Trafiksikkerhedsplan 2022-2027

Trafiksikkerhedsplanen er godkendt af Udvalget for Udvikling, By og Land d. 2 nov. 2021. Planen beskriver rammerne for kommunens arbejde med trafiksikkerhed. Et af værktøjerne er et dynamisk skema til prioritering af kommende anlægsprojekter. Der kommer løbende nye projekter til, som indgår i prioriteringen, i forhold til hvordan kommunen kan få mest trafiksikkerhed for pengene, og skemaet ændres derfor efterhånden, som nye projekter kommer til.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø vil en gang årligt fastlægge, hvilke projekter der skal arbejdes på.

1. Indledning

Denne trafiksikkerhedsplan dækker perioden 2022-2027 og afløser Gribskov Kommunes trafiksikkerhedsplan 2013-2020. Planen udstikker rammerne for de kommende års indsatser for at forbedre trafiksikkerheden på Gribskov Kommunes veje.

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en lang række undersøgelser:

 • Analyser af uheld og udpegning af uheldsbelastede lokaliteter
 • Spørgeskemaundersøgelse på Facebook for kommunens borgere om deres tryghed i trafikken, og hvor borgerne havde mulighed for at udpege de mest utrygge veje og stier
 • På baggrund af trafiktællinger fra 2016-2020 er der udpeget strækninger på kommunens veje, hvor der er væsentlige udfordringer med høj fart
 • Kortlægning af hastighedsgrænser på kommunens overordnede veje

Herudover modtager Gribskov Kommune løbende borgerhenvendelser om trafikale forhold. Disse er systematisk gennemgået i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen. Endvidere har der i forbindelse med planen været dialog med kommunens skoler med henblik på at styrke samarbejdet kommunen og skolerne imellem.

På baggrund af disse undersøgelser er der udpeget og prioriteret anlægsprojekter til det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Foruden anlægsprojekter handler trafiksikkerhedsarbejdet i høj grad også om mere ”bløde” tiltag som adfærdspåvirkende tiltag og styrket samarbejde mellem vejmyndigheder og skolerne og med Nordsjællands Politi. Der er på den baggrund udarbejdet en lang række forslag til ”bløde” tiltag. I alt omfatter planen otte indsatsområder:

 • Eneuheld
 • Frontalkollisioner (mødeuheld)
 • Lette trafikanter
 • Unge bilførere (under 25 år)
 • Spirituskørsel
 • Uheldsbelastede lokaliteter
 • Høj hastighed
 • Samarbejde med skoler

2. Målsætning

2.1 Status

I trafiksikkerhedsplanen for perioden 2013-2020 blev der opstillet følgende målsætning:

Antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 50 % i 2020 med udgangspunkt i niveauet i 2010.

Målsætningen fulgte den nationale måsæltning, opstillet af Færdselssikkerhedskommissionen, om halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020.

Udviklingen er desværre gået i den forkerte retning. I 2010 blev der registreret 25 dræbte og tilskadekomne på Gribskov Kommunes veje, mens der i 2020 blev registreret 32 dræbte og tilskadekomne. Det er svært at pege på specifikke årsager til denne udvikling, men der er særligt udfordringer med høje hastigheder og spirituskørsel blandt bilister i Gribskov Kommune. Det bemærkes dog, at der i perioden er sket en væsentlig reduktion i det færdselspræventiv arbejde.

Udviklingen i den forløbne periode viser, at der er behov for at gøre en ekstra indsats, hvis trafiksikkerheden skal forbedres.

 

2.2 Målsætning

Færdselssikkerhedskommissionen har sat sig som mål, at der på de danske veje i 2030 højst må blive dræbt 90 personer og højst må komme 900 alvorligt til skade, svarende til en halvering af antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne. For Gribskov Kommune svarer det til følgende målsætning:

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019.

På Gribskov Kommunes veje har politiet i perioden 2017-2019 i gennemsnit registreret 15,7 dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken pr. år. Hvis Gribskov Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, må der i 2030 højst være 7[1] dræbte og alvorligt tilskadekomne på kommunens vejnet. Ved denne plans udløb i 2027 må der således højst være 10 dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Gennemsnittet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2017-2019 er lavere end antallet både i 2010 og 2020 (som er årstallene for henholdsvis udgangspunktet og målet for den tidligere trafiksikkerhedsplan).

De 15,7 dræbte og alvorligt tilskadekomne er baseret på et gennemsnit i årene 2017-2019. Matematisk er halvdelen af 15,7 = 7,85. Målsætningen drejer sig om et enkelt år – 2030 – og herved skal målsætningen være et helt tal. Da en afrunding til 8 vil betyde, at reduktionen i dræbte og alvorligt tilskadekomne er mindre end en halvering i forhold til gennemsnittet i 2017-2019, vælges den mere ambitiøse målsætning med højst 7 dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Figur 1: Dræbte og tilskadekomne på Gribskov Kommunes veje i perioden 2017-20 samt kommunens målsætning for antallet af personskader pr. år frem mod 2030. Der er afrundet til hele tal. 

For at nå dette mål er det nødvendigt med en dedikeret indsats. Trafiksikkerhedsplanen sætter fokus på at arbejde målrettet for at minimere antallet af uheld og personskader i trafikken på kommunens veje og stier. Dette skal gøres både ved fysiske forbedringer på uheldsbelastede lokaliteter og gennem adfærdspåvirkning af trafikanter.

Med en 10-årig målsætning er der god tid til at planlægge trafiksikkerhedsarbejdet og udføre de indsatser, der er mest effektive og giver størst værdi for pengene.

3. Uheldsanalyse

Analysen viser, hvilke typer af uheld, der sker, og hvor på vejnettet uheldene sker. Politiet har ansvar for at registrere de trafikuheld, som de får kendskab til. På baggrund af politiets data følger kommunen udviklingen. Data danner udgangspunktet for kommunens forebyggende indsats.

Politiet har på fem år (2016-2020) samlet registreret 516 trafikuheld på Gribskov Kommunes veje, med 12 dræbte, 85 alvorligt tilskadekomne og 24 lettere tilskadekomne.

På baggrund af disse politiregistrerede person- og materielskadeuheld, er de mest uheldsbelastede steder i kommunen udpeget. Der er valgt følgende udpegningskriterier:

 • Et kryds er uheldsbelastet, hvis der er sket mindst tre trafikuheld på fem år.
 • En strækning er uheldsbelastet, hvis der er sket mindst tre trafikuheld inden for 500 m på fem år.

Ved gennemgang af de politiregistrerede uheld er der udpeget 14 uheldsbelastede kryds og tre uheldsbelastede strækninger, som er vist i figur 2 og opsummeret i tabel 1 på næste side.

 Figur 2: De mest uheldsbelastede lokaliteter i Gribskov Kommune. Oktober 2021. 

ID Kryds

Antal person- og materielskadeuheld

Personskadeuheld Materielskadeuheld Dræbte Tilskadekomne
K1

Kildevej/Tibirkebro

/Askemosevejen

5 2 3 1 1
K3 Kildevej/Skovgårdsvej 5 2 3 0 2
K9 Hillerødvej/Kildevej 4 1 3 0 1
K7 Kildevej/Frederiksborgvej 4 0 4 0 0
K6

Rundinsvej/Bryderupvej

/Frederiksborgvej

3 1 2 0 1
K8 Kildevej/Høbjergvej 3 1 2 0 1
K12 Ny Mårumvej/Mårumvej 3 1 2 0 1
K14 Hllerødvej/Møllevej/Søgårdsvej 3 1 2 0 1
K2 Tisvildelejevej v. nr. 22 3 0 3 0 0
K4

Søgårdsvej/Dragstrupvej/

Rødkildevej/Sophienlund Allé

3 0 3 0 0
K5 Bymosevej/Rundinsvej 3 0 3 0 0
K10

Udsholtvej/Helsingevej

/Skaaremosevej

3 0 3 0 0
K11 Kystvejen/Gilleleje Stationsvej 3 0 3 0 0
K13 Gillelejevej/Vestvej 3 0 3 0 0

 

4. Utryghed

Som led i trafiksikkerhedsplanen har Gribskov Kommune gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i juni 2021, hvor alle borgere i kommunen havde mulighed for at komme med inputs om deres oplevede tryghed på kommunens veje.

Spørgeskemaundersøgelsen blev formidlet via kommunens hjemmeside og Facebook-side. I alt deltog 825 borgere i spørgeskemaundersøgelsen. Det er en rigtig høj deltagelse.

Borgerundersøgelsen viser, hvor på kommunens veje og stier borgerne er mest utrygge. Især blandt cyklister er der en del, som føler sig mindre trygge i trafikken. Årsagerne er typiske, at der mangler cykelstier, og at bilerne på vejene kører for stærkt. Det efterspørges, at der etableres flere cykelstier, særligt i landområder, og at der iværksættes hastighedsdæmpende løsninger – både skiltning, fysiske tiltag og i form af øget politikontrol.

Figur 3: Årsager til utryghed udpeget af respondenterne i borgerundersøgelsen.

Lidt over 50 af deltagerne i undersøgelsen har angivet, at de har været involveret i et uheld, mens godt 300 har været involveret i et nærved-uheld. For både de involverede i uheld og nærved-uheld har bilen været det mest benyttede transportmiddel - både af respondenterne og af modparten.

I undersøgelsen fik borgerne mulighed for at udpege på kort, hvor de oplever, at det er mest utrygt at færdes i Gribskov Kommune. På baggrund af deres udpegninger er de mest utrygge lokaliteter blevet kortlagt. Kriterierne for udpegning af de mest utrygge steder i kommunen er fastsat som:

Kryds: Udpegninger fra mindst syv forskellige borgere.

Strækning: Udpegninger fra mindst syv forskellige borgere på samme strækning og inden for 500 m.

I alt er otte kryds og 10 strækninger udpeget som særligt utrygge af respondenterne i borgerundersøgelsen. De hyppigste årsager til utryghed på disse lokaliteter er forholdene for cyklister og fodgængere, høj fart og meget trafik. De 18 utrygge lokaliteter kan ses på figur 4 og er opsummeret i tabel 2. Kolonnen med udpegninger viser antallet af respondenter, der har udpeget hver lokalitet.

Figur 4: De mest utrygge kryds og strækninger i Gribskov Kommune. Oktober 2021. 

Tabel 2: De mest utrygge kryds og strækninger i Gribskov Kommune (prioriteret rækkefølge ud fra højst antal respondenter, der har udpeget lokaliteten

 ID Lokaltitet  Antal udpegninger Primære udpegningsårsag
 4 Vibelandsvej/Helsingevej 24 Dårlige forhold for cyklister og fodgængere
 5 Hovedgaden/Tisvilde Bygade/Tibirkevej 23 Høj fart
 6 Gillelejevej/Esbønderupvej/Vestvej 21 Dårlige forhold for cyklister og fodgængere
 7 Ny Mårumvej 15 Dårlige forhold for cyklister og fodgængere
 8 Gilleleje Hovedvej/Bonderupvejen 14 Høj fart
 9 Vejbyvej 14 Høj fart
 10 Rågeleje Strandvej 13 Dårlige forhold for cyklister og fodgængere
 11 Kildevej/Frederiksborgvej 12 Meget trafik
 12 Kildevej/Tibirkevej/Askemosevej 9 Høj fart
 13 Kildevej/Skovgårdsvej 8 Oversigtsforhold
 14 Ny Mårumvej (syd for Duemose) 8 Høj fart/meget trafik/dårlige forhold for cyklister og fodgængere
 15 Gilleleje Hovedgade/Gasværksvej 8 Oversigtsforhold
 16 Esbønderupvej/Holtvej 8 Oversigtsforhold
 17 Ny Mårumvej (v. Duemose) 8 Høj fart
 18 Mårumvej 7 Høj fart

5. Borgerhenvendelser

Gribskov Kommune har løbende modtaget henvendelser fra borgere og lokalråd med ønsker om forbedring af trafiksikkerheden. I alt er der indsamlet 50 henvendelser til brug for arbejdet med trafiksikkerhedsplanen.

Henvendelser fra borgere og lokalråd omhandler typisk konkrete problemstillinger. Alle 50 henvendelser er blevet stedfæstet og gennemgået. Der er udarbejdet projektforslag for de henvendelser, hvor der ikke i forvejen foreligger planer for udbedring, og hvor trafikregistreringer viser væsentlige hastighedsoverskridelser eller der observeres uhensigtsmæssige uheldsmønstre.

20 af henvendelserne drejer sig om høj fart på vejene, mens 18 omhandler meget trafik. Gribskov Kommune vil løbende gennemføre trafiktællinger, hvor hastigheden også registreres, så kommunen løbende har overblik over trafikmængder og eventuelle hastighedsoverskridelser på kommunens veje.

6. Indsatsområder

Målet for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune frem mod 2030 er ambitiøst, og det kræver stort fokus at opfylde målet. Der er udpeget otte indsatsområder, hvor der gøres en særlig indsats for at nå kommunens mål. Indsatsområderne er blevet til som følge af baggrundsundersøgelserne, gennemgang af borgerhenvendelser og dialog med skoler.

For hvert indsatsområde er der udpeget en række tiltag, der skal sættes i gang i planperioden 2022-2027 for at realisere planens mål. Disse er beskrevet på de følgende sider. De otte indsatsområder er:

 • Eneuheld
 • Frontalkollisioner (mødeuheld)
 • Lette trafikanter
 • Unge bilførere (under 25 år)
 • Spirituskørsel
 • Uheldsbelastede lokaliteter
 • Høj hastighed
 • Samarbejde med skoler

6.1 Eneuheld

Eneuheld udgør næsten hvert fjerde uheld på Gribskov Kommunes veje. De involverer typisk motorkøretøjer og uheldene er ofte alvorlige. Uheldstypen fylder mere i Gribskov Kommune end på landsplan. De seneste 10 år (2011 til 2020) har politiet registreret fire dræbte, 33 alvorligt tilskadekomne og seks lettere tilskadekomne i eneuheld.

Størstedelen af eneuheldene er registreret i landområde. Ved høje hastigheder skal der mindre til, før der kan ske et uheld, hvis en fører er uopmærksom, laver en fejlmanøvrering eller mister kontrollen over køretøjet eller ved glat føre. Yderligere kan de højere hastigheder føre til mere alvorlige uheld. Det er således vigtigt både at arbejde med tiltag, der kan minimere risikoen for at uheldet opstår, men også tiltag, der kan reducere alvorligheden af de uheld, der måtte ske.  

6.1.1 Tiltag

Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag er et vigtigt værktøj. Som minimum støttes op om nationale kampagner og arbejdes for regionale kampagner omkring opmærksomhed i trafikken. Da hastighed ofte spiller en rolle i forbindelse med eneuheld, er hastighedskampagner et godt værktøj mod eneuheldene.

Erfaringer viser, at fjernelse af faste genstande, som eksempelvis vejtræer eller sikring af disse ved at opsætte autoværn, har en positiv effekt for trafiksikkerheden, når der sker eneuheld. De kommende år vil der derfor blive arbejdet for at få gennemført trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i landområde med henblik på at udpege og implementere tiltag, der kan mindske risikoen for uheld og personskader når der sker uheld. Tiltag kan foruden autoværn være at sikre tilstrækkelige rabatbredder, rumleriller og fjernelse af genstande, der udgør en risiko for påkørsel.

Virkemidler

 • Hastighedskampagner
 • Opmærksomhedskampagner
 • Fjernelse af faste genstande i vejkanten
 • Autoværn
 • Rumleriller
 • Trafiksikkerhedsinspektion af strækninger

Første skridt

 • Opsætte hastighedskampagneskilte på strækninger, hvor der registreres eneuheld
 • Udpegning af strækninger, hvor der skal gennemføres trafiksikkerhedsinspektion

6.2 Frontalkollisioner

I Gribskov Kommune er andelen af frontalkollisioner større end på landsplan. Ved frontalkollisioner spiller hastighed en væsentlig rolle i forhold til, hvor alvorlige uheldene er. Ifølge Færdselssikkerhedskommissionen er omkring 30 % af alle dødsulykkerne udenfor byområderne frontalkollisioner.

I perioden 2011-2020 resulterede frontalkollisioner i tre dræbte og 31 alvorligt tilskadekomne på Gribskov Kommunes veje. 

6.2.1 Tiltag

Som for eneuheld er kampagner og holdningsbearbejdende tiltag er et vigtigt værktøj i arbejdet med frontalkollisioner. Nationale kampagner og regionale kampagner omkring opmærksomhed i trafikken kan bidrage til at forebygge mødeuheld.

Hastighedsdæmpende indsatser er også vigtige værktøjer, særligt for at mindske alvorligheden af mødeuheld. Dette kan være etablering af hastighedszoner omkring farlige kryds og kurver og smalle vejbaner. Disse suppleres med forvarsling via skiltning. Herudover kan rumleriller i vejmidten gøre bilister opmærksomme på, hvis de er på vej over i modsatte vejbane. Trafiksikkerhedsinspektioner kan bidrage til at udpege specifikt, hvor disse tiltag bør implementeres.

Virkemidler:

 • Hastighedskampagner
 • Opmærksomhedskampagner
 • Lokal hastighedsbegrænsning ved kryds, kurver og smalle veje i landzone
 • Rumleriller i vejmidten
 • Trafiksikkerhedsinspektion af strækninger

Første skridt:

 • Opsætte hastigheds- og opmærksomhedskampagneskilte på strækninger, hvor der registreres mødeuheld
 • Etablering af rumleriller på strækninger, hvor der registreres eller vurderes at være stor risiko for frontalkollisioner (fx udpeget via trafiksikkerhedsinspektion)

6.3. Lette trafikanter

Når fodgængere, cyklister og førere af knallert-30 er impliceret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade. Denne gruppe betegnes som lette trafikanter.

Uheld med lette trafikanter finder ofte sted i byområder, hvor de udgør en større andel i trafikken, og hvor der er flere konflikter med biler. Der er dog også strækninger i landområde, hvor der mangler gode stiforbindelser til lette trafikanter.

Lette trafikanter udgør 14 % af de involverede trafikanter i uheld på kommunens veje, mens de udgør næsten en tredjedel af de tilskadekomne.

Blandt de lette trafikanter er skolebørnene på vej til og fra skole. Trygheden på veje nær ved skolerne har stor betydning for skolebørns transportmønstre. Tæt trafik på disse veje eller manglende cykelstier og usikre ruter er ofte en kilde til utryghed for børn og forældre. Det betyder, at færre forældre tør lade deres børn gå eller cykle alene til skole, hvilket giver færre selvtransporterende børn.

6.3.1 Tiltag

Fysiske forbedringer som cykelstier og sikre krydsninger er vigtige tiltag for lette trafikanter, men arbejdet med adfærdsændringer i trafikken er mindst lige så vigtigt. Gribskov Kommune vil som minimum støtte op om nationale kampagner, eksempelvis skolestartskampagner og kampagner for brug af cykelhjelm, og arbejde for regionale og lokale kampagner. Herudover kan opmærksomhedskampagner øge trafiksikkerheden, som fx ”Brug 2 sek. mere”, som bl.a. bruges nær ved kryds og opfordrer trafikanter til at bruge lidt ekstra tid til at orientere sig i kryds.

Virkemidler:

 • Skolestartkampagner
 • Cykelhjelmkampagner
 • Opmærksomhedskampagner
 • Udbygning af stinettet
 • Skolevejsanalyser

Første skridt:

 • Cykelhjelmkampagner på alle kommunens skoler
 • ”Brug 2 sek. mere” kampagneskilte ved og i kryds og rundkørsler, hvor der er registreret uheld med cyklister
 • ”Vi deler vejen” kampagner på landeveje, hvor der er registreret uheld med cyklister, eller hvor der er mange udpegninger i borgerundersøgelsen

6.4 Unge bilførere (under 25 år)

Unge (18-24-årige) er generelt overrepræsenterede i uheldsstatistikken i Danmark. Det samme er gældende i Gribskov Kommune. 16 % af de involverede i trafikuheld på Gribskov Kommunes veje er i aldersgruppen 18-24 år.

Unge i denne aldersgruppe er mere risikovillige i trafikken. Uheldene med unge sker ofte i personbil og særligt spirituspåvirkede unge og unge, der kører for hurtigt, er fremtrædende i statistikken.

6.4.1 Tiltag

Der skal derfor fortsat være fokus på de unge trafikanter i de kommende år. Dette gøres blandt andet ved en kontinuerlig kampagneindsats og holdningsbearbejdende tiltag, hvor de unge gøres opmærksomme på faren ved en risikobetonet trafikadfærd og høj fart.

Typisk er der fokus på færdselsundervisning i folkeskolen, men kun i mindre grad på ungdomsuddannelserne. Gribskov Kommune vil derfor arbejde for, at der i samarbejde med ungdomsuddannelserne udarbejdes trafikpolitikker og herunder rettes fokus på færdselsundervisning. Der bør også ses på muligheden for at italesætte problemet over for kommende køreskoleelever i forbindelse med undervisningsforløb på kommunens køreskoler.

Virkemidler:

 • Kampagner mod risikobetonet adfærd
 • Hastighedskampagner
 • Trafikpolitikker på ungdomsuddannelserne
 • Dialog med køreskoler med henblik på at italesætte udfordringer og risici for kommende elever på køreskoler

Første skridt:

 • Ungdomsuddannelserne skal kontaktes og der laves aftaler om, hvordan kampagner bedst kommunikeres ud til de studerende og om udarbejdelse af trafikpolitik
 • Der tages kontakt til kommunens køreskoler, hvor det sikres, at eleverne bliver fortalt om konsekvenserne ved risikobetonet adfærd i trafikken

6.5 Spirituskørsel

Spirituskørsel er en stor udfordring i Gribskov Kommune. Således har der været en spirituspåvirket part involveret næsten hver femte uheld på kommunens veje. Over halvdelen af spiritusuheldene var eneuheld.

Det er særligt trafikanter i bil, der kører påvirkede, og det er i langt de fleste tilfælde mænd, som kører spirituspåvirket. Der registreres flere spiritusuheld om sommeren end resten af året.

Ses der på aldersgrupperne, så er det dem i alderen 35 år og opefter, som fylder i uheldsstatikken, når det kommer til spirituspåvirkede trafikanter.

6.5.1 Tiltag

Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag er vigtige i arbejdet med at reducere antallet af påvirkede trafikanter. Der støttes op om nationale kampagner og arbejdes for regionale kampagner. Herudover vil Gribskov Kommune arbejde for at få gennemført kampagner mod spirituskørsel i sommermånederne og særligt omkring sommerhusområderne.

Herudover er et samarbejde med politiet omkring spirituskontrol et vigtigt virkemiddel.

En stor andel af uheld med påvirkede trafikanter sker i weekenden. Bedre muligheder for at komme hjem fra byture vil mindske risikoen for spirituskørsel.

Virkemidler:

 • Kampagner
 • Politikontrol
 • Natbusser

Første skridt:

 • Udarbejdelse af kampagnemateriale målrettet sommerhusområderne
 • I samarbejde med politiet udpeges og gennemføres kontrol på kommunens veje

6.6 Uheldsbelastede lokaliteter

Der er udpeget 17 uheldsbelastede lokaliteter fordelt på 14 kryds og tre strækninger i kommunen. De uheldsbelastede lokaliteter er spredt i kommunen i både by- og landområder. 

6.6.1 Tiltag

Gribskov Kommune har udarbejdet projektforslag til udbedring af de uheldsbelastede lokaliteter. For de lokaliteter, der er beliggende på Kildevej, har kommunen igangsat planlægning og forbedringer før trafiksikkerhedsplanens opstart.

Flere lokaliteter er blevet udpeget på baggrund af få uheld. Dette kan føre til, at de uheldsbelastede lokaliteter vil ændre sig fra år til år på grund af den statistiske usikkerhed, selv uden vejtekniske ændringer. Derfor vil Gribskov Kommune arbejde for, at der med to års mellemrum udpege de steder, som de seneste fem år har haft flest uheld. Herefter gennemføres uheldsanalyser og eventuelle forslag til forbedring, hvis det vurderes, at uheldsrisikoen kan mindskes.

Virkemidler:

 • Realisering af projektforslag fra uheldsbelastede lokaliteter
 • Listen med uheldsbelastede lokaliteter opdateres løbende hvert andet år

Første skridt:

 • Projekter på uheldsbelastede lokaliteter realiseres
 • Uheldsanalyser gennemføres hvert andet år, hvor uheldsbelastede lokaliteter stedfæstes, besigtiges og der udarbejdes projektforslag

6.7 Høj hastighed

Høj hastighed er blandt de væsentligste faktorer til, at uheld sker. Samtidig har hastigheden stor betydning for, om uheldene resulterer i personskade. Mere end 1/3 af uheldene, der er registreret på veje med en hastighedsgrænse på 80 km/t, har medført personskade. Der er markant større risiko for, at et uheld resulterer i personskade ved en højere hastighedsgrænse.

Foruden øget uheldsrisiko medfører høj hastighed også øget utryghed. Dette kan påvirke andre trafikanters valg af transportmiddel, hvor fx cyklen fravælges til fordel for bilen.

Gribskov Kommune har over fem år (2016-2020) gennemført 85 trafiktællinger med hastighedsmålinger. Mere end en tredjedel af hastighedsmålingerne viser væsentlige hastighedsoverskridelser.

6.7.1 Tiltag

Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag er et vigtigt værktøj for at reducere antallet af bilister, der kører for stærkt. Som minimum støttes op om nationale kampagner og arbejdes for regionale kampagner. Kampagner kan være opstilling af ”Sænk farten – før det er for sent”-skilte på strækninger, hvor der registreres høj fart. Kampagner kan også foregå digitalt via kommunens hjemmeside og Facebook-side, hvor farerne ved høj fart beskrives.

Herudover er samarbejdet med politiet også essentielt, så der kan gennemføres politikontrol, herunder mobil hastighedskontrol, hvor der opleves udfordringer. Hvis ændrede regler muliggør opsætning af permanent hastighedskontrol, ”stærekasser”, kan disse anvendes på strækninger, hvor der registreres høj fart. ”Din fart” tavler, der viser bilisternes hastighed, kan også have en positiv effekt på hastigheden.

Fysiske hastighedsdæmpende tiltag, som vejbump, indsnævringer og hastighedszoner bidrager også til at nedbringe hastigheden i byer.

Virkemidler:

 • Kampagner – både ved skiltning og digitalt
 • Politikontrol
 • ”Din fart” -tavler
 • Fysiske fartdæmpere og hastighedszoner

Første skridt:

 • Kampagneskilte opstilles på strækninger, hvor der er er udfordringer med høj fart
 • Trafiksikkerhedssektionen på kommunens hjemmeside opdateres med en side om høj fart
 • I samarbejde med politiet udpeges strækninger, hvor der føres øget hastighedskontrol

6.8 Samarbejde med skoler

Fysiske projekter på Gribskov Kommunes veje ved skolerne skal følges op med kampagner, kommunikation og inddragelses- og undervisningsforløb, der kan få flere til at gå og cykle til skole.

Derfor vil Gribskov Kommune tilrettelægge en flerstrenget indsats, hvor fokus på den ene side er at få undervisningsstederne til at tage aktivt stilling til elever og forældres trafikadfærd og færdsel på veje ved skolerne. På den anden side at øge den oplevede tryghed på vejene ved skolerne. Særligt skal nuværende og kommende indskolingsforældres tryghed ved at lade deres børn færdes til skole til fods eller på cykel styrkes.

For at opnå dette påkræves et stærkt samarbejde mellem forvaltningen og kommunens skoler. Hen over sommeren 2021 har kommunens rådgiver været i dialog med kommunens skoler for at få overblik over skolernes igangværende arbejde i forhold til at klæde deres elever på til at færdes sikkert og trygt i trafikken. Herudover er skolernes ønsker til, hvordan samarbejdet mellem skolerne og kommunen kan forbedres, indsamlet. På den baggrund er der udpeget tre særlige indsatsområder for Gribskov Kommune og skolernes videre arbejde for at øge forældre og børns sikkerhed og tryghed i trafikken, samt for at styrke samarbejdet mellem forvaltningen og skolerne.

6.8.1 Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation kan omfatte oplysninger til forældre, når kommunen forbedrer de fysiske forhold på en vej nær en skole eller på en skoles ankomstarealer. Budskabet i kommunikationen skal være, at det nu er blevet endnu mere sikkert at færdes til fods og på cykel til det specifikke undervisningssted.

Yderligere vil et overblik over de sikreste skoleruter for hver skole kunne guide forældre, så de er mere trygge ved at sende deres børn ud på cykel og gåben. Gribskov Kommune vil derfor arbejde for at udarbejde et oversigtskort med anbefalede skoleruter for hver af kommunens skoler og udsende det til indskolingsforældrene sammen med et informationsbrev. I brevet vil kommunen opfordre forældrene til at finde den sikreste rute til skole sammen med deres børn, indtegne den på kortet og gå- eller cykle ruten igennem sammen.

Virkemidler

 • Informationsmateriale og plakater udarbejdes om nye fysiske forbedringer
 • Udpegning af anbefalede skoleruter
 • Handlingsanvisning til at finde sit eget barns sikreste skolerute og forslag til øvelser i praksis

Første skridt

 • Udarbejdelse af informationsmateriale og plakater om fysiske forbedringer
 • Kommunikationen times og koordineres i forhold til tidsplaner for de fysiske ændringer
 • Skolerne kontaktes og der laves aftaler om formidling til forældre
 • Udpegning af anbefalede skoleruter for hver skole
 • Kortmateriale med anbefalede skoleruter sendes til de enkelte skoler og distribuering til forældre aftales mellem forvaltning og skoler

6.8.2 Skolernes trafikpolitik

En trafikpolitik fortæller, hvilken adfærd skolen gerne vil have elever, forældre og lærere har på vejene nær ved skolen og ved skolens ankomstarealer. Det er en konkret handlingsplan, der viser hvem, der har ansvar for hvad og hvornår.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at trafikpolitikker får størst effekt på skolerne, når en bred vifte af skolens aktører (ledelse, færdselskontaktlærer, skolebestyrelse og elevrepræsentanter) engagerer sig i at udarbejde trafikpolitikken, og at de efterfølgende tager ansvar for at gennemføre konkrete tiltag, der fremmer den trafikadfærd, som de gerne vil have på vejene nær ved skolen og ankomstarealer til undervisningsstedet.

Nogle af skolerne i Gribskov Kommune har i dag allerede en trafikpolitik. Forvaltningen vil gå i dialog med de resterende skoler, om at udarbejde en trafikpolitik. God inspiration kan findes i de guides til udarbejdelse af trafikpolitik, som Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet.

Herudover vil Gribskov Kommune bidrage med sparring med de skoler, der allerede har en trafikpolitik, og i den efterfølgende proces med udarbejdelse af en trafikpolitik på de skoler, der endnu mangler en trafikpolitik.

Virkemidler:

 • Guide til at lave trafikpolitik for hver skole
 • Sparring og rådgivning i udarbejdelse – og implementering af trafikpolitik

Første skridt:

 • Skolerne skal kontaktes med henblik på udarbejdelse af trafikpolitik
 • Der skal udarbejdes materiale og opretholdes løbende sparring med skolerne

6.8.3 Øget samarbejde mellem skolerne, forvaltningen og politiet

Gennem dialog med skolerne i Gribskov Kommune har skolerne udtrykt et ønske om et styrket samarbejde med forvaltningen og politiet. Særligt efterspørger skolerne en kontaktperson i kommunen, som bl.a. kan hjælpe til med at facilitere et samarbejde og afholde netværksmøder med politiet. Dette kan være i forbindelse med samarbejdet med Trafiknetværk Nordsjælland, som er et trafiksikkerhedssamarbejde mellem nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands politi.

Forvaltningen er et vigtigt bindeled mellem politiet og skolerne. Derfor vil forvaltningen bestræbe sig på at genoptage det gode samarbejde med skolerne. På et genopstartsmøde med skolerne og politiet vil forvaltningen kunne fremlægge de nye planer for samarbejdet og de indsatsområder, som er udpeget her i trafiksikkerhedsplanen. På disse møder kan skolerne også formidle oplevede trafikale udfordringer ved de enkelte skoler til forvaltning og politiet.

 

Virkemidler:

 • Kontaktperson i forvaltningen
 • Netværksmøder, hvor forvaltning, skoler og politi deltager

Virkemidler:

 • Guide til at lave trafikpolitik for hver skole
 • Sparring og rådgivning i udarbejdelse – og implementering af trafikpolitik

7. Anlægsprojekter

På baggrund af uheldsundersøgelsen, borgerundersøgelsen, borgerhenvendelser og udpegning af steder, hvor der sker væsentlige hastighedsoverskridelser, er der udarbejdet løsningsforslag for 45 anlægsprojekter til forbedring af trafiksikkerheden i Gribskov Kommune. Alle lokaliteterne er udpeget i mindst én af baggrundsundersøgelserne, og nogle af lokaliteterne er blevet udpeget i flere af undersøgelserne. Alle 45 anlægsprojekters lokalitet kan ses i figur 5. Anlægsprojekterne er yderligere beskrevet i tabel 3 på næste side.

Figur 5: Oversigtskort med lokaliteter for de 45 projektforslag.
Figur 5: Oversigtskort med lokaliteter for de 45 projektforslag. Oktober 2021. 

I tabellen er der for hver lokalitet angivet de oplevede og/eller registrerede udfordringer:

 • Hvis lokaliteten er uheldsbelastet, beskrives uheldsmønstret.
 • Hvis udfordringerne knytter sig til borgerundersøgelsen og/eller borgerhenvendelser, nævnes udfordringer ved ”henvendelse om…”. Disse oplevede udfordringer er altså ikke nødvendigvis registreret via trafikregistreringer.
 • Hvis udfordringerne knytter sig til en trafikregistrering, nævnes det fx ved ”væsentlig hastighedsoverskridelse registreret”.

Herudover er der for hver lokalitet angivet den gældende hastighedsgrænse. Yderligere, hvis der er gennemført trafikregistrering på lokaliteten vises 85 % fraktilen[2] og årsdøgntrafik (ÅDT).

For flere af lokaliteterne foreslås hastighedsdæmpende foranstaltninger som løsning. Der findes forskellige typer af hastighedsdæmpende foranstaltninger, fx vejbump og vejindsnævringer.

Vejbump er typisk de mest effektive til at reducere hastigheden. Herudover har vejbump den fordel, at de kun i mindre grad påvirker fremkommeligheden, da biler i begge retninger fortsat kan passere samtidigt. Vejbump kan dog medføre øget støj, fx når bil med trailer kører over bumpet, og kan være ubehageligt for bus- og lastbilchauffører.

Vejindsnævringer, hvor der kun kan passere biler i én retning ad gangen, kan være et godt alternativ til bump. Vejindsnævringer kan endvidere kombineres med klimahensyn, hvor indsnævringerne etableres som regnvandsbede. Indsnævringer kan dog ikke benyttes på alle veje. Af hensyn til trafikafviklingen anbefales det, at der ikke etableres indsnævringer, hvis der kører mere end 300 køretøjer i spidstimen. Herudover skal det bemærkes, at hvis der på den pågældende strækning kører landbrugskøretøjer, skal indsnævringerne udformes, så landbrugskøretøjer kan passere. Dette kan medføre, at indsnævringerne vil have en begrænset hastighedsdæmpende effekt på personbiler.

Det præcise valg af hastighedsdæmpende foranstaltning vil afhænge af de lokale forhold, trafiktal, hastighedsniveau, klima- og byrumshensyn. Der vil således blive foretaget en vurdering på hver lokalitet, før det besluttes, hvilke foranstaltninger der etableres. Herudover findes også trafiksikre løsninger, som ikke kun retter sig mod hastighedsdæmpning.

Prisoverslagene for anlægsprojekterne er baseret på grove anlægsskøn. Det vil sige at der kan være usikkerhed om det præcise anlægsoverslag. Til hvert anlægsskøn er desuden lagt uforudsete udgifter samt udgifter til projektering. I anlægsskønnene er ikke taget højde for ledningsarbejder, ekspropriation, mv. Prisoverslagene er ekskl. moms.

Projekterne er vist i prioriteret rækkefølge, hvor projekterne er prioriteret i forhold til projekternes effekt på trafiksikkerhed og oplevet tryghed set i forhold til anlægsoverslaget. Dette sikrer, at de projekter, hvor der opnås mest effekt for pengene prioriteres højest.

85 % fraktilen er den hastighed, som 85 % af køretøjerne kører under. Altså kører 15 % af køretøjerne over den hastighed.

ID

 Lokalitet

Udfordringer

Løsningsforslag

Prisoverslag (kr.)

1

Tinkerup Strandvej (mellem byskiltet i øst og Helsingevej i Smidstrup Strand)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 56,9 km/t

ÅDT: 7.000

Spredt uheldsbillede, mindre hastigheds-overskridelser registreret

2 "Din fart" -tavler på Tinkerup Strandvej ved Fredensvej, en i hver retning. Krydsningshelle på Tinkerup Strandvej ved Strand Børstrupvej (kræver vejudvidelse). 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger mellem Poppelvej i nord og Helsingevej.

             645.000

2

Munkerup Strandvej (mellem det østlige byskilt og Jacobslystvej)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 59,9 km/t

ÅDT:3.840

Spredt uheldsbillede, henvendelser om høj fart, væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

8 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum.

             560.000

3

Valbyvej (indenfor 60 km/t)

Hastighedsgrænse: 60 km/t

85 % fraktil: 74,8 km/t

ÅDT: 5.975

Frontalkollisioner, henvendelser om høj fart, væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

 

"Din fart" -tavler for begge retninger syd for Løgelandsvej og lige nord for Aggebovej. Nedskiltning til 50 km/t hvor der i dag er 60 km/t. Rumleriller i vejmidten mellem svinget nord for Aggebovej og Møngevej.

             345.000

4

Udsholt Strandvej - Smidstrup Strandvej (mellem Udsholt Strandvej 136 og Helsingevej i Smidstrup Strand)

 Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 61 km/t

ÅDT:2.315

Henvendelser om dårlige forhold for lette trafikanter, henvendelser om meget trafik, henvendelser om høj fart, væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

 

Trafikforsøg med 40 km/t hastighedsgrænse og supplerende fartdæmpere, fx midlertidige bump. To "Din fart" -tavler ved Smidstrup Strandvej 117 og to ved Udsholt Strandvejen 113. Trafikforsøget kan gennemføres i sommermånederne, fra slut maj til start september. Genopfriskning af vejbelægning/lapning af huller i vejen på hele strækningen.

             800.000

5

Østergade ved gymnasiet

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 57,3 km/t

ÅDT: 3.725

Ønske om fodgængerfelt, mindre hastigheds-overskridelser registreret

Krydsningsheller på Østergade vest og øst for gymnasiet. Påkræver vejudvidelse. Vestlige krydsningshelle placeres ud for Bøgevej 1 på Østergade.  Østlige krydsningshelle placeres ved Østergade 61, men skal samtænkes med det potentielle nye administrationshus øst for gymnasiet.

             700.000

6

Hovedgaden - Tisvilde Bygade (mellem Julsgårdsvej og Stuebjerg Allé/Bymosen)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om meget trafik, henvendelser om høj fart, henvendelser om belysning ved skolen

7 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum.

             490.000

7

Skovgårdsvej i Helsinge (mellem Frederiksværkvej og rundkørslen ved Helsingørvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 58 km/t

ÅDT: 4.500

Væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

To hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum

             140.000

8

Helsingevej/Holmevej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 59,4 km/t

ÅDT: 1.370

Henvendelser om høj fart, væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

Udvidelse af 40 km/t zone mod syd forbi Helsingevej 51 og etablering af 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 150 meters mellemrum, 1 nord og 1 syd for krydset.

             155.000

9

Mårumvej i Græsted (mellem Langedam og Vibevej)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om høj fart og henvendelser om meget trafik

Trafik- og hastighedsregistrering på Mårumvej. "Din fart" -tavler syd for Esbønderupvej. Hvis der registreres væsentlige hastighedsoverskridelser for 85 % fraktilen, så etableres to hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum på strækningen

             140.000

10

Vesterbrogade (mellem Græstedvejen og Vandværksvej) i Gilleleje

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om meget trafik, henvendelser om høj fart

Trafik- og hastighedsregistreringer på Vesterbrogade. 3 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum.

             210.000

11

Gillelejevej/Vestvej/Esbønderupvej

Hastighedsgrænse: 70 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Vigepligtsovertrædelser fra Vestvej, henvendelser om dårlige faciliteter for lette trafikanter, henvendelser om meget trafik, henvendelser om høj fart

Lokal hastighedsbegrænsning til 60 km/t på primærvejen og "Din fart" -tavler i begge retninger. Belysning ved de to krydsningspunkter på Gillelejevej. Opstramning af højresvinget fra Gillelejevej syd til Vestvej - OBS på store køretøjers kørekurver.

             535.000

12

Rundinsvej/Bryderupvej/Frederiksborgvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Spredt uheldsbillede

Lokal hastighedsbegrænsning til 40 km/t og etablering af to hastighedsdæmpende foranstaltninger nord og syd for krydset. Genopretning af overkørsel på Frederiksborgvej

             215.000

13

Ny Mårumvej/Mårumvej

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Vigepligts-overtrædelser fra sekundærvejen

Lokal hastighedsbegrænsning på primærretningen til 60 km/t. Forbedre oversigtsforhold fra sidevejen - særligt mod nord (fx beskære beplantning og fjerne reklameskilt på hegn).

               50.000

14

Hillerødvejen/Møllevej/Søgårdsvej

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Vigepligts-overtrædelser fra sekundærvejene

Lokal hastighedsbegrænsning på primærretningen til 70 km/t og stoppligt på sidevejene.

               60.000

15

Gilleleje Hovedvej - Bonderupvejen (mellem Gasværksvej og Parkvej)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om høj fart, henvendelser om meget trafik, henvendelser om dårlige faciliteter for lette trafikanter

40 km/t hastighedsbegrænsning og fire hastighedsdæmpende foranstaltninger med 150 meters mellemrum. Trafik- og hastighedsregistrering.

             310.000

16

Kystvejen/Gilleleje Stationsvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Vigepligts-overtrædelser i den nordlige vejgren

Præfabrikerede pudebump i rundkørslens nordlige til- og frafart. Kan udføres som trafikforsøg med midlertidige bump og med før- og efteranalyse.

               45.000

17

Søgårdsvej/Dragstrupvej/Rødkildevej/Sophienlund Allé

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Vigepligts-overtrædelser fra sideveje

Lokal hastighedsbegrænsning på primærretningen til 60 km/t.  Stoppligt på sekundærvejen[2].

               60.000

18

Helsingevej i Smidstrup (mellem byskiltet og Smidstrup Strandvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Ønske om trafiksanering

Trafik- og hastighedsregistrering på Helsingevej indenfor bygrænsen. Hastighedsdæmpende foranstaltning ved byskiltet, herudover to yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum på strækningen

             210.000

19

Holløselundvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 59,2 km/t

ÅDT: 1.090

Væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

6 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum på Holløselundvej.

             420.000

20

Tingbakken indenfor 40 km/t zonen

Hastighedsgrænse: 40 km/t

85 % fraktil: 51,8 km/t

ÅDT: 1.400

Væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

Nye trafik- og hastighedsregistreringer ved eksisterende registreringer (eksisterende er fra 2016). 3 nye hastighedsdæmpende foranstaltninger med 150 meters mellemrum  på Tingbakken

             210.000

21

Udsholtvej/Helsingevej/Skaaremosevej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Vigepligts-overtrædelser fra nordvestlige vejgren

Præfabrikerede pudebump i rundkørslens nordvestlige og sydlige til- og frafarter. Kan udføres som trafikforsøg med midlertidige bump og med før- og efteranalyse. Beskæring af beplantning mellem nordvestlig og nordøstlig vejgren.

               85.000

22

Tinghusevej i Mårum

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om høj fart, henvendelser om dårlige faciliteter for lette trafikanter

Trafik- og hastighedsregistrering på Tinghusevej. 40 km/t hastighedsbegrænsning på Tinghusevej mellem nr. 60 og lidt vest for busstoppestedet ved Naturbørnehaven. Hertil 6 supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger med 150 meters mellemrum.

             480.000

23

Tisvildevej v. nr. 22

Hastighedsgrænse: 60 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Eneuheld, hastighed, spritkørsel

Refleksbrikker i vejmidten i svinget. "Din fart" skilte før og efter kurven. Undertavle med 50 km/t på eksisterende A 41 "farligt sving" -tavler. Beskær beplantning ved vestlige A 41 -tavle, så den er synlig for bilisterne.

             185.000

24

Gillelejevej 2km syd for Esbønderup

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil: 92,5 km/t

ÅDT: 4.360

Væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

"Din fart" -tavler i begge retninger. Politikontrol. Kampagneskilte.

             155.000

25

Nellerødvej ved Høbjerg Hegn

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 55,4 km/t

ÅDT: 3.415

Henvendelser med ønske om krydsningspunkt, mindre hastigheds-overskridelser registreret

Krydsningshelle på Nellerødvej vest for Højbjerg Hegn. Påkræver vejudvidelse.

             350.000

26

Dronning Mølle Strandvej - Villingebæk Strandvej (mellem Hulerødvej og byskiltet i øst)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om høj fart

40 km/t hastighedsbegrænsning på Dronning Mølle Strandvej og Villingebæk Strandvej og på Villingerødvej fra Dronningmølle Station til Dronning Mølle Strandvej. 4 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 150 meters mellemrum på Dronning Mølle Strandvej og Villingebæk Strandvej.

             325.000

27

Bygaden ved Søborg Skole, Søborg

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelse med ønske om 2-1 vej

40 km/t hastighedsbegrænsning på Møllevej og Bygaden mellem byskiltene i vest og øst. 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 150 meters mellemrum.

             170.000

28

Ny Mårumvej v. Duemose St/Gribskov lilleskole

Hastighedsgrænse: 60 km/t

85 % fraktil: 72,4 km/t

ÅDT: 1.960

Henvendelser om høj fart, henvendelser krydsningsforhold, væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

"Din fart" -tavler ud for skolen på Ny Mårumvej. Rumlestriber nord og syd for skolen på Ny Mårumvej. Ombyg bomanlægget, så det bliver muligt at lave fortov (ca. 40 m) langs den vestlige side af veje. Fortovet forbindes med eksisterende sti ved rideklubben. Alternativt, stiforbindelse langs den vestlige side af Ny Mårumvej (ca. 40 m) overfor det nordlige busstoppested ved Duemose St. Stien skal krydse jernbanen, hvor der etableres bomme for stitrafikanter. Dialog med baneejer før projektering.

2.310.000

29

Rødkildevej (mellem Engledet og Munkerup Strandvej)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om dårlige forhold for lette trafikanter

Fortov i vejens vestlige/nordlige side mellem Engledet og Munkerup strandvej (ca. 360 m).

             760.000

30

Skovgårdsvej i Helsinge (Mellem byskiltet i syd og Frederiksværkvej)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 59,9 km/t

ÅDT: 2.280

Væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

"Din fart" -tavler i begge retninger ved nr. 34. 

             155.000

31

Præstevejen ved nr. 35

Hastighedsgrænse: 60 km/t

85 % fraktil: 74,4 km/t

ÅDT: 950

Væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

 

"Din fart" -tavler for begge retninger ved nr. 35. Politikontrol.

             155.000

32

Valbyvej, mellem Valby og Helsinge

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Bagendekollisioner, et par uheld forbundet med den ventende bus, og mindre kollisioner med lette trafikanter. Udpeget i borgerundersøgelsen for dårlige cykelfaciliteter

Kommunen har planlagt dobbeltrettet cykelsti. 6 busstoppesteder etableres i buslommer. Lokal hastighedsbegrænsning til 70 km/t på Valbyvej ved A 42 afmærkede kurver syd for Valby.

2.520.000

33

Stationsvej/P.C. Skovgårdsvej i Vejby

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om meget trafik, henvendelser om manglende belysning

Krydsningshelle på Stationsvej lige syd for P.C. Skovgårdsvej. Kræver vejudvidelse, evt. ind over pladsen i krydsets sydvestlige hjørne. Forbedret belysning i krydset og ved krydsningspunktet (3 lysmaster)

             455.000

34

Gilleleje Hovedgade/Gasværksvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Begrænsede oversigtsforhold, henvendelser om høj fart, henvendelser om meget trafik

40 km/t hastighedsbegrænsning på Gilleleje Hovedgade før og efter krydset. Rykke hajtænder længere frem (før etablering bør der laves kørekurver for lastbilers venstresving fra Gilleleje Hovedgade til Gasværksvej.

               45.000

35

Bymosevej/Rundinsvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Uheld ifm. venstresving

Venstresvingspil i begge retninger på Rundinsvej. Fjern/beskær beplantning i plantepotter i den grønne midterrabat på Rundinsvejs to tilslutninger

             105.000

36

Bækkebrovej

Hastighedsgrænse: 60 km/t

85 % fraktil: 66,2 km/t

ÅDT: 1.520

Henvendelse om henvendelser om høj fart, mindre hastigheds-overskridelser registreret

2 "Din fart" -tavler på Bækkebrovej syd for Øvrevænget. Evt. ny trafikregistrering først på denne lokalitet, da tidligere registrering blev gennemført i 2016 og længere mod syd i svinget ud for Skovskellet.

             155.000

37

Esbønderupvej/Holtvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Dårlige oversigtsforhold, henvendelser om meget trafik

Vend vigepligt, så cyklister på dobbeltrettet cykelsti skal vige for bilerne. Forbedring af oversigtsforhold fra Holtvej.

               25.000

38

Ryagergårdsvej

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om mange lastbiler

Trafik- og hastighedsregistrering. Gennemkørselsforbud for tunge køretøjer på Rygagergårdsvej hvis der registreres en høj andel tunge køretøjer. Tung trafik henvises til Rørmosevej og Helsingevej.

               35.000

39

Rågelejevej-Rågeleje Strandvej (mellem Hanebjerg Hulvej og Parcelgårdsvej)

Hastighedsgrænse: 50 km/t

85 % fraktil: 61,8 km/t

ÅDT: 2.030

Henvendelser om dårlige faciliteter for lette trafikanter, henvendelser om høj fart, henvendelser om meget trafik, væsentlige hastigheds-overskridelser registreret

Vejudvidelse og etablering af cykelbaner. Etablering af 6 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum.

7.140.000

40

Vibelandsvej – Helsingevej

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Eneuheld, uheld i mørke, henvendelser om manglende faciliteter for lette trafikanter

Dobbeltrettet cykelsti (ca. 2,4 km) langs Vibelandsvej og Helsingevejs sydlige og østlige vejside fra Valbyvej til Blistrup. Baggrundsafmærkning i svinget syd for Helsingevej 77 og i svinget ud for Vibelandsvej 23.

10.220.000

41

Ny Mårumvej (mellem Mårum og Duemose St.)

Hastighedsgrænse: 60 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om dårlige faciliteter for lette trafikanter, henvendelser om høj fart, henvendelser om meget trafik

Vejudvidelse og etablering af cykelbaner mellem Mårum og Duemose St. 3 hastighedsdæmpende foranstaltninger med 250 meters mellemrum på Ny Mårumvej i Ejlstrup.

8.610.000

42

Valbyvej-Hesselbjergvej (nord for Vibelandsvej)

Hastighedsgrænse: 80 km/t

85 % fraktil:

ÅDT:

Henvendelser om manglende faciliteter for lette trafikanter, henvendelser om høj fart, henvendelser om meget trafik

Dobbeltrettet cykelsti (ca. 3,5 km i alt) langs den østlige side af vejen frem til delte stier i Rågeleje. Påkræver ekspropriation af nr. 86. Kræver forskydelse af vejens forløb ved Valbyvej 82 og 84 (eller ekspropriation). Ekspropriation ikke prissat

  14.700.000

43

Jydebjergvej (mellem Udsholt og Smidstrup)

Hastighedsgrænse: 80

85 % fraktil: 61,9

ÅDT: 270

-

Skal undersøges. En trafikregistrering fra 2019 viste begrænset trafikintensitet og lavt hastighedsniveau.

                          -

44

Havregårdsvej, Smidstrup

Hastighedsgrænse: 50

85 % fraktil: 48,9

ÅDT: 1.390

Henvendelse med ønske om trafiksanering

Skal undersøges. Trafiktælling fra 2020 viste lavt hastighedsniveau.

                          -

45

Svend Henriksens Vej, Gilleleje

Henvendelse om høj fart

Trafik- og hastighedsregistrering. Strækningen er kort (300 m) og er i dag omfattet 30 km/t hastighedszone med 4 supplerende vejindsnævringer

                          -