Stianlæg og vejudvidelse langs Østergade

På Østergade i Helsinge bliver der etableret cykelsti og fortov i begge sider af vejen, samt en ny vejbelysning, fra jernbanen til Haragervej.

Projektet 

Gribskov Kommune har planlagt en ny trafikal løsning for Østergade og Nellerødvej fra Rådhusvej/jernbanen og ud til Græstedvej. Den skal sikre adgangen for de bløde trafikanter til - og fra det nye Administrative- og Sundhedsfaglige Hus og boligområde-oplandet til Østergade. 

Den 1. etape går fra Rådhusvej/jernbanen og til Haragervej/det Administrative og Sundhedsfaglige Hus, en strækning på 500 m, mens 2. etape føres videre ud til Græstedvej (1,5 km). 

Af tekniske og miljømæssige hensyn, så regnvand og spildevand i Østergade bliver adskilt, bliver der også i 1. etape etableret en regnvandsledning i stien langs banen ned til en brønd ved Gymnasiet. 

Løsningen 

Da Østergade og Nellerødvej er beliggende i bymæssig bebyggelse, er den anbefalede tekniske - og trafikalt rigtige løsning på hele strækningen anlæg af delte stier med 1,0 m fortov og 1,5 m cykelsti i begge sider af vejen. 

En typisk opbygning af et vejtværsnit

I nordsiden, hvor der pt. er et 1,75 m bredt fortov, bliver fortov og cykelsti etableret ved at tage den nuværende kantsten op og rykke den cirka 0,7 m ud mod kørebanen. I sydsiden, hvor der pt. er rabat, bliver fortov og cykelsti etableret ved at sideudvide vejen. Kørebanens bredde bliver reduceret til 2 kørespor med en bredde på 3,25 m. 

Cykelstierne udføres med asfaltslidlag, mens fortov udføres med asfaltslidlag der strøs med gule sten, såkaldte majskorn.

Udvalgt planudsnit af stianlæg

3 svingbaner 

Med henblik på at forbedre trafikafviklingen ved det Administrative og Sundhedsfaglige Hus og Haragervej etableres der i alt 3 svingbaner på et sideudvidet areal. Eksisterende busstop bevares

Krydsningsheller  

I forbindelse med anlæg af stierne etableres der krydsningshelle ved: 

  • Østergade 62 for adgang til Det Administrative og Sundhedsfaglige Hus, busstop og Haragervej 

Vejbelysning  

Langs Østergade og Nellerødvej er der eksisterende vejbelysning i sydsiden. Det er vurderet, at langt de fleste lysmaster står for tæt på vejen til at der er plads til fortov/cykelsti. Det eksisterende lysmasterne med fundamenter skal fjernes og erstattes af nye lysmaster med energibesparende lamper, samt en kabellægning af luftledninger på strækningen. 

Tidsplan 

En første etape fra Rådhusvej/jernbanen til Østergade 62/Haragervej (ca. 500 m) forventer administrationen kan gennemføres i henhold til følgende tidsplan: 

 Oktober - december 2022

  • Etablering af fjernvarmeledning til GKAS fra ny tværledning ved Kongensgavevej. 

 Januar til maj 2023 

  • Sideudvidelse til det administrative og Sundhedsfaglige Hus 
  • Ny regnvandsledning fra Østergade til brønd ved Gymnasiet 
  • Opstart af arbejder til Østergade, Etape 1, sydside 

 Maj 2023 – Oktober 2023 

  • Færdiggørelse af Østergade, Etape 1, sydside 
  • Udførelse af Østergade, Etape 1, nordsiden 

Anlægsbudget 

Der er afsat i alt 10,5 mio. (ekskl. moms) kr. til Østergade, etape 1. 

Der er pt. ikke taget stilling til etape 2 og tidsplan for anlæg af stier resten af vejen ud til Græstedvej.