Oplysning om behandling af personoplysninger

Sådan behandler Hegnsynet i Gribskov Kommune dine personoplysninger

Når du anmoder om hegnsyn, bliver indkaldt til et hegnsyn eller stiller spørgsmål til hegnsynssekretariatet på e-mail, indebærer det samtidig, at vi behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke
rettigheder du har i den forbindelse.


Hvilke oplysninger behandler Hegnsynet i Gribskov Kommune?
Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.
Formålet er at sikre, at Hegnsynet kan behandle og evt. træffe kendelse i en tvist om hegn efter reglerne i Hegnsloven eller vejlede generelt om hegnslovens regler. Vi behandler de almindelige personoplysninger, der fremgår af din henvendelse og som indhentes til brug for fremsendelse af breve med digital post i sagen. Det kan fx være oplysninger om dit personnummer, navn og adresse, telefonnummer, e-mail og ejerforholdene for de i sagen omhandlede ejendomme, som vi får fra Folkeregistret og Tinglysningsretten.
Hegnsynets kendelser og forlig indgået for Hegnsynet føres til protokol og opbevares af hegnsynssekretariatet. Af protokollen fremgår navn og adresse på sagens parter og ejerforholdene for de i sagen omhandlede ejendomme. Herudover indføres adresse og matrikeloplysninger i en matrikeloptegnelse som opbevares i hegnsynssekreatriatet.

Endelig anvendes oplysningerne til brug for intern statistik over antallet af hegnsynssager i kommunen. Oplysning om antallet af hegnsynssager på årsbasis videregives til Danmarks Hegnsynsforening til brug for landsstatistik – videregivelsen anonymiseres og indeholder dermed ikke personoplysninger.

Hvordan behandler Hegnsynet i Gribskov Kommune dine personoplysninger?
Hegnsynet gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, 10 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.

Oplysninger om navn, adresse og matrikelnummer gemmes i Hegnsynets protokol og i Hegnsynets matrikelregister over afgjorte sager. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare disse personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på behovet for registrets anvendelse til administrativt og statistisk brug, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvilke rettigheder har du?

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet.

 • Ret til rettelse
  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.

 • Ret til sletning
  Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Retten til at trække samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hegnsynets sagsbehandling kræver ikke samtykke, da der er lovhjemmel til indhentelse af de oplysninger vi beder om i forbindelse med en anmodning.
  Hegnsynet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har fået om dig.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til din sag eller til Hegnsynets behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte os på www.hegnsyn.dk eller tlf. 72 49 66 44. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.
Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Hegnsynet ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren ved at sende via Digital Post på borger.dk.

Er du uenig i den måde, Hegnsynet behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om hegnsyn. Hvis du er uenig i Hegnsynets håndtering af din sag om hegnsyn, skal du kontakte Hegnsynet.

Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
• Hegnslovens §§ 33 og 34.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2.
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Med venlig hilsen
Hegnsynet i Gribskov Kommune
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge