Planer, projekter og råd

Her kan du læse om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, beredskabsplan, perspektivplan for den fremtidige vandforsyning, projekt Drikkevand på tværs og Grundvandsrådet.

Vandforsyningsplan

Der skal være en gældende plan for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges i Gribskov Kommune. Det gælder blandt andet, hvilke anlæg der indgår i forsyningen og, hvilke områder de enkelte anlæg skal levere vand til.

De gældende planer er dem, der eksisterer for tidligere Helsinge og Græsted-Gilleleje Kommuner. I den tidligere Helsinge Kommune er planen fra sidst i 1980'erne og den for Græsted-Gilleleje Kommune er fra 2006.

Beredskabsplan for vandforsyning

Gribskov Kommune og de enkelte vandværker samarbejder i tilfælde af en forurening af drikkevandet eller ledningsbrud. Der er udarbejdet beredskabsplaner så både vandværk og kommunen er gearet til at håndtere enhver tænkelig situation.

Hvis du oplever ledningsbrud eller har mistanke om forurening af drikkevandet, så kontakt i første omgang dit vandværk.

Grundvandsrådet

Kommunalbestyrelsen har oprettet et grundvandsråd

Læs mere om grundvandsrådet og se medlemmerne her

Kortlægning af vores grundvand

Siden 1999 er der gennemført en omfattende kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet med henblik på at sikre den nuværende og fremtidige vandforsyning.

Naturstyrelsen står for den geologiske og hydrogeologiske kortlægning, som efterfølgende skal danne baggrund for, at kommunen kan udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i relation til de enkelte vandværker. I Gribskov Kommune har staten i 2014 afsluttet sin kortlægning af alle indvindingsoplande til de eksisterende vandværker.

Læs Naturstyrelsens kortlægningsrapport

Kortlægningen skal blandt andet bruges til at lave en

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Gribskov kommunen har udfra kortlægning af vores grundvand lavet en Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og en evaluering heraf

I en indsatsplan sker en koordinering af de forskellige indsatser, der skal til for at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet for hvert enkelt vandværk. Området ved Asserbo, Tisvilde og Vejby Vandværker er tidligere kortlagt, og der er udarbejdet en Indsatsplan herfor. I oktober 2015 er der udarbejdet et forslag til en samlet indsatsplan for alle vandværkerne i Gribskov Kommune. Forslag til indsatsplan er godkendt af Byrådet d. 20. juni 2016.

Indsatsplan og evaluering kan læses her under.

Indsatsplanen (PDF)

Evaluering af indsatser i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (PDF)

Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune

Det politiske udvalg Udvikling, By og Land har d. 24. nov. 2020 godkendt Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune.

I Perspektivplanen listes en række forslag til initiativer, der foreslås igangsat sammen med bl.a. vandværkerne, for at sikre den fremtidige vandforsyning i Gribskov Kommune.

Perspektivplanen er et supplement til de øvrige lovpligtige initiativer som gennemføres for at sikre den fremtidige vandforsyning fx gennemgang af de boringsnære beskyttelsesområder mv.

Planen har været sendt i høring hos Grundvandsrådet, Region Hovedstaden og vandværkerne i Gribskov Kommune.

Her kan Grundvandsrådets høringssvar læses (PDF)

Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune (PDF)

Projekt Drikkevand på tværs

Region Hovedstaden har med beslutning i Regionsrådet d. 20. okt. 2020 bevilliget 1,5 mio. kr. til projekt ”Drikkevand på tværs” med Gribskov Kommune som hovedpartner og projektansvarlig.

Af de 1.5 mio. kr. er overslagsmæssigt 700.000 kr. afsat til løn til projektledelse. De resterende ca. 800.000 kr. går til udvidet pesticidanalyser, cost/benefit analyser mv.

 Gribskov Kommunes politiske fagudvalg Udvikling, By og Land, har d. 24. nov. godkendt at administrationen indgår i projektet.

 Projektperioden er 1. december 2020 – 30. september 2022.

Formål

Formålet med projekt ”Drikkevand på tværs” er at sikre en helhedsorienteret bæredygtig grundvandsbeskyttelse på tværs af administrative og forsyningsmæssige grænser til gavn for drikkevandsforsyningen både lokalt og regionalt.

Projektet forventer at give et fælles overblik over trusler mod grundvandsressourcen i eksisterende og fremtidige indvindingsområder. En fælles forståelse af geologi, hydrogeologi, tolkning og udnyttelse af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning. Og endelig en fælles analyse af muligheder og udfordringer ved en fortsat decentral vandforsyning.  

Hovedaktiviteter

  • Tilpasning af projektet - detaljeret projektbeskrivelse
  • Interessentanalyse - hvilke udfordringer står vandværkerne overfor?
  • Udvidet pesticidanalyser for udvalgte boringer
  • Overblik over grundvandsressourcen
  • Reserveområder
  • Decentral kontra central vandforsyningsstruktur
  • 3-i-1: Grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse og rekreative interesser

Presseomtale