Værd at vide: Midlertidigt ophold i Gribskov Kommune

Midlertidigt ophold er for dig, der i en kortere periode har et behov for at opholde dig et andet sted, end din egen bolig.

Midlertidigt ophold er for dig, der i en kortere periode har et behov for pleje, rehabilitering og genoptræning, der ikke kan foregå i din egen bolig. Det kan være på grund af pludseligt opstået eller kronisk sygdom. Det kan også være fordi, at din ægtefælle/samlever, som varetager den daglige pleje og omsorgsopgave, har behov for aflastning eller ferie i en kortere eller længere periode.

 • Du kan blive tilbudt et midlertidig ophold:
 • Hvis du i forlængelse af en hospitalsindlæggelse, har behov for omfattende genoptræning, rehabilitering og/eller døgnopsyn, før det er muligt for dig at komme hjem til egen bolig.
 • Hvis du grundet sundheds- og /eller sikkerhedsmæssige årsager ikke kan være i egen bolig.
 • Hvis du til trods for omfattende hjælp til hjemmepleje og /eller sygepleje, ikke kan klare dagligdagen i din bolig.
 • Hvis du har et stort plejebehov, og din samlever / ægtefælle har behov for aflastning i en kortere eller længere periode. Det kan også være på faste ugedage.
 • Hvis du er alvorligt syg, og har et behov for lindrende pleje i din sidste tid.
 • Hvis du ikke kan være i din egen bolig i ventetiden på en ældre-, og handicapbolig eller plejecenterbolig.

Efter ankomsten vil du blive tildelt en stue. Du bor alene på stuen og har eget toilet og bad. Ved ankomsten vil du udover praktiske informationer blive informeret om, hvornår der afholdes en startsamtale.

Det sundhedsfaglige personale vil inden for de første dage efter din ankomst, afholde en samtale med dig. Vi anbefaler, at du inviterer en fra din familie med til samtalen. Ved samtalen vil vi tale om, hvad du ønsker at opnå under dit ophold, og hvad der skal til, for at du kan komme videre fra det midlertidige ophold.

Er du på opholdet i din sidste tid, vil vi tale med dig om dine ønsker for en værdig afslutning på livet.

Er du på midlertidigt ophold fordi din nærmeste familie har behov for aflastning, holder vi ikke altid en startsamtale. Vi kender dig måske fra tidligere ophold, eller vi har inden din ankomst talt med dig og eller din nærmeste familie om opholdet.

Sammen med dig og eventuelt din familie vil vi løbende følgende op på, hvordan dine muligheder er for at komme hjem fra det midlertidige ophold.

Har din fysik ændret sig, så du nu har brug for hjælpemidler for at kunne være i din bolig, kan der være brug for at vi sammen med dig og din familie vurderer, hvilke muligheder du har hjemme i din bolig. Vi vil i det tilfælde sammen med dig, afholde et besøg hjemme hos dig. Vi vil anbefale, at du har en fra din familie med ved besøget.

Det sundhedsfaglige personale vurderer sammen med dig, når du er ved at være klar til at planlægge forløbet efter det midlertidige ophold. Du og din familie vil blive inviteret til en udskrivningssamtale. Ved udskrivningssamtalen skal vi vurdere, hvilke muligheder og behov for hjælp, du har i din bolig, og planlægge hvornår du skal hjem.

Hvis du under dit ophold ønsker at søge om ældre-, handicapbolig eller plejecenterbolig, kan vi under opholdet indhente oplysninger til brug for behandling af din ansøgning.

Dit behov for hjælp og støtte vil tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering i forhold til:

 • Sygepleje.
 • Personlig pleje.
 • Genoptræning og rehabilitering.
 • Behov for diætist
 • Behov for aktivitetstilbud

På det midlertidige ophold er der sundhedsfaglige medarbejdere hele døgnet. De sundhedsfaglige medarbejderne har en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at de hjælper og støtter dig til at blive mest mulig selvhjulpen i din daglige livsførelse. Det kan for eksempel være at tage tøj på, spise dine måltider og tage et bad. Gøremålene kan virke ligegyldige, men de anses for at være på lige fod med at træne i et center med en terapeut.
Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og støtter dig, hvor du har behov for hjælp.

Har du behov for at tale med din læge, vil det sundhedsfaglige personale aftale med dig, hvordan din læge kontaktes.

Ændrer dit behov for hjælpemidler sig under det midlertidige ophold, vil de sundhedsfaglige medarbejdere være behjælpelig med at ansøge om andre hjælpemidler.

Vi tilbyder dig som udgangspunkt dine måltider i spisestuen.
Hvis du har særlige ønsker eller behov vedrørende din ernæring, er det muligt at tale med diætisten, som er tilknyttet de midlertidige døgnpladser.

Sygepleje bliver varetaget af de sundhedsfaglige medarbejdere som er tilknyttet afdelingen i samarbejde med din egen læge.

Hvis du får medicin, vil sundhedsfagligt personale administrere din medicin og være i dialog med dig og din læge omkring din behandling. Ønsker du selv at administrere din medicin, vil medarbejderne aftale dette nærmere med dig.

Genoptræning tilbydes på individuelt aftalt tidspunkt i dagtimerne med en fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Genoptræning kan tilbydes individuelt eller på hold.

Du kan deltage i de aktiviteter, der er på stedet i det omfang, du har mulighed for det.

Ved indlæggelse på hospital kan vi holde din stue på dit midlertidige ophold i op til 48 timer. Indlægges du fra et akut ophold, afsluttes dit ophold i forbindelse med indlæggelsen.
De sundhedsfaglige medarbejdere fra det midlertidige ophold vil være i dialog med det hospital, du er indlagt på. Forventes din indlæggelse at vare længere end 48 timer, vil medarbejderne efter aftale med dig og din familie få din stue tømt.

Dit behov for fortsat midlertidigt ophold, revurderer vi sammen med dig og din familie, når du er klar til udskrivelse fra hospitalet.

Det vurderes løbende og individuelt, hvornår du er klar til at komme videre fra det midlertidige ophold.
Et midlertidigt ophold varer fra få dage og oftest op til 2-4 uger.

Du skal selv medbringe tøj, toiletartikler, bleer, medicin i originalemballage, personlige hjælpemidler, sårplejeprodukter, inkontinensprodukter mv.
Du skal selv sørge for transporten til og fra det midlertidige ophold. Du kan ikke få dækket udgifterne til transport.


Du skal være opmærksom på, at der er rygeforbud indendørs. Du må ryge udendørs på særligt anviste områder.
Du må gerne nyde alkohol, men du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Der er egenbetaling efter Gribskov Kommunes gældende takster for døgnophold. Du kan få mere af vide om gældende takster ved at kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Egenbetalingen er et fast beløb der indeholder ophold, kost og servicepakke. Servicepakken er obligatorisk og indeholder sengetøj, håndklæder og toiletpapir.
Hvis du ikke kan betale for både dit midlertidige ophold og dine sædvanlige nødvendige udgifter til opretholdelse af din nuværende bolig, kan du søge om hel eller delvis fritagelse for den del af egenbetalingen, som dækker dit ophold.

Du kan få mere at vide ved at kontakte Gribskov Kommunes Ydelsescenter.

Visitation og hjælpemidler kan vejlede dig om muligheder i egen bolig, samt ansøgning om midlertidigt ophold.

Ydelsescenter, Visitation og hjælpemidler kontaktes via Gribskov kommunes hoved nr. 72496000

Du kan også skrive til Gribskov Kommune via digitalpost på www.borger.dk.

Indeholder din meddelelse ikke personfølsomme oplyser, kan du skrive en e-mail til visitationen på e-mail sundhedogomsorg@gribskov.dk

Er du indlagt på hospitalet, bliver vi kontaktet fra hospitalet. Vi vil derefter kontakte dig eller din familie for at vurdere, om du kan bevilges et midlertidigt ophold.

Du kan se dette bilag til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold og Gribskov Kommunes øvrige kvalitetsstandarder med bilag på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/kvalitetsstandard