Snerydning og saltning

Gribskov Kommune sørger for snerydning og glatførebekæmpelse i vinterperioden 15. oktober - 15. april . Snerydning af kommunens veje sker i en prioriteret rækkefølge. De veje, som har størst trafikal og geografisk betydning, ryddes først.

Gribskov Kommune udføres snerydning og glatførebekæmpelse efter det vedtagne vinterregulativ. Gribskov Kommune har desuden tilsynspligten i forhold til at sikre, at grundejerne overholder deres forpligtelser.

Læs Kommunens vinterregulativ om hvor og hvornår der ryddes sne

Prioriteret rydning

Vejene er delt op i A/døgnveje, B/dagveje, C/ anden rydning og D/ private fællesveje og stier.

  • A-veje er primære veje og som kommunen rydder for sne hele døgnet.
    (markeret med rødt på kortet)
  • B-veje/stier er sekundære veje, fortove, stier og pladser, som vi rydder i dagtimerne.
    (markeret med grønt på kortet)
  • C-veje/stier er sekundærveje, som kun ryddes i særlige tilfælde
  • D-veje/stier er private fællesveje og -stier, som varetages af borgerne

Se kort her under Glatførebekæmpelse og klik på snerydningsfrekvens

Udover snerydning på vejene, passer kommunen naturligvis sin forpligtigelse som grundejer ved kommunens ejendomme - også i snevejr.

Grundejeres pligt i snevejr

Alle grundejere skal rydde for sne og bekæmpe det glatte føre på fortove og stier ud for deres ejendom.

Private fællesveje

Alle private fællesveje er D-veje, der ikke ryddes af kommunen. Enkelte private fællesveje udgør en så vigtig færdselsåre i forbindelse med skolevej eller anden offentlig interesse, at kommunen har valgt at rydde dem. På alle andre privat fællesveje, skal du som grundejer rydde for sne og bekæmpe det glatte føre på vej og fortov. Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje er sidestillet med pligten til at vedligeholde vejen.

Hvis du ikke opfylder pligten til snerydning og glatførebekæmpelse, kan du blive draget til ansvar.

Private fællesveje i by og sommerhusområde

Har du ejendom i by eller sommerhusområde, skal du rydde sne og glatførebekæmpe på vej- og stiarealet ud for ejendommen.

Private fællesveje på landet

Har du en ejendom på landet, stiller vejmyndigheden ikke krav om vintervedligeholdelse.

Gode råd til bekæmpelse af sne og glatføre

Køb grus eller salt i god tid. Ryd evt. sne af først og spred derefter grus eller salt.