Skoler i Gribskov Kommune

Samlet oversigt over Gribskov Kommunes folkeskoler

Bjørnehøjskolen

Thorsmosevej 18, 3200 Helsinge
Tlf. 72 49 78 03

Bjørnehøjskolens hjemmeside

Gilbjergskolen

Blistrup Skole, Gilbjergskolen, 0.-6. klasse:
Toftegårdsvej 6, Udsholt, 3230 Græsted,
tlf. 72 49 91 01

Gilleleje, 0.-9. klasse:
Parkvej 101, 3250 Gilleleje
Tlf. 72 49 91 00

Gilbjergskolens hjemmesiden

Gribskolen

Græsted, 0.-9. klasse:
Græsted Stationsvej 10,
3230 Græsted, tlf. 72 49 90 50

Tingbakkeskolen, Gribskolen, 0.-6. klasse:
Tingbakken 10, Esbønderup Skovhuse, 3230 Græsted,
tlf. 72 49 90 50

Gribskolens hjemmeside

Nordstjerneskolen

Boagervej 26, 3200 Helsinge,
Tlf. 72 49 92 50 (tryk 1 for Helsinge afd)

Nordstjerneskolens hjemmeside

Ramløse Skole

Frederiksværkvej 109, 3200 Helsinge,
Tlf. 72 49 92 25 (tryk 1 for kontor, tryk 2 for fritidsordning (FO))

Ramløse Skoles hjemmeside

Sankt Helene Skole

Vejby, 0.-9. klasse:
Femgårdsvej 6, 3210 Vejby,
tlf. 72 49 93 70

Tisvilde, 0.-6. klasse:
Tisvilde Bygade 37, 3220 Tisvildeleje,
Tlf. 72 49 93 70

Sankt Helene skolens hjemmeside

Horisonten

Horisonten er Gribskov Kommune samlede specialundervisningstilbud. Horisonten er en specialskole med en række afdelinger, der geografisk er placeret forskellige steder i Gribskov, alt efter elev- og målgruppe.

Formålet med Horisonten er at skabe et kraftcenter på specialundervisningsområdet, som skal komme eleverne i specialundervisningstilbud til gavn.

I Horisonten er der også fokus på at bringe de specialpædagogiske kompetencer i spil i de almene skoler gennem forskellige indsatser.
Derfor arbejder vi med faglig bæredygtighed på tværs af Horisonten for at sikre fleksibilitet og stærke faglige miljøer.

Horisonten har afdelinger i Esrum, Græsted, Ramløse, Tisvilde og Vejby

Kontakt:
72 49 92 80
horisonten@gribskov.dk

Gribskov10

 

I Gribskov10 arbejder vi projektorienteret, med udgangspunkt i verden uden for skolen, i den største del af året. Vi lægger vægt på både det teoretiske og det praktiske. Du bliver dygtigere til de fag, du kender fra grundskolen, men du får også nye spændende fag, alt efter hvilken linje, du vælger. 

Lav en aftale om at besøge os.

Se 10. klassens hjemmeside

Private skoler og efterskoler

Se kontaktoplysninger på private skoler og efterskoler beliggende i Gribskov Kommune.

Alme Skole Almevej 51 - 3230 Græsted
Tlf: 48 31 85 96

Søborg Privateskole Bygaden 12 - 3250 Gilleleje
Tlf: 48 48 40 45

Esrum Kost- og friskole Esrum Hovedgade 18 - 3230 Græsted
Tlf: 48 39 09 50

Helsinge Realskole Nygade 28 - 3200 Helsinge
Tel.: 48 79 41 53

Gribskov Skole Ny Mårumvej 302 - 3200 Helsinge
Tel.: 48 79 53 43

Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34 - 3200 Helsinge
Tel: 48 39 19 11

Gribskov Efterskole Stokkebrovej 31-33 - 3210 Vejby
Tel: 48 70 54 14

Gå til efterskolernes fælles hjemmeside

Styrelsesvedtægt skoler

Styrelsesvedtægt for skolerne i Gribskov Kommune

 • Indledning
 • Byrådet
 • Ledelse
 • Skolebestyrelsen
 • Medarbejderinddragelse
 • Elevinddragelse
 • Ikrafttræden

Kapitel 1 - Indledning

Følgende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Gribskov Kommune er fastsat i henhold til folkeskoleloven samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
Styrelsesvedtægten er gældende for skoler og tilhørende fritidsordninger i Gribskov Kommune. Vedtægten er fastsat i Byrådet efter indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne, jf. folkeskoleloven §41.
Vedtægten indeholder bestemmelser om beføjelser for hhv. Byrådet, skolebestyrelser, skoleledelse, medarbejderinddragelse og elevråd samt bilag om skolestruktur mv.

Kapitel 2 - Byrådet

§ 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skoler, som består af folkeskolerne med tilhørende fritidsordninger, og fører som sådan tilsyn med skolernes virksomhed. Byrådet træffer den endelige afgørelse i alle spørgsmål, der ikke i folkeskoleloven eller i denne vedtægt er henlagt til andre.

§ 2 Centercheferne har som Byrådets tilsynsmyndighed ret til at indhente oplysninger fra de enkelte skoler og komme med vejledninger og henstillinger.

§ 3 Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder de personalemæssige og økonomiske rammer for den enkelte skole samt for skolernes samarbejder og partnerskaber med lokalsamfundets erhvervs-, kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, Kulturskolen, Ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner m.fl. Den enkelte skole tildeles en økonomisk ramme, og den kan disponere inden for den givne ramme.

Kapitel 3 - Ledelse

§ 4 Den samlede ledelse af skoler og fritidsordninger varetages af centerchef for området.

 • Stk. 2 Hver skole ledes af skolelederen og et ledelsesteam bestående af afdelingsledere, herunder lederen af fritidsordningen (FO-lederen).

Skolelederen

§ 5 Skolen ledes af en skoleleder, som er øverste leder for skolen, herunder fritidsordning og er Byrådets repræsentant på skolen.

 • Stk. 2 Skolelederen har den overordnede administrative og pædagogiske ledelse af den samlede skole. FO-lederen har ansvar for budget, daglig drift og udvikling fritidsordningen.
 • Stk. 3 Skolelederen er over for Byrådet, centerchef og skolebestyrelse ansvarlig for, at de beslutninger, der træffes på skolen, er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og inden for de rammer, der er fastlagt af Byrådet. Skolens leder skal arbejde ud fra de principper, skolebestyrelsen har fastlagt for skolens virksomhed.

§ 6 Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ledere og ansatte samt træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens børn og unge.

§ 7 Skolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

§ 8 Skolelederen inddrager skolens børn og unge i spørgsmål vedrørende børnenes og de unges sikkerhed og sundhed.

§ 9 Økonomiudvalget træffer beslutning om ansættelse af skoleledere efter indhentet indstilling fra Børneudvalget og skolebestyrelsen. Centerchefen forbereder ansættelsesforløbet.

 • Stk. 2 Skolelederen træffer beslutning om ansættelse af afdelingsledere, herunder FO-leder efter indhentet indstilling fra skolebestyrelsen. Skolelederen forbereder ansættelsesforløbet.
 • Stk. 3 Skolelederen træffer beslutning om ansættelse af medarbejdere efter indhentet indstilling fra skolebestyrelsen. Skolelederen eller en afdelingsleder forbereder ansættelsesforløbet.

Fælles ledelse

§ 10 Der kan etableres fælles ledelse og fælles bestyrelse for en folkeskole eller en afdeling af en folkeskole og et dagtilbud. Beslutning herom træffes i henhold til folkeskolelovens § 24a af Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i det dagtilbudet.

Kapitel 4 - Skolebestyrelsen

Sammensætning af skolebestyrelsen

§ 11 Skolebestyrelsen består af 5 eller 7 forældrerepræsentanter, mindst 2 medarbejdere og mindst 2 elevrepræsentanter. Det er en betingelse, at forældrerepræsentanterne udgør et flertal i bestyrelsen.

 • Stk. 2 Skolebestyrelsen fastsætter antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen for den kommende valgperiode. Dog altid 7 på skoler med specialpædagogiske tilbud på tre eller flere klassetrin.
 • Stk. 3 Såfremt skolen har undervisning på flere afdelinger, skal en forældrerepræsentant være repræsentant for hver afdeling.
 • Stk. 4 Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 • Stk. 5 Udover skolens leder kan ledere fra skolens øvrige ledelsesteam, herunder FO-lederen, deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 • Stk. 6 Skolebestyrelsen kan invitere andre, herunder dagtilbudsledere m.fl., til at deltage i skolebestyrelsesmøderne under behandlingen af relevante punkter. De inviterede deltager uden stemmeret.
 • Stk. 7 Der ydes ikke vederlag, diæter og befordringsgodtgørelse til medlemmer af skolebestyrelsen.

§ 12 Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til 2 pladser i skolebestyrelsen, ud over de i § 11 nævnte, tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, så længe forældrerepræsentanterne fortsat udgør et flertal i bestyrelsen.

 • Stk. 2 Skolebestyrelsen træffer beslutning om valgperiodens længde samt hvordan disse repræsentanter skal vælges.

Valg af skolebestyrelsen

§ 13 Forældrerepræsentanterne vælges for 4 år gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til Byråd.

 • Stk. 1 Skolebestyrelsen kan beslutte, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg.
 • Stk. 2 Medarbejderrepræsentanterne vælges for et år. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af kommende skoleår.

§ 14 Medarbejderrepræsentanter vælges ved, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

 • Stk. 2 Ved medarbejdere forstås personer, som er underlagt skolelederens ledelseskompetence. Valgbare og -berettigede er kun personer med et ansættelsesforhold på en varighed på over 1 år. Medarbejdere med tjenestested på flere skoler, kan stemme hvert sted. Dog kræves min. 30% beskæftigelse det pågældende sted.

§ 15 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af elevrådet. Elevrådet fastsætter valgreglerne.

 • Stk. 2 Elevrepræsentanterne vælges for et år. Valget finder sted hvert skoleår på et tidspunkt, der fastsættes efter dialog med børnene og de unge.

§ 16 På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg.

§ 17 Hvis der i valgperioden oprettes en fælles bestyrelse mellem flere skoler eller mellem en skole eller en afdeling af en skole og et dagtilbud, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse skal tiltræde for resten af den afgående bestyrelses valgperiode.

§ 18 Byrådet kan bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af børnene og de unge fra en nedlagt skole, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 10.

 • Stk. 2 I tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan Byrådet beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 11.

Mødevirksomhed

§ 19 Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 20 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

§ 21 Elevrepræsentanter må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte børn og unge eller personale.

§ 22 Skolebestyrelsens dagsorden og referat gøres tilgængelige for offentligheden (med undtagelse af de emner, der er underlagt lovgivningens tavshedspligt).

Beføjelser

§ 23 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og ramme, der er fastsat af Byrådet, samt fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, herunder fritidsordningen virksomhed, med undtagelse af personale- og elevsager.

 • Stk. 2 Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

§ 24 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder som minimum principper om:

 • Undervisningens organisering.
 • Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder om forældrenes ansvar i samarbejdet.
 • Samarbejdet med lokalsamfundets erhvervs-, kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, Kulturskolen, Ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner m.fl.
 • Underretning af hjemmene om børnenes og de unges udbytte af undervisningen.
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
 • Fællesarrangementer for skolens børn og unge i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.
 • Fritidsordningens virksomhed. (For uddybning - se folkeskolelovens § 44, stk. 2)

§ 25 Skolebestyrelsen godkender oprettelsen af nye valgfag udover de nævnte i folkeskolelovens § 9 og godkender læringsmål for disse.

§ 26 Skolebestyrelsen godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen.

§ 27 Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

§ 28 Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.

§ 29 Der skal sikres forældre til børn i fritidsordningen en relevant, aftalt og nedskreven indflydelse på dagligdagen i fritidsordningen. Skolebestyrelsen sikrer, at beslutninger vedr. fritidsordningen træffes i dialog med forældrene i fritidsordningen.

§ 30 Skolebestyrelsens øvrige opgaver og kompetencer fremgår af folkeskolelovens § 44, stk. 2

Kapitel 5 - Medarbejderinddragelse

§ 31 Skolelederen tilrettelægger arbejdet med den pædagogiske udvikling med inddragelse af medarbejderne.

§ 32 Der etableres på den enkelte skole et fælles MED-udvalg for skole og fritidsordning iht. MED-aftalen i Gribskov Kommune.

Kapitel 6 - Elevinddragelse

§ 33 Ved skoler, som har 3. eller højere klassetrin, danner børnene og de unge et elevråd. På skoler med afdelingsstruktur, har børn og unge ved hver afdeling, som har 3. eller højere klassetrin, ret til at danne et elevråd.

§ 34 Efter lokal beslutning etableres forum for børnenes indflydelse på dagligdagen i fritidsordningen.

§ 35 Der etableres et fælles elevråd med repræsentanter fra alle skoler og afdelinger.

§ 36 Der etableres fora for elevinddragelse og demokratidannelse på kommunalt niveau.

Kapitel 7 - Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2014.

Senest revideret august 2024.

Regelsæt for valg af forældrerepræsentanter, bilag (PDF)

Styrelsesvedtægt for skolerne i Gribskov Kommune, bilag