Det nye Administrative og Sundhedsfaglige hus

På Østergade i Helsinge, øst for gymnasiet, opfører Gribskov Kommune det nye hus. Huset samler en række af kommunens administrative funktioner, sundhedspleje, tandklinik, genoptræning og danner base for hjemme- og sygeplejen.

Projektet

Gribskov Kommunes kommende Administrative og Sundhedsfaglige Hus samler borgerservice og sundhedsforløb i ét hus for at skabe et mere sammenhængende sundhedsforløb lokalt. Bygningen kommer til at huse jobcenter, tandpleje, sundhedspleje, genoptræning samt base for hjemme- og sygeplejen, ligesom det bliver arbejdsplads for 220 af kommunens administrative medarbejdere. 

Unik beliggenhed

Byggeriet bliver trukket væk fra Østergade og bygget ind i det kuperede landskab, så der fra 2 nye adgangsveje bliver niveaufri adgang til både stueetagen og 1. sal.

Ved at bygge huset ind i landskabet syner det ikke så højt, og det har været arkitektens vision, at grønne tage og facader i jordfarver harmonerer med landskabet.

Mod Østergade og syd for bygningen bliver der etableret parkeringspladser og plantet træer, som danner et grønt bælte ud mod Østergade. Studiebyen bliver ind til videre liggende, men der vil det være muligt en gang i fremtiden at opføre et nyt byggeri.

I forbindelse med opførelsen af det Administrative og Sundhedsfaglige Hus bliver der også arbejdet med at forbedre trafikafviklingen på Østergade med nye svingbaner og stier til gående og cyklister, og der bliver forberedt til et betydeligt antal elladestandere.

Det pulserende hjerte i midten

Når besøgende træder ind i bygningen, bliver de mødt af et levende borgertorv, hvor en central gennemgående trappe fungerer som et samlingspunkt for bygningens besøgende. Fællestrappen skaber en gennemsigtighed for bygningens mange kommunale funktioner og er en tydelig markør gennem sin grønne fremtoning.

Fra borgertorvet er der adgang til samtale- og møderum og de øvrige offentlige faciliterer, som fx tandplejeklinikken og genoptræningen.

Udenfor normal arbejdstid kan de offentligt tilgængelige lokaler bruges af foreninger til fx møder, kurser, udstillinger og større borgermøder.

Etageplaner

Huset er i fire etager, hvor stueetagen delvist er kælder.

De offentligt tilgængelige faciliteter er placeret i de 2 nederste etager. Det er møde- og samtalerum, sundheds- og sygeplejeklinik, genoptræningen og tandplejen. Derudover er der omklædningsrum til medarbejdere, base for hjemmeplejen, base for genoptræningen, kantine og et nyt produktionskøkken, som også kan levere mad til Rådhuset.

På de 2 øverste etager er der kontorer og møderum til kommunens medarbejdere. De i alt 220 arbejdspladser bliver indrettet i et åbent og fleksibelt kontormiljø. Alle arbejdspladserne ligger ud mod facaderne, hvor der udover godt dagslys er lagt vægt på et godt indeklima. I kernen af hvert kontorafsnit bliver der placeret møde/telefonrum, tekøkken og lounge, garderobe, depoter og toiletter.

De detaljerede planer for indretningen af huset bliver udviklet i dialog med medarbejderne i løbet af 2022 og starten af 2023.

Bæredygtighed og langtidsholdbare løsninger

Gribskov Kommunes nye Administrative- og Sundshedsfaglige hus har fået sit præcertifikat i guld. Dermed er en vigtig målsætning, opnået på vej mod den endelige guld-certificering, den første af sin slags i Gribskov Kommunes ejendomsportefølje opnået.

Det nye hus får et lavt energiforbrug, og der er stillet høje krav til indeklima. Udover at opfylde gældende regler for nyt byggeri bliver byggeriet certificeret bæredygtigt efter DGNB-standarden.

DGNB-standarden bygger på FN’s definition af bæredygtighed, og er et omfattende værktøj, der måler graden af bæredygtighed i forhold miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Læs mere om DGNB.

Det er målet, at det færdige byggeri bliver tildelt karakteren ”Guld” i bæredygtighed.

Certificeringen indebærer, at der udover skærpede krav til bygningens energiforbrug og sundt indeklima, blandt andet også bliver stillet krav til byggeriets samlede CO2 regnskab og energiforbruget i hele bygningens levetid, og at der anvendes sunde, holdbare og genanvendelige byggematerialer.

Alt regnvand fra veje, parkering og tage bliver opsamlet i kunstigt skabte søer, og i det nye landskab bliver der anlagt stier, som blandt andet kan bruges til motion og genoptræning.
Bygningens modulære koncept er relativt let at ombygge og tilpasse, og der er taget højde for yderligere tilbygning i fremtiden.

Tidsplan

 • Med budgetaftalen 2020-23 indgik byrådet en aftale om, at administrationen skulle samles på to lokationer i Helsinge. Den 28. januar 2020 blev det besluttet at den nye lokation bliver grunden i Østergade, øst for gymnasiet.
 • Byggeprogram og udbudsmateriale blev godkendt af Byrådet den 12. maj 2020
 • Lokalplan udarbejdelse og høring: februar 2020 - september 2020
 • Konkurrence og udbud i totalentreprise: maj 2020 - oktober 2020
 • Valg af totalentreprenør: december 2020
 • Totalentreprenørens projektering: december 2020 - september 2021
 • Byggetilladelse givet i juni 2021
 • Byggeplads og udførelsesperiode: august 2021 – april 2023*)
 • Inddragelse af medarbejdere omkring indretning og flytning: oktober 2022 – april 2023
 • Overdragelse til kommune og indretning: april 2023
 • Ibrugtagning: maj 2023, tandplejeklinik dog først primo august 2023

*) Som følge af Covid-19 pandemien og de kapacitetsproblemer, der har været i byggesektoren i 2020 og 2021, er byggeriet blevet forsinket.

Økonomi

Det samlede budget for projektet i 2022 priser er 175 mio. kr. hvoraf kontrakten med totalentreprenøren udgør ca. 135 mio. kr. Bygherreleverancer vedrørende tandklinik, køkken og inventar samt rådgivning udgør det resterende budget.

Finansieringen er særlige favorable statslige lån med meget lav rente på i alt 106 mio. kr., bidrag fra salg af ejendomme på 30 mio. kr. og et træk på kommunens likvide midler på knap 40 mio. kr.

Fra ibrugtagning sparer kommunen 4 mio. kr. på driften per år, en besparelse som er stigende over de kommende år.

Fakta

Gribskov Kommune

Det Administrative og Sundhedsfaglige Hus

Adresse

Østergade 62, 3200 Helsinge

Anlægsperiode

2020 – 2023

Areal

7.700 kvm

Bygherre

Gribskov Kommune

Bygherre-rådgivere

Schedio

VITA Ingeniører

PLH Arkitekter

SSI Advokater

Totalentreprenør

Hoffmann

Totalentreprenør-rådgivere

Vilhelm Lauritsen Arkitekter

STED Landskabsarkitekter

ABC Ingeniører

Dansk Energi Management m.fl.

Oftest stillede spørgsmål og svar

Gribskov Kommune modtager løbende gode spørgsmål angående det nye administrations- og sundhedsfaglige hus, og vi har samlet op på de oftest stillede spørgsmål herunder:

SVAR:

Gribskov Kommune kommer til at ”spare folk på vejene”, fordi der i dag er medarbejdere, der arbejder i Gilleleje, blandt andet på det som var rådhus før kommunesammenlægningen, som skal til møder og aktiviteter med kolleger på rådhuset. På samme måde er der medarbejdere i Helsinge, som skal til møder med kollegaer i Gilleleje. Derfor er der udgifter til både selve kørslen og spildt arbejdstid. Det er noget af det, som der kan spares ved at samle flere i Helsinge.

SVAR:

Den samlede besparelse over 25 år er beregnet til 170 mio. kr. Bag vurderingen af driftsudgifterne indgår tal for  forbrugsudgifter, vedligehold og husleje.

Illustration af samlede driftsomkostninger over tid

SVAR:

Byrådet har besluttet, at Troldebakkerne kun skal være beboelse og har valgt Østergade, fordi det er nær centrum i Helsinge, offentlig transport og at der på den 15 hektar store grund fortsat vil  være en vis afstand til skoven. Grunden er udpeget til at rumme rådhus eller administrative bygninger, en udpegning der går helt tilbage fra kommunesammenlægningen.

SVAR:

Der er som input til det kommende byggeprogram samt forslag til plangrundlag med tilhørende miljøscreening hyret en rådgiver til udarbejdelse af en trafikanalyse. Trafiksikkerhed i området samt trafikmængde og -afvikling er således emner, der vil blive analyseret, og rådgiver kommer på baggrund af analysens resultater med forslag til konkrete trafikale løsninger.

SVAR:

I Gribskov Kommune er vi jo heldige med meget skøn natur. Byggegrunden i Helsinge med skov ligger endda nær Helsinge Centrum. Foruden at få en placering, der er stationsnær og central, sikrer beliggenheden i den ene ende af grunden, at borgere og ansatte får indsyn og nærhed til Høbjerg Hegn, ligesom der stadig vil være bredt indsyn til Høbjerg Hegn fra Østergade.

Kommunen er opmærksom på vigtigheden af en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (særligt sårbare og truede dyrearter).

Administrationen foretager i forbindelse med udarbejdelse af miljøscreening af de kommende planer en vurdering af eventuel påvirkning af bilag IV-arter.
 

Vil du holdes opdateret

Tilmeld dig nyhedsbrev her.

Felter med (*) skal udfyldes