Behandling af dine personoplysninger på Gribskov Kommunes hjemmeside og subsites

Når Gribskov Kommune behandler personoplysninger om dig, skal vi orientere dig om en række forhold. Det kan du læse mere om neden for.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
CVR-nr.: 29188440
Telefon: 72496000 (hovednummer)
gribskov@gribskov.dk, bemærk at du skal sende via digital post for at det er sendt sikkert.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgivere.

Du kan finde mere om vores databeskyttelsesrådgivere her

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du via vores hjemmeside sender dine personoplysninger til os, f.eks. når du opretter eller tilslutter dig et borgerdrevent forslag, behandler vi dine personoplysninger.

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Kategorier af personoplysninger

Gribskov Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse/titel, arbejdsområde og arbejdstelefon.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer, skal du oplyse os om det, da det er en information, som vi ikke har adgang til. Giver du os ikke oplysningen om hemmeligt telefonnummer, så risikerer vi uforvarende at videregive nummeret.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Gribskov Kommune videregiver ikke oplysningerne som du har indtastet til andre.

Hvor personoplysningerne stammer fra?

Oplysninger stammer fra dig og fra det du indtastede i formularer på kommunens hjemmeside (gribskov.dk) og undersider kaldet subsites (xxx.gribskov.dk).

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares initialt på Gribskov Kommunes webserver (database), men vil, uden undtagelse, bliver overført til et af kommunens fagsystemer med dertilhørende arkiverings og slettefrister (normalt 5 år). Dine data på webserveren slettes ved endt overførsel.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil behandlingen af dine personoplysninger stoppe, medmindre Gribskov Kommune er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Gribskov Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Gribskov Kommune behandler og opbevarer om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet (dvs. inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder).

  Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for, hvornår kommuner må slette eller berigtige personoplysninger. Gribskov Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Ønsker du, at kommunen sletter eller berigtiger personoplysninger, vil der i stedet blive lavet et notat om indsigelsen, så det fremgår af sagen.
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må Gribskov Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod Gribskov Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk/

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk/