Helsingegården

På Helsingegården er der i alt er 105 boliger fordelt på 6 afdelinger. 24 af boligerne er 1-rumsboliger, og de resterende er 2-rumsboliger. Den ene afdeling er en skærmet enhed for borgere med demens.

På Helsingegården er det vigtigt for os at skabe trygge og hjemlige rammer. Vi lægger vægt på, at det er dine ressourcer og ønsker, der er centrum for, hvordan din hverdag på Helsingegården skal se ud.

 

Ophævelse af påbud til alle plejecentre i Gribskov Kommune


Ophævelse af påbud


Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 17. december 2020 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune omgående at udstede midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til alle plejecentre, der er beliggende i kommunen, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020.
Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu er adgang for besøgende på alle plejecentre i kommunen i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 5. Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at 87% af beboerne på plejehjem i kommunen er færdigvaccineret mod Covid- 19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at være indtrådt.
Påbud om besøgsforbud på grund af konkret smitte med Covid-19, der er meddelt enkelte plejehjem i kommunen, fastholdes uændret.


Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde


Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona
og https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjemsygehuse/ COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjemsygehuse.ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41B.


Retsgrundlag


Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede hhv. ophæve midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til alle plejecentre i kommunen er bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19), senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1983 af 15. december 2020.

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde og under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, jf. bekendtgørelsens § 5.

12-02-21

Besøgslægger pr. 12.02.21 gældende til d. 28.02.21

Det er på hver beboer kan vælge 3 faste pårørende, som må komme på besøg i beboerens lejlighed. Der må dog kun have 2 på besøg af gangen.

Der skal fortsat være en del af det, der er blevet til noget, der bliver sagt. Det er fortsat muligt de fleste steder på benyttelse af besøgsrum, hvor der må komme 2 af de 3 faste pårørende af gangen.

Det er en aftale, der skal gøres. Hendes skal der ikke bestilles tid. Jeg ringer blot til stien og informere.

Om besøg i vores opsatte besøgspavillioner, skal afstandskravet på 2 meter. Hendes skal der bestilles tid.
Besøgene på Helsingegården skal aftales ved tidsbestilling mellem kl. 10-13 på hverdag på telefon 72496470.

Vaccinationer

På søndag den 31.1 vil alle borgere på Helsingegården og Trongården blive tilbudt vaccination nr 2. De borgere som ikke har været her den 7.1, da der blev vaccineret første gang vil også blive tilbudt, at få vaccine nr 1 den 31.1.

De borgere som har haft covid-19. Vil først blive tilbudt vaccine nr 1 om ca 4 uger. Det er efter de gældende retningslinjer fra styrelsen fra patientsikkerhed.  Der skal gå 4 uger fra man har været symptomfri i 2 dag.

 

PÅBUD FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Pr. 30.12.20 har vi fået påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed om, at det kun er muligt, at en nærmeste pårørende udvalgt af borger, kan komme på besøg på plejecenter Trongården. Dette skal meldes til den enkelte afdeling, som også skal vide hvem den nærmeste pårørende er, hvis der skulle opstå behov for, at kunne smitteopspore. 

Gældende for besøget er at det er i egen lejlighed, der kan ikke længere bookes tider på indendørs og udendørs besøgsstationer. Borgerne kan stadig vælge, at tage på besøg ud af huset. 

Vil du læse mere om påbuddet

Påbud til kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune om at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til PlejeGribskov

Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til PlejeGribskov, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr.
1586 af 6. november 2020. Beboerne på plejecentret har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, jf. bekendtgørelsens § 6, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer, jf. bekendtgørelsens § 7. Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt Coronavirussmitte i PlejeGribskov. Således er det oplyst, at der pr. dags dato er to smittede beboere.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på plejecentrets område. Idet besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at forbuddet også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet, og dermed benytter sig af plejecentrets fællesarealer. Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagcenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet uagtet lokation af dagcentret. Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.

Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud regulerer alene udefrakommende personers besøg på plejecentret. Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på plejecentret med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.
Side 2
Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende. Beboere på plejecentret anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet regulerer ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret.

Undtagelser fra besøgsforbuddet
Besøg i kritiske situationer
Kommunalbestyrelsen skal tillade besøg i kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, i PlejeGribskov. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende,
vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen. Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen. Besøg fra den nærmeste pårørende Kommunalbestyrelsen skal endvidere tillade besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer i PlejeGribskov. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn. Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona og https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjem-sygehuse/
COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjem-sygehuse.
ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41
B

Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutning om midlertidigt besøgsforbud skal meddeles
til PlejeGribskov. Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre den
pågældende beslutning på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede midlertidigt
forbud mod besøgendes adgang til PlejeGribskov er bekendtgørelse
nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger
og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering
af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
Efter § 6, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse kan styrelsen påbyde kommunalbestyrelsen
midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes
adgang til plejehjem mv., når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19).
Besøgsforbud eller -restriktioner kan omfatte indendørs fællesarealer og den del
af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på institutionens
område, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler
beslutninger om besøgsforbud eller -restriktioner til det eller de berørte
plejehjem mv. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig
på sin hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 5.
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at besøgsforbud eller -restriktionerne ikke
omfatter besøg af nære pårørende i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste
pårørende til en beboer, jf. bekendtgørelsens § 7. Kritiske situationer og
nære pårørende er defineret i bekendtgørelsens § 2.
Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg
fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig
måde, jf. bekendtgørelsens § 5.
Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2.

Kommunen bliver ikke partshørt
Efter forvaltningsloven har Gribskov Kommune normalt ret til at komme med
bemærkninger, inden Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe en endelig afgørelse
om påbud. Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1.
Styrelsen har dog vurderet, at kommunens ret til partshøring ikke gælder i
denne sag. Det skyldes, at kommunens interesse i at komme med bemærkninger
til sagen efter styrelsens vurdering må vige for væsentlige hensyn til offentlige
interesser, der taler mod en udsættelse af sagen, jf. forvaltningsloven § 19, stk.
2, nr. 3.

Påbuddets gyldighed
Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra og med den 21. december
2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og vil senest blive
ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud
ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst, mail: trost@stps.dk for dialog heraf.
Klagevejledning
Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet,
Holbergsgade 6, 1057 København K, sum@sum.dk.

For selvtrænere, der plejer at benytte plejecentrenes faciliteter:

Det er fortsat ikke muligt at benytte træningsfaciliteterne. Dette skyldes, at en del af redskaberne er flyttet til andre lokationer for at kunne overholde holdstørrelse og pladskrav til den lovmæssige genoptræning. Ligeledes vil åbning kræve et rengøringsniveau, der ligger over, hvad selvtrænerne selv udfører, samt forholdsregler i forhold til antal personer, der træner samtidigt. Vi bevæger os hen imod september, før vi forventer en mulig og sundhedsforsvarlig sikker løsning på det. Vi henviser til træning i det fri samt private fitnesscentre.

Telefonliste
3'eren (7-15) 72498734
3’eren (15-23) 72498735
4'eren (7-15) 72498736
4’eren (15-23) 72498737
Gæstegangen (7-23) 72498738
5’eren oppe (7-15) 72498741
5’eren nede inde (7-15) 72498739
5’eren nede ude (7-15) 72498740
5’eren oppe (15-23) 72498744
5’eren nede inde/ude (15-23) 72498743
Skrænten 1 (7-23) 72498746
Skrænten 2 (7 -23) 72498747

Værd at vide

Her kan du finde praktiske oplysninger omkring indflytning på Helsingegården.

Helsingegården er centralt beliggende i Helsinge tæt på det lokale forretningsstrøg og med grønne områder rundt omkring de 105 boliger. På Helsingegården har vi et dejligt have miljø med mange hyggelige kroge og en hønsegård. Forår og sommer stilles havemøbler og parasoller ud, og der plantes i krukkerne efter årstidens skifte.

Helsingegården drives af PlejeGribskov, men bygningerne ejes af boligselskabet Domea. Så selvom du nu bor på et plejecenter, så er din lejlighed dit eget hjem. 

se boliganvisning på Gribskov.dk

Fremvisning af bolig

Hvis du har et familiemedlem der skal på Plejecenter, kan du få fremvist en tilsvarende bolig som den der er anvist af boligvisitationen. Du bedes kontakte Centerleder/koordinator på det anviste center, for en aftale i tidsrummet 8-15.00 på hverdage. Da det er borgere i eget hjem, kan fremvisning af en bolig kun ske efter forudgående aftale på telefon: 7249 6050 og vælge det Center du ønsker kontakt til. 

Der er i alle lejligheder mulighed for tilkobling til YouSee kabel-tv. Dertil er også mulighed for at opsætte en telefon i din lejlighed. Du kan kontakte Yousee, hvis du ønsker kabel-tv og ligeledes skal du kontakte dit telefonselskab, hvis du skal flytte din telefon.

Rengøring i lejlighederne foregår på hverdage en gang ugentligt og der tages hensyn til helligdage

PlejeGribskov har sit eget vaskeri, hvor du kan få vasket to maskinfulde tøj hver uge. Det koster ikke ekstra. Du skal blot lægge tøjet til vask i din egen vasketøjskurv. Tøj, håndklæder, sengelinned mv. skal være mærket med afdeling og bolignummer. Leveringstiden er en uge, og der vaskes kun tøj der er egnet til maskinvask, minimum 30 grader og 1000 omdrejninger.

Vi har huslægeordning på Helsingegården. Det betyder at der er lettere adgang til lægen og et tættere samarbejde. Den tilknyttede praktiserende læge kommer i huset på fastlagte dage flere gange hver måned. Vi anbefaler at du i forbindelse med indflytning skifter til huslægen, men det er også muligt at beholde sin egen læge.

Følgende produkter er til rådighed i boligen og opkræves månedligt.

  • Toiletpapir
  • Engangsklude/skumvaskeklude
  • Håndsæbe, væghængt pumpesystem
  • Håndsprit, væghængt pumpesystem
  • Håndklædeark
  • Universal rengøring til daglig rengøring
  • Sanitet, rengøring til bad og toilet

Helsingegården

Parkvænget 20, 3200 Helsinge

Tlf: 7249 6050

Relateret indhold