Ofte stillede spørgsmål om hegnsyn

Nedenstående er et udpluk af de spørgsmål og problemstillinger, som hegnsynssekretariatet ofte vejleder om. Du kan finde yderligere vejledning om Hegnsloven her på hjemmesiden og på Din Bolighandel.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til, hvor skellet ligger. I skal have afholdt en skelforretning via en landmåler, der kan fastlægge skellets placering.

Hvis I anmoder om en hegnsynssag, og I er uenige om skellets placering, vil Hegnsynet udsætte sagen, indtil skelforretning har fundet sted.

Vi har købt et hus, og den tidligere ejer har oplyst, at hækken til naboen står ca. 1 meter inde på vores grund. Naboen har fortalt, at de i de sidste 20 år har vedligeholdt deres side af hækken. Naboen mener derfor, at hækken er fælles og er ikke interesseret i, at den flyttes. Har naboen vundet hævd på placeringen af hækken?

Afgørende for hegnets status er ikke hegnets placering, men om det er fællesanliggende mellem naboerne. Hvis hegnet ensidigt er opsat af den ene grundejer for dennes regning, er det et eget hegn. Det er uden betydning, om naboen i øvrigt har vedligeholdt hegnet på sin side.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til hævd. Spørgsmålet skal indbringes for domstolene

Du kan forlange, at jeres fælles hæk klippes ned en gang om året til 2 meter, dette opfylder vedligeholdelsespligten.

Hvis hækken skal klippes til en anden højde, fx fordi der gælder en lokalplan eller lignende, kan du kræve hækken klippet ned til den særligt fastsatte højde.

Efterkommer din nabo ikke dit ønske, kan du anmode om en hegnsynsforretning.

Se vejledning til anmodning her: Anmodning om hegnsyn

Du er som udgangspunkt berettiget til at klippe naboens hæk ind til skellinjen. Du må dog ikke klippe naboens hæk så den beskadiges – klipning skal ske på forsvarlig måde og på passende årstid.

Egne hegn kan forlanges nedkappet og klippet, så de ikke påfører naboen større ulemper end fælleshegn.

Se mere her om hegnets vedligeholdelse

Hegnsynet kan ikke forholde sig til enkeltstående træer, her er det naboretten, der gælder. Det betyder, at du skal lægge sag an ved byretten.

Hegnsloven indeholder dog særlige bestemmelser om grene fra træer og buske.

Hvis hækken er et fælleshegn, må naboen som udgangspunkt ikke egenhændigt fjerne hækken. Du kan derfor anmode om et hegnsyn, og Hegnsynet kan vurdere skadens omfang og bestemme, om hækken skal reetableres, og hvem der skal betale for arbejdet.

Er hækken naboens eget hegn, har naboen pligt til at informere dig mindst en måned før, han/hun ændrer eller fjerner et eget hegn. Findes der ikke andet hegn mellem jeres ejendomme, kan du ved anmodning om hegnsyn kræve, at der opsættes et fælleshegn.

Har din nabo lovligt opført en bygning i skel, fx en carport, må din nabo gerne fjerne hækken der, hvor bygningen placeres uden din accept.

Kan parterne ikke blive enige om, hvilket type hegn der skal opsættes, må du ikke uden din nabos samtykke rejse et nyt hegn, førend du har haft en hegnsyn, og de har truffet afgørelse i sagen.

Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af Hegnsloven.

I nogle tilfælde vil en række af træer dog til sammen udgøre et hegn.

Hvis træerne tidligere har udgjort hegn, men er vokset så store at der er kommet ”huller” mellem stammerne udgør trærækken ikke længere et hegn, men træer i skel. Træer i skel kan ikke forlanges fjernet i forbindelse med rejsning af hegn.

I Danmark har vi hegnspligt. Det betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om opsætning af fælleshegn ind mod naboens ejendom.

Det gælder dog ikke, hvis grundene er naturligt adskilt af fx vandløb, eller en af grundejerne har opsat et eget hegn, som er tilstrækkelig adskillelse af ejendommene.

Hegnshøjden er som udgangspunkt 2 meter. Dette kan afviges, hvis naboejendommen fx er en etageejendom eller en børneinstitution. Endvidere kan niveauforskel i terræn begrunde en større højde end sædvanlig hegnshøjde.

Hvis man opsætter et hegn, der grænser til vej og sti, skal man selv betale, og det skal stå på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen og spærre for udsynet ved et vejkryds eller et sving. Der er til gengæld ikke hegnspligt ud mod vejen.

Har din nabo lovligt opført en bygning i skel, fx en carport, må naboen uden din accept, gerne fjerne hækken der, hvor bygningen placeres.

Hegnsloven indeholder i øvrigt ikke bestemmelser om bygninger, og du bør kontakte byggesagsafdelingen eller sende en mail til tms@gribskov.dk i Gribskov Kommune, i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt bygningen er lovlig.