Dispensation for sløjfning af brønd

Du kan søge om dispensation for sløjfning, hvis du opfylder vilkårene, der er beskrevet herunder, og udfylder ansøgningsskemaet, som sendes til Gribskov Kommune.

Ansøgningsskema dispensation for sløjfning (PDF)

Hvis du har en brønd eller boring på din ejendom som ikke benyttes skal den sløjfes.

Gribskov Kommune stiller som krav til en dispensation, at vandforsyningsanlægget ikke bliver brugt til husholdningsformål, men til erhvervsmæssig formål som f.eks:

 • Gartneri, vask af maskinpark mv.
 • Vanding af dyrehold på min. 3 dyreenheder (ved 3 dyreenheder føres der landbrugsstilsyn hvert 6 år)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Team Natur, Vand og Vej.

Afstandskrav fra brønd/boring til andre anlæg

Desuden stilles der krav til afstanden mellem drikkevandsbrønd/boring til forskellige anlæg. De hyppigst forekommende anlæg og afstandskrav kan ses her under:

 • 30 meter til olietank
 • 25 meter til stalde, møddinger mv.
 • 300 meter til nedsivningsanlæg
 • 50 meter til horisontalt jordvarmeanlæg
 • 5 meter til horisontalt jordvarmeanlæg med direkte fordampning
 • 300 m til vertikalt jordvarmeanlæg

Dispensation kan tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning med krav om sløjfning (uden erstatning), hvis:

 • der på naboejendomme inden for afstandskravene søges om tilladelse til et anlæg
 • aktiviteter der er beskrevet i kommuneplanen, lokalplaner eller andre planer forhindres på grund af en drikkevandsbrønd eller -boring.

Brønd og boring skal være i god stand

Brønde og boringer skal være udført, så forurening af grundvand kan undgås.

Derfor stilles der følgende krav til brønden opbygningen:

 • Brønden eller boringens overkant skal være hævet minimum 30 cm over det omgivende terræn
 • Dækslet skal være tæt og helt (ikke 2-delt) med krave eller med 5 cm udhæng udover brønden eller boringens sider
 • Dækslet skal være aftageligt
 • Brøndvæggens øverste 2 meter skal være tæt
 • En boring i bunden af en brønd skal omdannes til en tæt tørbrønd
 • Ved aftapningssteder skal der skiltes med symbol og tekst, at vandet ikke må drikkes
 • Vandledninger med vand fra brønd eller boring må ikke tilsluttes vandledninger med vandværksvand
 • Benyttes vandet til fyldning af marksprøjter (til gødskning og pesticider) skal tappestedet være forsynet med kontraventil.

Vandkvalitet i brønde og boringer der er givet dispensation til

Gribskov Kommune kræver ikke regelmæssige undersøgelser af vandkvaliteten fra brønde og boringer, der gives dispensation til. Der er dog følgende undtagelser, hvor vandet skal undersøges 1 gang årligt:

 • Vanding af direkte spiselige gartneriafgrøder
 • Rengøring af mælkeudstyr samt køling af mælk

Dispensation til at beholde en brønd eller boring gives for maks. 10 år, hvorefter der skal søges om ny dispensation.

Skal du søge om tilladelse til vandindvinding, ny boringer og grundvandssænkning bedes du rette henvendelse til Gribskov Kommune.

Kontakt

Natur, Vand og Vej

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til Natur, Vand og Vej