Byggesager

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du fra start har sendt os alt det nødvendige materiale. Kommunen informere ansøger indenfor 5 uger fra modtagelse af ansøgningen om sagen mangler materiale eller den er fuldt oplyst. Nedenstående servicemål gælder fra den dag, sagen er fuldt oplyst - ansøger modtager brev om dette indeholdende oplysning om den vurderede sagstype. 

Der er stor byggelyst hos både borgere og virksomheder i foråret, hvilket kommunen er glade for. Det betyder dog også, at sagsbehandlingstiden er længere end normalt. Det anbefales derfor, at der ansøges i god tid inden byggeprojektet ønskes opstartet. 

For tiden må der påregnes en sagsbehandlingstid på 9 måneder for byggeansøgninger på byggeri, der ikke ligger inden for byggeretten, herunder byggeri, hvor der fastlægges niveauplan for at overholde højdekrav, og byggeri der kræver dispensation fra en lokalplan/servitut.

Vi arbejder målrettet mod at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Blandt andet ved opgradering af byggesagsbehandlere og omorganisering af sagsområder, som er vedtaget politisk på udvalgsmøde for Udvikling, Byg og Land den 24.11.2020 samt Økonomiudvalget den 30.11.2020. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer den aktuelle sagsbehandlingstid.

Der må også påregnes ekstra sagsbehandlingstid inden for de øvrige kategorier.

Gribskov Kommune har følgende servicemål for byggesager.

Vedtaget politisk på udvalgs møde for Udvikling, By og Land den 30.04.2019. 

 Prioritet   Sagstype

Ønsket sagsbehandlingstid
(fra fuldt oplyst)

 1  

Erhverv

 

2-12 uger afhængig af kompleksitet

 1  

Nybyggeri, herunder tilbygning indenfor byggeretten (”Hurtigbanen”)

 

2 uger

 2  

Byggetilladelser til brug for events, (telte eller andre faste konstruktioner)

 

2 uger

 2  

Nedrivningssager

 

2 uger

 2  

Forespørgsler

 

2 uger

 2 Lovliggørelse v. salg (underskrevet købsaftale betinget af lovliggørelse) 2 - 12 uger afhængig af kompleksitet
 3  

Nybyggeri, herunder tilbygning med helhedsvurdering eller dispensationer

 

10 uger

 3  

Øvrige faste konstruktioner

 

10 uger

 4  

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

 

Ingen servicemål

 5  

Henvendelser om anden ejendom, typisk klager over byggeri hos nabo

 

Ingen servicemål

Hurtigbanen

Hurtigbanen gælder for sommerhuse i sommerhusområder og enfamliehuse i byzone, der opfylder krav til højde og afstand til skel. Den gælder, hvis der ikke er behov for partshøring, dispensation fra lokalplan, naturbeskyttelsesloven, deklaration eller lign.

Generelt

Det tilstræbes, at flest mulige sager håndteres inden for ovennævnte tider. 

Forskellige konkrete forhold kan føre til længere sagsbehandlingstid, herunder lange svartider fra ansøger på supplerende spørgsmål, høringer eller politisk forelæggelse.

Erhvervssager

Indenfor 3 uger skal ansøger oplyses, om sagen er fuldt oplyst, eller om der er behov for yderligere oplysninger.

Generelt for alle byggesager

Hvis du søger dispensation, eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der længere tid med at behandle din sag. Det skyldes, at andre myndigheder eller naboer måske skal udtale sig.

Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, så vær opmærksom på anden gældende lovgivning som fx:

  • Lokalplan eller byplanvedtægt
  • Deklarationer
  • Naturbeskyttelsesloven