Center for Sociale Indsatser

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie

Vi betjener børn og voksne med handicap, psykisk sygdom eller misbrug og familier og voksne med sociale behov.

Vi driver, og fører tilsyn med Gribskov Kommunes bo- og dagtilbud for voksne med autisme, udviklingshæmning, hjerneskade, psykisk sygdom eller misbrug.

Vi understøtter driften af sociale tilbud, holder driftsmøder og driver tilbudsportalen. Vi tilpasser og udvikler vores sociale tilbud, så der så vidt muligt er de rigtige pladser til borgerne.

Vi har et tæt samarbejde med private leverandører på socialområdet.

Vi har rådgivere, der træffer afgørelser på det sociale område for voksne og børn og familier og for børn med handicap. Vi har også rådgivere, der arbejder forebyggende i skoler.

Vi står for støtte og kontakt-personer for voksne og familier og for familiebehandling, terapeutiske og psykologiske samtaleforløb og -grupper for børn.

Centerchef: Erica Maria Tromp

Email: emtro@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Social Indsats Voksne

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Trine H. Halberstadt

 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne som har sociale problemer (Serviceloven).
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)

Social Indsats Børn og Familier

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Frederik W. Kjær

Forebyggende Socialfaglig Indsats

 • Vi arbejder med den tidlige forebyggelse i tæt samarbejde med daginstitutioner og skoler.
 • Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om FKI (den Forebyggende og Konsultative Indsats (FKI) i daginstitutioner og skoler. Her har vi også den åbne anonyme rådgivningscafe
 • Vi har socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler. Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere
 • Vi er ansvarlige for at forebygge kriminalitet. Det gør vi via vores samarbejde i SSP (Socialforvaltning, Skole og Politi)

Børnehandicap

 • Vi rådgiver, vejleder og behandler ansøgninger om handicapkompenserende ydelser
 • Vi tilbyder rådgivningssamtale til familier med nydiagnosticerede børn

Familierådgivningen

 • Vi rådgiver, vejleder og behandler ansøgninger på børne- og familieområdet
 • Vi er ansvarlige for håndtere underretninger
 • Vi foretager børnefaglige undersøgelser. Det betyder, at vi undersøger forholdene hos et barn eller en ung, hvis vi vurderer, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte
 • Vi træffer afgørelse om at sætte forebyggende hjælpeforanstaltninger i gang - det kan for eksempel være familiebehandling, aflastningsophold mv.
 • Vi træffer afgørelse om anbringelse

Støtte og Rådgivning

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Lars Munk

Familieindsatsen

 • Vi står for den interne leverance til familiebehandlingsindsatser
 • Vi står for en række støtte-kontaktperson-opgaver
 • Vi holder terapeutiske og psykologiske samtaleforløb

Støtte og Kontakt

 • Vi varetager Støtte-kontakt opgaver i forhold til Servicelovens § 85 (herunder gruppetilbud), Servicelovens § 99 (opsøgende indsats), Servicelovens § 104 (Aktivitets- og Samværstilbud) og mentorordninger.

Gribskov Bo- og Støttecenter

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder Gribskov Bo- og Støttecenter Kirsten Poulsen - Tlf. 7249 6722

Leder Ahornparken Jette Bendtsen - Tlf. 7249 6722

Gydehøj

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Jesper Hodal 

Teamleder: Christina Krindel Larsen, tlf. 7249 9982

Opgaver

Botilbuddet Gydehøj er et bo- og dagtilbud efter SEL §104 og §108 for 20 borgere med varige og betydelige fysisk/psykisk funktionsnedsættelser. 10 af borgerne er tilknyttet det interne dagtilbud.

Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved, at der udover funktionsnedsættelserne også er tale om kommunikative og psykosociale problemstillinger og/eller psykiatriske, dementielle/aldersbetingede problemstillinger.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og neuropædagogisk tilgang, bl.a. med viden indenfor den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor støtten til den enkelte borger tilrettelægges individuelt ud fra borgerens forudsætninger.

Personalet er tværfagligt sammensat, hvor fagligheder indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område skal sikre en optimal og helhedsorienteret varetagelse af alle støttebehov.

Boligerne er opført i 2000 og er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Esbønderup i et villa-område med kort afstand til mark og skov. Botilbuddet ligger bl.a. i gåafstand til landsbyens kirke og gadekær samt et større supermarked. 

Adresse: Gydevej 15, 3320 Græsted

Vega

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Annette Crillesen

Rusmiddelcenter Gribskov og Fabianhus

Fagområdets ledelse og opgaver

Konstitueret virksomhedsleder: Lars Munk

 • Vi tilbyder rådgivning, behandling hvis du har et misbrug både individuelle- og gruppeforløb til voksne og unge.
 • Vi tilbyder rådgivning og vejledning om børn 0-17 år hvis du har et misbrug
 • Vi driver Rusmiddelcenter Gribskov og Fabianhus, Søfryd og Ahornstien

Understøttende funktioner

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamkoordinator: Line Dueholm

Understøttende Funktioner består af en jurist, to konsulenter, en administrativ medarbejder, en socialpædagogisk fagkonsulent og en sygeplejerske.

 • Vi varetager politiske, juridiske, administrative og organisationsudviklende opgaver på tværs af Center for Sociale Indsatser og Gribskov Kommunes øvrige centre.
 • Vi arbejder bl.a. med ledelse, organisationsstyring, politisk betjening samt juridisk ajourføring, vejledning og kontraktforhold.
 • Desuden driver vi udviklingsopgaver herunder projektledelse, sundhedsfremme og kvalitetsudvikling på socialområdet.