Kommunal- og Regionsrådsvalg 16. november 2021

16. november er der kommunalvalg og valg til regionsrådet
Her på siden kan du finde information om hvornår og hvor du kan brevstemme, hvem som kan stemme og meget andet,

Valgkort sendes til dig med posten i dagene op til valget.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort og er stemmeberettiget, kan du møde op på dit normale valgsted med legitimation fx sundhedskort eller kørekort og få udstedt et valgkort. Er du i tvivl om hvorvidt du er stemmeberettiget, kan du ringe til folkeregisteret på 7249 6000.

 Hvis du er fyldt 60 år får du to valgkort

Du modtager et brev med to valgkort, der sidder i forlængelse af hinanden. Det ene er til kommunal- og regionsvalget og det andet er til ældrerådsvalget. Du skal tage BEGGE valgkort med, når du kommer for at stemme på valgdagen.

 

For at stemme til valget skal du:

 • har dansk indfødsret,

 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  er statsborger i Island eller Norge,

 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen eller

 • britiske statsborgere, der er bopælsregisteret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Derudover kan du stemme, hvis du er mindst 18 år, statsborger i en af de øvrige lande i EU og registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

Fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

For borgere i kommunen, uden fast bopæl gælder, at man skal være registeret tilknyttet Gribskov Kommune for at stemme (dvs. stå i folkeregisteret). Der vil senere blive annonceret hvor og hvordan dette vil foregå.

 

Fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.00 må partier og kandidater hænge valgplakater op i blandt andet lygtepælene

På kommune- og statsveje må valgplakater på vejarealet kun ophænges på følgende indretninger:
Gadebelysningsmaster

 •  Hegn
 •  Vejtræer
 • Genstande, der er fæstnet i jorden fx spyd, pind, strop mv.
  (A-skilte/standere kræver tilladelse efter vejlovens § 80).

På private fællesveje i by og bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på følgende indretninger:

 •  Gadebelysningsmaste

 Valgplakaten skal være ophængt: 

 • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning
  (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden

Valgplakater skal være forsynet med oplysninger på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen.

Se mere om hvordan valgplakaterne må placeres her

 Se hvem der er ansvarlig for valgplakaterne fra de enkelte partier her

 

Ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du brevstemme i enhver kommune i Danmark fra tirsdag den 5. oktober 2021. Sidste frist for at brevstemme er fredag den 12. november 2021.

I Gribskov Kommune kan du brevstemme på bibliotekerne i Helsinge, Gilleleje og Græsted, i den betjente åbningstid. Du kan desuden brevstemme i Borgerserve på Rådhuset, uden at bestille tid på forhånd,

Åbningstiderne for brevstemme i Borgerservice: 

5. Oktober til 29. Oktober: mandag til onsdag kl. 10.00-15.00, Torsdag 10.00-17.00 fredag 10.00-13.00

Lørdag den 30 oktober: 9.30 - 13.00

Fra mandag den 1. november udvider vi åbningstiden for brevstemme i borgerservice, så du kan brevstemme: mandag til torsdag 8-18, fredag 8-13.

Lørdag den 6. november:  9.30 - 13.00

Sidste dag for brevstemme er fredag den 12. november. På Helsinge og Gilleleje bibliotek kan der den 12. november brevstemmes til kl. 16.00. I Græsted og i Borgerservice kun til kl. 13.00

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den kommune og/eller den region, hvor du har fast bopæl, dvs. er bopælsregistreret i CPR. Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at skrive lnavnet på partiet  og/eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten stiller op for. Det regnes stadig som en personlig stemme.

Du kan finde fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget i de enkelte kommuner, på kommunens hjemmeside fra den 5. oktober og på de steder i kommunerne, hvor du kan brevstemme,
Hvis du ønsker at brevstemme i en anden kommune end din bopælskommune, skal du selv undersøge – f.eks. på kommunens/regionens hjemmeside – hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i din kommune/region. Hvis du stemmer i en anden kommune end din bopælskommune, vil kommunen sende din brevstemme til din bopælskommune.
Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.

Du skal have dit kørekort eller sundhedskort med når du skal brevstemme. Du kan brevstemme til både kommunal- og regionsvalget på samme tid. Du får to forskellige kuverter i hver sin farve.

Når du står i stemmeboksen og skal brevstemme, udfylder du de små sedler  på følgende måde:

 1. Du skriver bogstavet på det parti/den liste, du ønsker at stemme på.
 2. Du skriver navnet på det parti/den liste, du ønsker at stemme på.
 3. Du kan desuden skrive navnet på den kandidat, du ønsker at stemme på,


Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Som udgangspunkt kan borgere, som modtager praktisk og personlig hjælp ansøge om at brevstemme i hjemmet

Du kan ansøges fra tirsdag den 19. oktober 2021. Du skal senest ansøge fredag den 5. november 2021 kl. 11.00. Du ansøger ved at ringe til Borgerservice på tlf. 7249 6000

Brevstemmeafgivningen i eget hjem finder sted mellem mandag den 8. og torsdag den 11. november 2021. Du bliver ringet op med besked om, hvilken dag og hvilke hvilket tidsrum de tilforordnede vælgere vil komme forbi og modtage din brevstemme.

Du kan se dit valgsted på dit valgkort. Valgkort udsendes lige før valget.. Hvis du ikke modtager dit valgkort inden den 16. november, kan du møde om på det valgsted du normalt er tilknyttet og få udstedt et valgkort ved at vise id, fx. sunhedskort.

 

Afstemningsstederne åbner kl. 8:00 og lukker kl. 20:00

Gribskov Kommune har følgende valgsteder:

Esbønderup
Tingbakke-hallen
Tingbakken 10, 3230 Græsted

Gilleleje
Gilleleje-Hallen
Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Græsted
Gribskov-Hallen
Larsensvej 15B – Hal 1, 3230 Græsted

Helsinge
Helsinge-hallerne, Hal 1
Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Mårum
Mårum Forsamlings-hus
Hessemose-vej 9, 3230 Græsted

Ramløse
Ramløse Hallen
Kirsebærvej 21, 3200 Helsinge

Søborg
Søborg Forsamlings-hus
Bygaden 7, Søborg, 3250 Gilleleje

Tibirke
Tisvilde Idrætshus,
Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje

Valby
Valby Forsamlings-hus
Aggebovej 6-8, 3200 Helsinge
Vejby

Vejby Forsamlings-hus
Stationsvej 14, 3210 Vejby

Blistrup
Gilbjergskolen, afdeling Blistrup
Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted

 

 

Hvis du har brug for hjælpemidler til at brevstemme, er der i Borgerservice en ekstra stor stemmeboks med plads til elektrisk kørestol og hjælper. Desuden er der en CCTV- skærm og et hæve-/sænkebord.

På valgdagen er den ekstra store stemmeboks med CCTV-skærm og hæve/sænkebord på valgstedet Helsinge Hallerne. Du kan søge om at skifte afstemningssted hvis du har brug for disse,

På alle valgsteder er der en handicapstemmeboks med lup der kan forstørre xx gange, en stærk lampe og sort filtpen til rådighed.

Du kan også få hjælp til at stemme, læs mere om hjælp og hjælpemidler her

Hvis du har brug for at skifte valgsted på grund af nedsat førlighed eller handicap, skal du ansøge om det fra den 19. oktober. Du skal skrive til borgerservice@gribskov. Du skal søge om at skifte valgsted senest den 8. november kl. 12.00. 

I Helsingehallerne er der en ekstra stor stemmeboks med plads til både elektriske kørestol og hjælper, CCTV skærm til synshandicappede og hæve/sænkebord. Der er kørestolsadgang til alle valgsteder.

 

Du vil modtage dit valgkort med posten senest den 11. november 2021

Information til partier og kandidater

Fra lørdag den 23. oktober kl. 12.00 må der hænges valgplakater op.

Opsætningen skal ske i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser om opsætning af valgplakater. 

En valgplakat:
- skal være monteret på en vejrbestandig plade.
- må ikke være større end 0,8 m2
- skal være placeret indenfor vejarealet (dvs. kørebane, cykelsti, fortov og rabat)
 

Plakater skal hænges op minimum 2,3 m over cykelsti eller fortov. Og minimum 30 cm til cykelstiens kant.

Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder mv. , skal der søges om tilladelse hos kommunen. Oplysninger om ophængningsansvarlige på plakaterne skal kunne læses i hele ophængningsperioden, så de ophængningsansvarlige kan kontaktes, hvis plakaten hænger ulovligt. Valgplakater uden kontaktoplysninger kan blive taget ned.

Se mere i denne vejledning til opsætning af valgplakater 

Se også denne korte ”lomme-guide” til ophængning

Trailere og halmballer? Læs her om reglerne for anden form for materiale: placering af valgagitatorisk materiale

Yderligere information:

Læs mere på kommunens hjemmeside om ophængning af valgplakater

Eller på vejdirektoratets hjemmeside om valgplakater

 Nedtagning skal ske senest onsdag den 24. november kl. 24.  Plakater, der hænger oppe efter denne dato, vil blive fjernet af kommunen og regningen sendes til de ophængningsansvarlige.

Klager fra borgere: Hvis borgere henvender sig vedrørende valgplakater, som de ønsker taget ned, foretager vejmyndigheden et konkret skøn. Hvis plakaten hænger til gene for trafikken og udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bliver den taget ned. Hvis kommunen tager en plakat ned, vil ejeren få besked.

 

 

I henhold til § 33, stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 09.01.2020, har Indenrigs- og Boligministeriet bekendtgjort de bogstavbetegnelser, der er tildelt kandidatlister, der er opstillingsberettigede til Folketingsvalg, og som ikke kan tildeles andre kandidatlister. 

Ledige bogstavbetegnelser til brug for lokallister til kommunal- og regionsvalget er: 

E, H, J, L, M, N, P, Q, R, T, U, Y, Z, Æ 

Bogstavet X kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. § 34, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg. Derudover anbefales det at bogstavet W kun bruges såfremt der ikke er andre ledige. Det af hensyn til at det kan forveksles med V.

 

 

Valgbestyrelsen har vedtaget følgende principper for tildeling af bogstaver: 

 • Lokallister, der har deltaget i tidligere kommunalvalg, har fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokalisten tidligere har anvendt, såfremt bogstavet ikke er reserveret til et parti, der er opstillingsberettigede til Folketingsvalg. Såfremt det ønskede bogstav ikke længere er til rådighed, får lokallisterne fortrinsret til at vælge blandt de ikke-reserverede bogstaver.
 • Såfremt flere nye lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, tildeles bogstavet til den liste, der først har indleveret sin kandidatliste.       
 • Såfremt flere lokallister anses for indleveret samtidigt (Det vil sige inden klokken 11.00), og såfremt disse ønsker samme bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de pågældende lokalister.
 • Lodtrækningen foretages af valgsekretariatet i overværelse af de pågældende lokalister.
 • Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt, at få kendskab til, hvilken bogstavbetegnelse de kan forvente at få, bemyndiger Valgbestyrelsen valgsekretariatet til at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.

 Forhåndstilsagnet er betinget af Valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse af kandidatlisterne.

 

Aflevering af kandidatlister

Partier, der ved sidste valg blev valgt ind i byrådet, fortsat er repræsenteret i byrådet og hvor der er identitet mellem den nuværende liste og den som blev valgt ind, og som ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan aflevere kandidatlister fra den 31. august. Sidste frist for at aflevere kandidatlister UDEN stillere er den 14. september kl. 12.00. 

Øvrige partier eller enkeltpersoner, som ønsker at stille op til kommunalvalget, skal aflevere kandidatlister med minimum 25 stillere. Disse kan afleveres fra den 14. september. Sidste frist for at aflevere kandidatlister MED stillere er den 28.  september kl. 12.00.

Kandidatlisten skal afleveres personligt på rådhuset. Ring og aftal tid for aflevering:  Jacob Christiansen tlf. 7249 7179 eller Alice Ballin, tlf. 7249 6688

Kommunal-og regionsrådsvalget finder sted tirsdag d.16.11.2021

Afstemningsstederne åbner kl. 8:00 og lukker kl. 20:00

Der skal vælges 23 medlemmer til Byrådet i Gribskov Kommune

Kandidatlister skal indleveres på en fortrykt formular, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen kan fås ved henvendelse på rådhuset. Se mere nedenfor.

For nye partier og partier, der ikke opnåede repræsentation i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2017, skal kandidatlisten være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen

Valgbarhed

Ønsker du at stille op til kommunal- eller regionsrådsvalget skal du være valgbar. Man er automatisk valgbar når man har valgret. Læs mere her

Orienteringsmøde for nye kandidater 

Overvejer du at stille op som kandidat til byrådet og gerne vil vide mere om hvad det indebærer? 

Kom til orienteringsmøde mandag den 16. august 2021 kl. 19.00 - 21.00 på Rådhuset i Helsinge. 

På mødet vil kommunaldirektøren fortælle om kommunens arbejdsområder og nuværende byrådsmedlemmer vil fortælle om, hvordan det er at arbejde i byrådet. Som deltager får du mulighed for at stille spørgsmål til det, der interesserer dig.

 Tilmelding

Ønsker du at deltage i mødet, send en mail til sekretariat@gribskov.dk  skriv tilmelding til møde for nye kandidater i emnefeltet.

Onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00. inviterer Gribskov Kommune interesserede partier/partisekretærer til møde. Mødet afholdes i byrådssalen på Rådhuset, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Mødet er for alle interesserede partier og enkelt personer, som stiller op til valget.

Dagsorden:

 • Procedure og tidsfrister for aflevering af kandidatlister samt udlevering af de godkendte formularer til kandidatlister
 • Procedure og tidsfrister for blandt andet valg- og listeforbund 
 • Nye lovkrav omkring kommunalvalget og anden relevant information
 • Regler omkring ophæng af valgplakater
 • Valgdebatter og Valgcafe

Tilmelding til: aball@gribskov.dk eller jchri@gribskov.dk

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet to forskellige formularer til anmeldelse af kandidatlister. Den ene er til partier, som blev valgt ind i byrådet i 2017,  fortsat er repræsenteret i byrådet og hvor der er identitet med den liste, som blev valgt ind. Den anden er til øvrige partier, som skal aflevere kandidatliste med stillere.


Formularene kan hentes i Borgerservice på Rådhuset fra den 12. juli 2021 mandag til fredag, i tidsrummet 12.00 til 12:30.

Det vil være uden tidsbestilling og uden at I skal trække et nummer – personalet holder øje med døren og lukker jer ind i det pågældende tidsrum.
Formular til anmeldelse af valgforbund udleveres sammen med formularen til kandidatlisten.