Private vandløb og dræn

Hvad er et privat vandløb?

Det kan være en drænledning, en grøft, et lille vandløb eller en sø. Private vandløb vedligeholdes ejeren eller ejerne i fællesskab.

Drænledninger

Drænledninger er anlagt for at lede vandet væk fra marker og fugtige områder. Drænene fra markerne på en enkelt ejendom samles ofte i større drænledninger, rørlagte vandløb eller grøfter, som passerer flere andre ejendomme i området.

Hvad sker der, hvis drænledningen ikke virker, eller grøften ikke er renset op?

Så vil vandet typisk stuve op i de lavest liggende områder. Måske sker det ikke på din mark, men så sker det måske hos naboen eller dennes nabo.

Hvor ligger dræn og rørlagte vandløb på min mark eller grund?

Har du ikke kendskab til hvor dræn og rørlagte vandløb ligger på ejendommen er her et par tip

 • Større rørledninger er typisk lagt i det gamle vandløbsleje, dvs. de lavest liggende områder i terrænet. Måske kan du finde brønddæksler på marken eller i skel.
 • Naboer, tidligere ejere eller "de gamle" på egnen kan ofte huske noget.
 • Der kan findes tegninger over dræn i de tinglyste dokumenter på ejendommen.
 • Ligeledes ligger det rådgivende-/udførende firma, der oprindeligt lavede dræningen, ofte inde med tegninger. Kommunen har efterhånden også registreret mange private vandløb.
 • Og endelig findes gamle afgørelser (kendelser) fra Landvæsensnævn og - kommisioner nu i Landsarkivet.

Hvem vedligeholder vandløb, dræn og rørlagte vandløb?

Har jeg pligt til at vedligeholde dræn, rørlagte vandløb og grøfter?

Såfremt vandløbet kun tjener til afvanding af din ejendom, har du ikke pligt til at vedligeholde det. Men oftest afvander vandløb flere ejendomme og fører vand fra større arealer, og så har du ifølge vandløbsloven pligt til at vedligeholde den strækning, der går over din ejendom. Hvis du er i tvivl: Så vedligehold!

Du må altså ikke blokere dræn eller opstemme grøfter. Ligeledes skal du være opmærksom på, at du har pligt til at modtage overfladevand fra højere liggende ejendomme. Du må altså ikke ændre den naturlige afstrømning med diger, mure eller andet uden tilladelse.

Er det altid mig, der skal vedligeholde vandløbene på min ejendom?

Som hovedregel skal grundejeren sørge for at vedligeholde vandløb, grøfter og drænledninger på egen grund. De offentlige vandløb vedligeholdes dog af kommunen.

Der kan endvidere være tinglyst bestemmelser på enkelte ejendomme om, at ejerne af disse skal sørge for vedligeholdelse af drænledninger og vandløb på tilstødende ejendomme.

Ligger vandløbet i skel deles vedligeholdelsen mellem de to ejendomme.

 • Normalt anvendes højrehåndsreglen til fordeling af arbejdet,hvis der er tale om et åbent vandløb: Det betyder, at du vedligeholder den højre halvdel set fra din ejendom af enhver vandløbsstrækning, som du måtte have fælles med en nabo. Naboen skal selvfølgelig gøre det samme.
 • For rørlagte vandløb må man lave en aftale om fordeling af udgiften forbundet med fx spuling. Ofte vil det være nødvendigt at spule over adskillige grunde på en gang.

Spørg kommunen, hvis du er i tvivl

Skriv til: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6000

Hvordan vedligeholdes vandløb, dræn og rørlagte vandløb?

Vandløbet/grøften skal vedligeholdes, så vandet føres videre. Ved vedligeholdelse skal planterne der bremser vandets frie løb slås væk og evt. aflejringer i bunden graves af.

Hvor det er muligt udføres vedligeholdelsen, så der tages størst muligt hensyn til miljøet i vandløbet, dvs, en del af planterne efterlades i selve vandløbet og planterne på skråningen og kanten af vandløbet slås mindst muligt.

Hvor der findes tilløb fra rør eller afløb i rør, bør rørene normalt have frit udløb i grøften.

Grav ikke åbne vandløb dybere eller bredere end nødvendigt for afvandingen. Det vil give problemer med aflejringer af slam/sand.

Der kan være sat riste foran indløb i rør for at tilbageholde grene, kviste og blade, som ellers vil aflejre sig i rørene. Lad være med at fjerne risten, det kan bare give tilstopninger. Gør det i stedet til en rutine at rense risten jævnligt.

Dræn og rørlagte vandløb

Drænledninger, rørlagte vandløb og brønde skal også vedligeholdes. Det anbefales at tjekke brønde, indløb og udløb for sand og andre aflejringer, minimum en gang om året.

Drænledninger og rørlagte vandløb spules om nødvendigt. Spuling udføres af slamsugerfirmaer.

Hvor står reglerne om private vandløb?

Reglerne om vandløb finder du i vandløbsloven - retsinformation.dk

Kontakt vandløbsmyndigheden

Skriv til: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6000

Hvad gør jeg, hvis naboen ikke vedligeholder vandløbet?

Konstaterer du, at vandet fra dræn/grøfter på din ejendom ikke kan løbe videre i systemet ind på naboejendommen, bør du rette henvendelse til ejeren af denne ejendom. Opstår der uenighed om vedligeholdelse af vandløbet kan du kontakte kommunen som er vandløbsmyndighed for private vandløb.

Hvordan finder jeg fejl eller tegn på at en drænledning ikke fungerer efter hensigten?

Se efter følgende:

 • Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet?
 • Er brøndene fyldt med sand eller jord?
 • Er der våde pletter eller små søer i lavninger?
 • Er rørudløbet frit?
 • Står der træer ovenpå ledningen, så rødderne kan være trængt ind i rørene?
 • Er der opstået huller i jorden over ledningen?
 • Ligger ledningen i mosejord som kan have sat sig?
 • Er rørene gamle?
 • Har der været gravearbejder i nærheden af ledningen?
 • Ligger ledningen helt oppe i pløjelaget, så den kan være ramt af ploven eller trykket sammen?
 • Er der skarpe knæk på ledningen?
 • Er det længe siden ledningen er blevet spulet?
 • En anden årsag til vandproblemer kan være, at en vandinstallation er utæt på eller udenfor ejendommen ( f.eks en jordledning eller stophane). Ved mistanke om dette, skal det relevante vandværk straks kontaktes.
Kontakt

Vandafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen