foretaget.

Dækningsafgift

Gribskov Kommuner opkræver IKKE dækningsafgift for erhvervsejendomme.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

Betaling ved ejerskifte

Når du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter. Ejendomsskattebilletten bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte sender vi automatisk indbetalingskort til den nye ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes et indbetalingskort pr. ejendom – dvs, at fx ægtefæller ikke begge modtager et indbetalingskort.

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingservice.

Fastfrysning af grundskyld i 2018 - værd at vide

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID. OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, kan du efter den 1. maj 2021 kontakte Gribskov kommune, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og
gebyrer.

Information til Årsopgørelsen vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld fra 2018.

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i
perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

Det samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2020.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk
midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i
grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du f.eks. sælger din ejendom. Når du skal betale det indefrosne
beløb, sender din kommune dig en opgørelse og en opkrævning. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb.