Værd at vide om ledsagerordning

En ledsagerordning er et tilbud til voksne med særlige behov. Nedenfor kan du læse om ledsagerordningen i Gribskov Kommune. Informationen er et supplement til kommunens kvalitetsstandard. Du kan bl.a. læse om, hvordan du søger om en ledsagerordning, hvad der sker når du har søgt om en ledsagerordning og hvad du kan få ledsagelse til.

Inden du søger om ledsagerordning er det vigtigt, at du overvejer, hvad du har brug for støtte og hjælp til.
Har du brug for vejledning af en rådgiver inden du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores tilbud om en ledsagerordning vil altid tage udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af din aktuelle situation og dine behov.

Du skal søge via www.borger.dk, kontakte din rådgiver eller ringe til Gribskov Kommune på tlf. 72496000.
Din rådgiver kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning.

Når du har søgt om en ledsagerordning, vil du blive kontaktet af din rådgiver og I kan aftale et møde.

På mødet skal du fortælle om dit behov for hjælp og støtte og dine ressourcer til at klare dig selv. Vi kan have brug for flere detaljer vedrørende dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer og udfordringer.

Din rådgiver vil informere dig om vores tilbud om en handleplan.

Vi skal aftale hvilke yderligere oplysninger, der er brug for, når vi skal vurdere din ansøgning. Det kan for eksempel være oplysninger fra din læge, sygehuset eller din hjemmepleje. Hvis du ikke selv kan fremskaffe oplysningerne, skal vi bruge et samtykke fra dig eller den person der varetager dine personlige interesser.

Din rådgiver vil vejlede dig i dit videre sagsbehandlingsforløb.

Når vi vurderer dit behov for en ledsager, skal vi bruge oplysninger om din hverdag. Din rådgiver vil undersøge, hvilke ressourcer og behov du har. Vi vil spørge dig om, hvordan du forestiller dig, at du kan leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.

Din rådgiver vurderer på baggrund af dine oplysninger din funktionsevne. Din funktionsevne er blandt andet din fysiske, psykiske og sociale evne til selv at udføre dagligdagens opgaver og aktiviteter.

Din rådgiver bruger altså en vurdering af din funktionsevne til at vurdere dine ressourcer til at kunne fungere i hverdagen, og til at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter.

Rådgiveren vurderer din funktionsevne ved hjælp af metoden Voksenudredningsmetoden (VUM), der blandt andet er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og bliver brugt landsdækkende. Du kan læse mere om Voksenudredningsmetoden på Socialstyrelsens hjemmeside.

Din rådgiver vil desuden lave en handleplan sammen med dig, hvis du ønsker det.

Hjælp til selvhjælp

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv deltager i eller bidrager til hverdagens gøremål og aktiviteter. Vi vil vurdere om der er opgaver eller aktiviteter, du ikke kan klare helt eller delvist lige nu og i så tilfælde vil du blive tilbudt socialpædagogisk støtte, rehabiliterende eller aktiverende hjælp til at deltage.

Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen.

Vi vil undersøge, om velfærdsteknologiske løsninger eller andre hjælpemidler kan imødekomme dine behov. De nye løsninger skal, sammen med en aktiverende tilgang og systematisk rehabilitering, hjælpe borgere med fysiske og/eller psykiske begrænsninger og handicaps til at bevare deres uafhængighed og evne til at hjælpe sig selv.

Omfanget af dit behov for støtte vurderes individuelt og målrettet dine behov. Dit behov og dine ressourcer afgør derfor, hvilken støtte du kan modtage.

Du kan se sammenhængen mellem en helhedsvurdering af funktionsniveau og Gribskov Kommunes serviceniveau for ledsagerordning i følgende illustration: 

 

Funktionsniveauer
Beskrivelse
Serviceniveau
Funktionsniveau 0:

Funktionsniveau 0: Ingen/ubetydelige begrænsninger

Ingen/ubetydelige begrænsninger

Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at
udføre aktiviteten.

Hjælp til selvhjælp

Du vil typisk modtage råd og vejledning om almene og frivillige tilbud.

Funktionsniveau 1:

Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger

Lette begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre
aktiviteten.
Motivation og guidning 

Du vil typisk modtage råd og vejledning i forbindelse med et besøg.

Funktionsniveau 2:
Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger
Moderate begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabilitering

Du vil typisk blive tilbudt en ledsagerordning, under forudsætning af, at du opfylder målgruppevurderingen i forhold til dit plejebehov.

Funktionsniveau 3:
Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger
Svære begrænsninger
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende
personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabiliterende, aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk blive tilbudt en ledsagerordning, under forudsætning af, at du opfylder målgruppevurderingen i forhold til dit plejebehov.

Funktionsniveau 4:
Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger
Totale begrænsninger
Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har
behov for fuldstændig personassistance. 
Aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk ikke være i målgruppen for ledsagerordning, med mindre du bor i botilbud, hvori der allerede ligger ledsagelse.  

Vi tilbyder dig en handleplan. En handleplan vil sætte fokus på dine ønsker og mål og betyde, at vi sammen fokuserer på det, der har betydning for dig.

Du kan sammen med din rådgiver lave en plan, som indeholder dine mål på forskellige områder. Målene tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Planen vil have fokus på, at du lærer at hjælpe dig selv.

Din handleplan tager udgangspunkt i dine mål for hvordan du

 • bliver i stand til, helt eller delvist at opretholde en hverdag med størst mulig selvstændighed
 • styrker dine færdigheder, så du selv træffer beslutninger og styrer dit liv i den retning, du ønsker

Du kan få et tilbud om ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for dit hjem. Det kan for eksempel være ture til biograf, teater, forlystelsesparker, svømmehal, sport, restaurant, indkøbsture og besøg hos venner og familie.

Hvis du bor i et botilbud (efter Lov om social service §§ 105, 107, 108) vil du ofte være kompenseret med ledsagelse i forbindelse med dit ophold på botilbuddet. Din ledsagelse i forbindelse med botilbuddet kan som udgangspunkt suppleres med otte timers ledsagelse fra en ledsager ansat af kommunen.

Er du ikke i botilbud eller på anden måde kompenseret, vil du blive tilbudt 15 timers ledsagelse per måned.

Timerne og aktiviteterne planlægges i samarbejde med din ledsager.

Det er muligt at "gemme" af 15 månedlige timer, men højst i seks måneder. Det vil sige at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Dine opsparede timer skal altid være dokumenteret.

Du kan ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Du har selv indflydelse på valget af ledsager.

Du kan vælge en du kender som vil ledsage dig til dine selvvalgte aktiviteter. Du skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke må være et nærtstående familiemedlem som for eksempel dine forældre, søskende eller ægtefælle.

Din valgte ledsager behøver ikke en pædagogisk eller anden faglig baggrund, for at blive ansat som din ledsager, da ledsagelse til selvvalgte aktiviteter er uden socialpædagogisk indhold.

Hvis du selv vælger at finde din ledsager, skal ledsageren godkendes af og ansættes i Gribskov Kommune.

Hvis du ikke selv kender en, vil vores ledsagerkoordinator forsøge at matche dig med en af de ledsagere, vi allerede har ansat.

Ledsagerkoordinatoren vil derefter invitere dig til et møde med den valgte ledsager. I skal sammen vurdere, om der kunne være et match mellem dig og ledsageren. Der tages altid udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af dit aktuelle behov.  

Lønnen til ledsageren betales af Gribskov Kommune.

Du skal som udgangspunkt selv betale dine egne og din ledsagers udgifter i forbindelse med ledsagelsen, herunder udgifter til transport, forplejning og entréudgifter.

Du kan ansøge kommunen om et tilskud til dine udgifter forbundet med ledsagerordningen. Udbetalingen af tilskuddet sker én gang om året i forbindelse med vores behandling af din ansøgning. Du skal kunne dokumentere dine udgifter.

Der er desuden mulighed for at søge om et ledsagerkort til DSB. De har også adgange til en række kulturinstitutioner inkluderet.

Du kan også søge om ledsagerkort ved Danske Handicaporganisationer, som giver adgang for ledsager til for eksempel Tivoli.

Du kan læse mere på www.borger.dk

www.gribskov.dk eller www.aktivgribskov.dk kan du læse mere om Gribskov Kommunes lokale aktivitetstilbud. 

Din ledsager må hjælpe dig med følgende under ledsagelse:

 • understøtte kommunikation på dine vegne, være dine ”øjne” (for eksempel guide hvis du er svagtseende) og guide dig i sociale sammenhænge uden at det er specifik socialpædagogisk støtte
 • skubbe kørestol og støtte ved gang
 • indkøb og transport af varer. Din ledsager må bære lettere indkøb og lignende for dig
 • støtte til spisning
 • lettere af- og påklædning når der ikke er behov for hjælpemidler for eksempel overtøj og sko
 • støtte ved forflytning (for eksempel fra kørestol til stol)
 • støtte ved toiletbesøg (for eksempel støtte til lettere ydre afklædning, tømme urinpose – dog ikke hjælp til nedre hygiejne og brug af urinkolbe)

Din ledsager må ikke hjælpe dig med følgende under ledsagelse:

 • ledsage mere end en borger ad gangen
 • tage ansvar for andre personer eller hunde
 • løfte dig, betjene trappeklatrer.
 • udføre plejeopgaver (for eksempel give medicin og sondemad, klippe negle, eller hjælpe med intim personlig hygiejne)
 • hjælpe med afklædning af det inderste tøj, for eksempel i en svømmehal
 • foretage husligt arbejde i hjemmet
 • opholde sig i dit hjem (med undtagelse af hjælp til overtøj og lignende)
 • opholde sig i eget hjem under ledsagelsen
 • ledsage dig til lægeordineret ridefysioterapi, fysioterapi, lægebesøg, undersøgelser på sygehus eller lignende, da der her kan henvises til kørselsordninger.
 • underskrive dokumenter for dig
 • Benytte eventuelle elektroniske betalingskort
 • fungere som kontakt- eller støtteperson
 • indgå i sager mellem dig og myndigheder, for eksempel din rådgiver, advokat med flere
 • modtage gaver

Har du din egen bil kan denne benyttes. Ledsageren må gerne køre din bil, og er i dette tilfælde dækket af din forsikring.

Din ledsager kan vælge at stille sin egen bil til rådighed. Stiller ledsageren sin bil til rådighed under ledsagelsen, er det ledsagers egen forsikring, der skal dække eventuelle skader på dig eller dem selv under transporten.

Du skal betale din ledsager for kørsel, per kørte kilometer efter statens takst.

Kørsel med din ledsagers bil, skal du aftale og afregne direkte med din ledsager.

Når vi modtager oplysninger om dig, skal Gribskov kommune som dataansvarlig efter Persondataforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger om blandt andet kommunens og databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger, formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Klik her for en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig