Domsmand eller nævning?

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget i Gribskov Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge) til Landsretten og Byretten. Det sker ved, at udvalget udarbejder en såkaldt grundliste over potentielle domsmænd, hvorfra landsretten udtrækker lægdommere for de kommende fire år.

Ansøgningsfristen til at søge om at blive domsmand i perioden 2024-2027 var den 12. februar 2023. Der kan derfor ikke længere søges om at blive domsmand.

Næste gang der skal udpeges domsmænd bliver i 2027.

 

Hvem kan blive nævning og domsmand?

  • Du skal bo i Gribskov Kommune.
  • Du skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget.
  • Du må ikke være født i 1947 eller tidligere, da du dermed fylder 80 år inden udgangen af 2027 og dermed falder for aldersgrænsen for at kunne optages på grundlisten (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Du skal være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog" være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter (§ 69 i Retsplejeloven).

Personer med visse stillinger kan ikke være lægdommere: Herunder advokater, politibetjente, præster, imamer og andre gejstlige for anerkendte trossamfund (§ 70 i Retsplejeloven).

”Uberygtet” skal forstås sådan, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.

Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk.

Vilkår

Som lægdommer har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn.

Du modtager kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer. Der er mulighed for kørselsgodtgørelse.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024 - 31. december 2027. 

Hvordan bliver du udpeget?

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer. Grundlisteudvalget har en forpligtigelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Østre Landsret, der udarbejder den endelige nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden. Du får besked fra Østre Landsret, hvis du er blevet udpeget. Dem som ikke bliver udtaget, får IKKE besked om det. Kommunen får heller ikke besked om hvem der er udpeget.