Handicaprådets forretningsorden

Vedtaget af Handicaprådet 7. november 2018

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune

Handicaprådets kompetence

§ 1

Handicaprådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori der angives valg af formand og evt. næstformand, mødehyppighed, regler for dagsorden, for indkaldelse, for anvendelse af personlige stedfortrædere, for afstemning, samt øvrige regler for rådets arbejde, herunder rådets informationsvirksomhed og kontakt til bagland.

Valg af formand mv

§ 2

Stk. 1. Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.

Stk. 2. Formandsskabet er bemyndiget til at udtale sig på rådets vegne.

Stk. 3. Handicaprådet udpeger efter anmodning medlemmer til bedømmelsesudvalg, interessentgrupper mv. blandt rådets medlemmer.

Møder

§ 3

Stk. 1. Handicaprådet holder et årligt antal møder svarende til byråd og fagudvalgs mødefrekvens.

Stk. 2. Møderne er ikke tilgængelige for offentligheden.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinære møder kan kun ske på formandens, to
medlemmers eller på Byrådets initiativ.

§ 4

Stk. 1. Den personlige stedfortræder indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald. Så snart et medlem ved, at
pågældende ikke kan deltage i et møde, adviserer medlemmet sekretariatsbetjeningen og medlemmets personlige stedfortræder. Adviseringen kan ske via mail eller telefon.

Stk. 2. Sekretariatsbetjeningen sørger for at stedfortræderne er orienteret om
mødeplanen.

Udsendelse af dagsorden

§ 5

Stk. 1. Punkter til dagsorden skal oprettes senest 14 dage før mødet.
Rådsmedlemmers ønsker om punkter til dagsorden fremsendes pr. mail til
sekretariatsbetjening og cc til rådsformanden senest 3 uger før mødet.

Stk. 2. Dagsorden udarbejdes af formand og sekretariatsbetjening, og udsendes til udvalgets medlemmer senest 7 dage inden mødet.

Stk. 3. Dagsordener og referater er tilgængelige på kommunens hjemmeside
gribskov.dk. Dagsordener fremsendes til Handicaprådets medlemmer og
stedfortræderne. Når referat foreligger sendes mail om dette til rådets medlemmer og stedfortrædere, ligesom Byrådet og relevante dele af administrationen orienteres herom.

Beslutningsdygtighed og mødeledelse

§ 6

Stk. 1. Det tilstræbes, at rådets beslutninger træffes i enighed. Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er tilstede.

Stk. 2. Formanden - og ved dennes fravær næstformanden - leder Handicaprådets møder. Ved fravær af både formand og næstformand vælger Handicaprådet en mødeleder blandt de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 3. Formanden kan undtagelsesvis, og hvis det ikke er muligt at indkalde til et ekstraordinært møde, afgive høringssvar eller træffe beslutninger på rådets vegne. I disse tilfælde skal høringssvar/beslutning altid forelægges til orientering på førstkommende ordinære møde i Handicaprådet.

Stk. 4. Rådets møder holdes på rådhuset i Helsinge.

Sekretariatsbistand

§ 7

Stk. 1. Gribskov Kommune stiller mødelokale til rådighed, og yder den fornødne
sekretariatsbetjening, herunder hjælp til udsendelse af dagsordener,
referatskrivning, udsendelse af referat mv., samt administration af rådets budget i samarbejde med rådet. Kommunikationen med medlemmerne foregår så vidt muligt elektronisk.

Ændringer til forretningsordenen

§ 8

Stk. 1. Denne forretningsorden træder i kraft den 08.11.2018. Handicaprådet
fastlægger selv sin forretningsorden, og kan derfor til hver en tid ændre denne.

Vedtaget af Handicaprådet i Gribskov Kommune i møde 07.11.2018.