Dyrehold

Gribskov Kommune fører lovpligtigt miljøtilsyn med dyrehold og kontrollerer miljøforhold såsom opbevaring af gødning, indretning af stalde, affald m.m.

Hvis du vil etablere eller ændre et husdyrhold, skal du enten anmelde det til kommunen eller ansøge om en tilladelse eller miljøgodkendelse. Linket nedenfor fører til et skema til anmeldelse af dyrehold.

Anmeldelse af dyrehold (PDF)

Regler for mindre dyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns, men ikke heste, får, grise o.l.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 30 stk. høns

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt. 

Byggetilladelse

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Gribskov Kommune, der vurderer forholdene. 

Erhvervsmæssigt dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold er alle dyrehold, der er større end hobbyhold.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Størrelsen af det ønskede dyrehold afgør, om du skal have en tilladelse eller en godkendelse til dyreholdet, eller du blot skal oplyse os om, hvor mange dyr du har.

Se mere under dyrehold.

Høns og andre fugle

Godt at vide, hvis du overvejer at holde høns eller andre fugle.

Indretning og drift af hønse- og fuglehold

Hønse- og fuglehold skal, i lighed med andet dyrehold, ske med hensyntagen til naboer. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser være overholdt. Hønsehuse, volierer og lign. skal sikres mod indtrængning af rotter. Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere. Dyreholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue-eller lugtgener. Gødningen fra dyreholdet skal enten:

 • Iblandes jorden til gødningsformål
 • Opbevares i lukket beholder
 • Bortskaffes som dagrenovation

Dyreholdet må ikke give støjgener

I tilfælde af støjgener i natte- eller morgentimerne, skal fjerkræholdet holdes inde i mørklagt hønsehus fra minimum kl. 20.00 til kl. 07.00 morgen på hverdage og fra kl. 20.00 til 08.00 på lørdage, søn- og helligdage. Der må ikke tændes lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum. Hønsehuse og volierer kan kræves støjisoleret.

Hvilke retningslinjer gælder?

Retningslinjerne gælder for ikke-erhvervsmæssige hold af fjerkræ og andre fugle (f.eks. høns, papegøjer, parakitter, volierefugle og duer mv.) i byzone, sommerhusområde og andre områder, som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.

Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehold, gælder de.

Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler.

Hold af følgende dyr er ikke tilladt i de ovennævnte områder:

 • Haner og hanekyllinger, der har nået en alder, hvor de begynder at gale
 • Parakitter, papegøjer og andre fugle, såfremt de er støjende
 • Ænder
 • Gæs
 • Hold af større fugle som kalkuner, fasaner eller påfugle

Antallet af voksne høns eller duer pr. ejendom må højest være 10. I samme dyrehold må der højest være 10 kyllinger / dueunger, indtil de er udvoksede.

Dog er hanekyllinger, der galer, ikke tilladt. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må maksimalt modsvare det tilladte hønsehold.

Eksisterende fjerkræ- og fuglehold, der er lovligt etableret og overholder lovgivning på området inden ikrafttrædelsen af nedenstående regulativ, er fortsat lovlige.

Få mere information om hønse- og andre fuglehold:

Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle i Gribskov Kommune (PDF)

Generelt

Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.

Klage over dyrehold

Gribskov Kommune kan afvise at behandle klager over støj- og lugtgener fra dyrehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Kommunens afgørelse i medfør af bekendtgørelsen og nærværende retningslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Sager der afvises i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 85, kan af klageren rejses som civilretsligt søgsmål.

Overtrædelse af reglerne

Undlader ejeren at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt under punkt 1.

Lovgrundlag

Retningslinjerne er udfærdiget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, miljøregulering af visse aktiviteter.

Udfyld klageskema