Unge på vej

Frikommunevedtægt

Forsøgstitel

Unge på vej

Forsøgsperiode

1. juli 2017 til 1. juli 2020

Forsøgsindhold

Målgruppen består af unge i alderen fra 15-30 år, hvoraf nogle unge er i overgang fra børn til voksne (dvs. mellem 15 og 23 år), og andre er under 30 år og modtager STU. Det er muligt at underopdele målgruppen i tre undergrupper:

 1. Unge, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, og som modtager uddannelsehjælp eller integrationsydelse
 2. Unge mellem 15-23 år som eksempelvis bor i døgn- eller botilbud, får forebyggende foranstaltninger eller hvor familien modtager familiebehandling.
 3. Unge, der modtager STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

De unge i målgruppen kan have forskellige psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som gør det svært for dem at gennemføre et uddannelsesforløb eller fastholde job. De modtager typisk ydelser eller tilbud fra tre velfærdsområder; beskæftigelsesområdet, social- og sundhedsområdet og/eller børneområdet.

Udfordringen

Frikommuneforsøget har fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for udsatte unge, som ofte har mange berøringspunkter med kommunens forskellige myndighedsområder og fagfolk. En væsentlig del af udfordringen er også den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på enkelte aspekter af den unges samlede liv.

De unge har forskellige udfordringer af psykisk, fysisk eller social karakter med den konsekvens, at de har svært ved at håndtere de udfordringer og opgaver, der er knyttet til et ungdomsliv. De unge har derfor brug for støtte og en helhedsorienteret indsats, som formår at mobilisere den enkelte unges potentiale ift. et uddannelsesforløb eller job.

Formål

Med frikommuneforsøget opnår Gribskov Kommune en række undtagelser, så de unge kan tilbydes én samlet plan, og en helhedsorienteret indsats, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Samtidigt bliver sagsbehandlingen mere enkel og indsatsen bliver tilpasset den enkeltes livssituation.

Målet er at fremme den unge mulighed for selvforsørgelse gennem uddannelse. Det kortsigtede mål med indsatserne er at modne den unge til voksenlivet og dets krav, herunder udvikling af den unges sociale evner og evne til at kunne klare sig selv.

Principper

Den nye løsning for familierne tager afsæt i en overordnet ambition om at skabe en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Den nye løsning bygger på følgende principper:

 1. Der er ét entydigt kontaktpunkt for den unge ind til kommunen. Det skal være en kontaktperson, som erstatter nogle af de personer, der tidligere vil være involveret i den unges sag
 2. Den unge skal opleve sammenhæng i én samlet plan og med enkle mål for progression
 3. Der er tæt, opsøgende kontakt til den unge
 4. Den unge skal medinddrages og være aktive medspillere i indsatserne

Forsøgshjemmel

Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende fritagelsesmuligheder i Lov om frikommunenetværk:

 • § 11. Denne bestemmelse muliggør at afgørelser og planer efter serviceloven og lov og aktiv beskæftigelsesindsats integreres i en plan i den sammenhængende unge indsats.

Det gælder følgende paragraffer i Serviceloven:

 • § 140 for børn og unge,
 • § 141 for voksen

Det gælder følgende paragraffer i lov om aktiv beskæftigelsesindsats:

 • § 27, § 27 stk 2 og § 28

Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende fritagelsesmuligheder i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet:

 • §§ 11-13, der vedrører muligheder for at samle de beskæftigelsesrettede planer, herunder; min plan, plan for sygedagpengeopfølgning samt rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgerens ene samlede plan.
 • § 14 der muliggør at andre enheder i kommunen end jobcentret kan udfører opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen
 • §§ 15,16 der vedrører proceskrav ved det individuelle kontaktforløb og opfølgning for sygedagpengemodtagere.

Forsøgsbeslutning

Byrådet har besluttet at indgå i frikommuneansøgning i netværk med 9 nordsjællandske kommuner den 30. maj 2016. Byrådet besluttede endvidere den 30. januar 2017 at søge fritagelse fra ovenstående paragraffer.

Forsøgsmateriale

Lov om frikommunenetværk

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Det må vi nu - Notat om nye fritagelser (PDF)