Center for Job og Unge

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Beskæftigelse og Unge

Vi betjener borgere og virksomheder via:

 • Jobcenteret: Vores hovedopgave er, at ledige eller sygemeldte personer hurtigst muligt kommer i arbejde, uddannelse eller på anden måde ud af offentlig forsørgelse. Vi bevilger ret til fleksjob og førtidspension.
 • Ydelsescenteret: Her er vores hovedopgave at sikre, at borgerne får udbetalt forskellige forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge.
 • Ungeindsatsen: Vi vejleder og hjælper unge mellem 14 og 30 år i uddannelse og job. 

Centerchef: Vivi Stausholm Jepsen

E-mail: vsjep@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Sekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Tom Petersen

Opgaver

 • Administrerer dagsorden og referater for det politiske udvalg på beskæftigelsesområdet, Beskæftigelse og Unge
 • Giver konsulentstøtte og administrativ støtte til Jobcenterets teams
 • Arbejder med ledelsesinformation og økonomi- og budgetopfølgning
 • Udarbejder politikker og strategier på beskæftigelsesområdet, eksempelvis den årlige revision af beskæftigelsesplanen

Job og Karriere

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Rune Bech

Opgaver

 • Samtaler og vejledning til A-dagpengemodtagere
 • Samtaler og vejledning for jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Samtaler og vejledning for personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse
 • Udbetaling og administration af ydelser til jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Udbetaling og administration af ydelser for førtidspensions- og seniorpensionsmodtagere
 • Udbetaling af og administration af ydelser til integrationsborgere
 • Udbetaling af og administration af ydelser til uddannelseshjælpsmodtagere
 • Udbetaling af ydelser til personer i fleksjob og til ledighedsydelsesmodtagere
 • Administrerer nytteindsatsen for kontanthjælpsmodtagere

Job og Fastholdelse

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Gitta Holst Lüthje

Opgaver

 • Her arbejdes med sygedagpengesager
 • Afklaring af arbejdsevne
 • Udbetaling af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse
 • Administrerer handicapordningerne på beskæftigelsesområdet

Job og Udvikling

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Rikke Porting Høffding

Opgaver

 • Fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager
 • Ressourceforløb for sygemeldte borgere
 • Beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere
 • Dette team tilbyder også borgerne støtte i et beskæftigelsesrettet perspektiv i forbindelse med:
  • Håndtering af stress
  • Angst og depression
 • Kantinen på Jobcentret er også tilknyttet dette team. Kantinen leverer mad til personalet og fungerer som praktisk og pædagogisk aktiveringstilbud for borgerne

Ungeindsatsen

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Christina Hoegh Wollesen

Opgaver

 • Generel vejledning af unge ml. 14 og 30 år ift. uddannelse og job
 • Ungerådgivning og -indsats for de 14-23 årige herunder:
  • Efterværn (tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet)
  • Varetagelse af myndighedsfunktioner (lovbestemte opgaver for unge)
  • Kontaktpersonfunktion til unge
  • Psykologbistand til unge
 • SSP funktioner (Skole, Socialforvaltning og Politi) herunder:
  • SSP-konsulenter
  • Gadeplansmedarbejdere
 • Uddannelses- og jobvejledning for unge mellem 14-29 år varetaget af virksomhedskonsulenter og uddannelsesvejledere
 • Uddannelses- og socialindsats for unge mellem 18-29 år herunder:
  • Myndighedsopgaver med baggrund i beskæftigelseslovgivningen
  • Next Step (Kontakt til unge på uddannelseshjælp, som via gruppebaseret og individuelle forløb skal støttes til at komme i gang med en uddannelse eller beskæftigelse)
 • Voksenstøtte
 • Varetagelse af en række lovbestemte opgaver i forhold til den sociale servicelov (SEL) for unge over 18 år

Virksomhedsservice

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Helle Thorsson

Opgaver

 • Hjælper virksomhederne med at finde nye medarbejdere.
 • Arbejder for at sikre at ledige borgere kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet via samarbejde med virksomheder.
 • Samarbejder med virksomheder for at borgere langt fra arbejdsmarkedet og sygemeldte borgere bliver afklaret ifht. jobmuligheder.
 • Arbejde for at hjælpe borgere med ret til fleksjob med at komme i arbejde hurtigst muligt