Plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet

Som følge af ændring af lov om social service til styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge (LBK 904, paragraf 19, stk 3) skal alle Kommunalbestyrelser som et tillæg til deres samlede børne- og ungepolitik udarbejde en plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet.

Denne plan beskriver Gribskov Kommunes samlede indsats for at forebygge ungdomskriminalitet. Planen vedtages af Byrådet som et tillæg til Byrådets Børne- og ungepolitik (vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 25/10 2006).

Planen offentliggøres som elektronisk dokument på Gribskov Kommunes hjemmeside. I den elektroniske udgave vil planen indeholde links til yderligere beskrivelser af kommunens tilbud, mv. Disse links skal tilbyde yderligere information, men er ikke i sig selv en del af planen.

Fælles, tværfagligt ansvar

I Gribskov Kommune er forebyggelse af ungdomskriminalitet en tværorganisatorisk og tværfaglig opgave. Det betyder, at forebyggelsen ikke er forankret i en enkelt afdeling og at ansvaret for forebyggelsen er et fælles ansvar, der går på tværs af afdelinger og enheder. Det fælles ansvar er forankret i en række samarbejdsflader og tværgående organiseringer og strategier. Det gælder for eksempel kommunens tværfaglige arbejde med 'Tidlig Indsats', inklusion, unge og uddannelse, fritidstilbud til unge samt ikke mindst kommunens samarbejde mellem skole, politi og Børne- familierådgivning (SSP).

Tre niveauer i forebyggelsen

Den tværgående indsats for forebyggelse af ungdomskriminalitet er opdelt i tre niveauer:

  1. Den generelle indsats (primær)
  2. Den specifikke indsats (sekundær)
  3. Den individorienterede indsats (tertiær)

Læs mere om de tre niveauer i forebyggelsen herunder

1. Den generelle indsats i forebyggelsen

Den generelle indsats for forebyggelse af ungdomskriminalitet er rettet mod alle børn og unge i alderen 10-18 år. Indsatsens sigte er, at børn og unge vælger en livsstil, der gør dem i stand til at leve uden alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og anden mistrivsel. Indsatsen gælder altså de samlede indsatser for at børn og unge har et godt børne- og ungdomsliv i kommunen. En række tiltag og strategier danner grundlaget for den generelle indsats i forebyggelsen:

Inklusion

Det samlede børne- og ungeområde arbejder ud fra en fælles forståelse af inklusion. Inklusion ses som alle børn og unges mulighed for at deltage i positive fællesskaber. Børn og unge skal understøttes i at deltage i faglige og sociale fællesskaber, hvor fællesskabets mulighed for inklusion styrkes. Derfor har Børneudvalget vedtaget en strategi for inklusion, der har tre indsatsområder: 1) Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer, 2) Inklusionskompetencer og 3) Tværfagligt og tværorganisato­risk samarbejde.

Specialpædagogiske tilbud

Nogle børn har behov for andre fællesskaber end dem, som den almene pædagogik og undervisning kan tilbyde. Derfor har Gribskov Kommune en række specialpædagogiske tilbud til børn og unge med særlige behov.

Tidlig indsats

I Gribskov Kommune er 'Tidlig Indsats' en systematisk og tværfaglig proces, der sættes i gang, hvis der opstår bekymring omkring et barn i en af kommunens institutioner eller skoler. Tidlig indsats sikrer, at der tages hånd om bekymringerne i tide og at de relevante fagpersoner kan inddrages i en rådgivende funktion tidligt i forløbet. Børneudvalget vedtog den 24/05 2007 "Tidlig Indsats Guide" som den måde børne- og ungeområdet arbejder på tværs med bekymringer omkring børns og unges trivsel.

Et godt fritidsliv

Kommunens tilbud om fritidsaktiviteter til unge bidrager til det forebyggende arbejde ved at tilbyde fællesskab med andre unge og kontakt til nærværende voksne. Den samlede vifte af fritidstilbud til unge inkluderer fritidsordninger, fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole, ungdomshuset i Helsinge, Remisen i Gilleleje, Kulturskolen, Idrætsværesteder, sommerferieaktiviteter og biblioteker. Kommunens ungeteam sikrer desuden et tæt, tværgående samarbejde mellem ungdomshuse, ungdomsskole, fritidsaktiviteter, uddannelsesvejledning og SSP, så der altid sker en videndeling og koordinering i forhold til bekymrende adfærd hos unge.

Unge og uddannelse

Et tværgående ledelsesteam sikrer koordineringen af indsatserne for at sikre flere unge en ungdomsuddannelse. Indsatserne sker på tværs af jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og familierådgivningen samt ungeteamet. Indsatserne inkluderer blandt andet et nyt uddannelsescenter med plads til 10. klasse, ny produktionsskole, erhvervsklasse, erhvervsuddannelser samt jobcenterets kompetenceudviklingsforløb for unge ledige. Herudover skal en række tværfaglige projekter skabe en højere gennemførselsprocent på ungdomsuddannelserne: Projekt Dygtige Unge, Projekt Udvikling med Udsigt, Projekt Unge i Job og Uddannelse, Projekt ungevejledning på mobilen, Projekt Dialog med Unge om uddannelse. Kommunen har desuden indledt et formelt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner i området.

SSP-samarbejdet

Kommunens SSP-konsulent sikrer det tværfaglige samarbejde mellem skoler, politi og Børne- familierådgivning om forebyggelsen af kriminalitet blandt unge. SSP agerer på tre niveauer:

  • Kredsrådet som består af borgmestre, politidirektør, repræsentanter fra Kriminalforsorgen i Nordsjællands Politikreds
  • Lokalrådet, som består af repræsentanter fra BFR/ Skoleområdet, politiet og SSP konsulent
  • SSP - lokalgruppe, som består af SSP guides fra skolerne, Gribskov Ungdomsskole, BFR, ungdomshusene, gademedarbejdere og SSP konsulent

I forhold til den generelle indsats i forebyggelsen står SSP blandt andet for forebyggende undervisning på skolerne, råd og vejledning til professionelle samt det opsøgende arbejde på gadeplan.

Åben anonym rådgivning til børn og unge

Kommunens åbne anonyme rådgivning bidrager til det forebyggende arbejde ved at tage imod opkald og mails fra børn og unge, der har behov for at tale med en professionel voksen om problemer og bekymringer. Åben Anonym Rådgivning tænkes fra 2012 sammen med det kommende uddannelsescenter og indsatserne for at fastholde unge i uddannelse.

Sundhedspleje til familier med børn

Sundhedsplejen er et forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier fra graviditeten til udgangen af 9. klasse. I graviditeten og i barnets første leveår, vil sundhedsplejersken tilbyde besøg i hjemmet, åbent hus og telefonrådgivning. Der er også tilbud om grupper.

Frivillige og foreninger

Gribskov Kommunes mange frivillige og foreninger bidrager til det forebyggende arbejde ved at tilbyde aktiviteter, hjælp og støtte til børn og unge. Fra 2011 har Gribskov Kommune haft særligt fokus på samarbejdet med frivillige gennem såkaldte 'Velfærdspartnerskaber'. Det betyder, at kommunen er åben for samarbejde på tværs af kommune, borgere og foreninger om at imødekomme nogle af de udfordringer, der kan opstå omkring unge og kriminalitet. Ideerne til samarbejdet kan komme alle steder fra og kommunen understøtter det med viden, erfaringsudveksling, redskaber og evt. facilitering.

2. Den specifikke indsats i forebyggelsen

Den specifikke indsats er rettet mod grupper af børn og unge, der er ved at udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster, og hvor der er konstateret symptomer på begyndende misbrug eller kriminalitet. Det drejer sig ofte om børn og unge, som har vanskeligheder ved at finde deres plads i tilværelsen, og det kan vise sig ved, at de klarer sig dårligt i skolen eller ikke går regelmæssigt til fritidsaktiviteter.

Eksempler på den specifikke indsats kan være projekter med grupper, som er ved at udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster. Der vil være fokus på at splitte gruppen eller påvirke gruppens normer i positiv retning samt at hjælpe den enkelte deltager til at finde sin plads i samfundet bl.a. gennem uddannelse og fritidstilbud, fritidsjob eller virksomhedspraktik.

Bekymringshåndtering på institutioner og skoler

Bekymringshåndtering er en del af kommunens systematiske arbejde med Tidlig Indsats. Bekymringshåndtering handler om institutioners og skolers eget professionelle arbejde med bekymringer for børns trivsel og læring, som lærere, pædagoger, dagplejemødre/fædre m.v. jævnligt støder på og håndterer som en del af deres daglige arbejde. Langt de fleste mindre og ikke vedvarende bekymringer for børn håndteres således af institutionerne/skolerne selv.

SSPs specifikke indsats

I forhold til den specifikke indsats giver SSP rådgivning til unge og forældre i forbindelse med symptomer på misbrug eller kriminalitet. Herudover kan SSP facilitere netværksgrupper og foretage hjemmebesøg med det formål at understøtte en positiv forandring.

Lokalrådet

Lokalrådet består konkret af repræsentanter fra Gribskov Kommune - pt. SSP konsulenten, teamleder for rådgiverne i BFR, repræsentant for BU-området/grundskolen bredt, politilederen i Hillerød samt lederen af det kriminalitetsforebyggende arbejde i den nordlige del af Nordsjællands Politikreds. Lokalrådet mødes kvartalsvis og følger kriminalitetsudviklingen, iværksætter initiativer etc.

Specifik indsats gennem kommunens fritidstilbud

Gribskov Kommunes fritidstilbud til unge bidrager til den specifikke indsats i forebyggelsen ved at have nærværende pædagogisk personale, der er parate til at starte en dialog med den/de unge, der har særlige behov for pædagogisk støtte. For at sikre den relevante videndeling og koordinering af de enkelte bekymringer, er personalet i fritidstilbudene organiseret i et tværfagligt ungeteam, hvor også SSP og det øvrige ungeområde indgår.

Tilbud til unge ledige

Jobcenterets tilbud til ledige unge over 18 understøtter det forebyggende arbejde ved at knytte unge til faste vejledningsforløb og/eller virksomhedspraktik. Jobcenteret kan desuden tilbyde mentorer, hvis det er relevant for den enkelte unges succes i uddannelse/arbejde. Kommunens projekt 'Unge i Job og Uddannelse' matcher sårbare unge med rummelige virksomheder. Samtidigt deltager kommunen i projekt 'Dygtige Unge', som matcher private mentorer fra erhvervslivet med unge, der har særligt behov for støtte og vejledning til praktikforløb. Også på området for unge ledige er der tværgående organiseringer, der sikrer den relevante videndeling og koordinering mellem BFR, Jobcenteret, det sociale område og ungeområdet.

3. Den individorienterede indsats i forebyggelsen

Den individorienterede indsats er rettet mod enkeltpersoner af unge, der har begået kriminalitet og/eller har et misbrug. Ansvaret for arbejdet med disse unge ligger hos de enkelte institutioner/skoler og herefter evt. i Børne- og Familierådgivningen. Indsatserne udføres blandt andet i samarbejde med relevante fagpersoner i SSP-netværket, institutioner og andre instanser.

Tidlig Indsats: "1. ledsproces"

Hvis der efter institutioner/skolers eget arbejde med bekymringshåndtering fortsat og mere vedvarende er grund til bekymring for et barn/en ung, eller hvis bekymringen fra starten har en karakter, hvor den ligger ud over hvad institutionen/skolen selv har kompetence til at håndtere, iværksættes en såkaldt "1. ledsproces". Det er ledelsen for institutionen/skolen, der vurderer dette i samråd med hans/hendes medarbejdere. 1. ledsprocessen iværksættes af virksomhedslederen via et indsatsmøde og indebærer:

  • at der etableres et tværfagligt ad hoc team
  • at der hurtigt og senest inden for 3-5 uger efter indsatsmødet holdes et reflektions- eller dialogmøde
  • at der udarbejdes en handleplan som beskriver mål og indsatser - hvem gør hvad

Børne- og familierådgivningens individorienterede indsatser

Hvis bekymringen fortsætter på institution eller skole, kan Børne- og familierådgivningen inddrages gennem en indstilling. Børne- og familierådgivningen udarbejder og iværksætter handleplaner for det enkelte barn/den unge. Handleplanerne kan benytte sig af servicelovens muligheder for indsatser, som f.eks. støtte- kontaktperson, psykologbistand, misbrugsbehandling, praktikforløb, fritidsjob, særlige skoletilbud, forældrepålæg eller døgnanbringelse.