Efter påske starter opfølgning på borgernes hjemmehjælp

Publiceret 20-03-2024

Gribskov Kommune følger op på, om borgere med hjemmehjælp får den rette hjælp. I alt cirka 1.200 borgere får besøg inden for det næste års tid.

Efter påske starter kommunen med at komme på besøg hos de borgere, der modtager hjemmehjælp. I alt cirka 1.200 borgere vil hen over det næste års tid få besøg fra en af kommunens visitatorer, der sammen med borgeren skal vurdere den enkeltes behov for hjælp fremadrettet.

Der er flere årsager til, at Gribskov Kommune følger op på borgernes hjemmehjælp nu. Det sker blandt andet på grund af den politiske budgetaftale, som blev indgået sidste år, og som medførte et ændret serviceniveau for rengøring. Derudover er det lovbestemt for kommunerne at følge op på den hjælp, de giver, så den stemmer overens med borgernes behov.

Helle Lund, som er formand i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, er meget bevidst om den bekymring, som nogle borgere kan opleve på den baggrund, men forsikrer om, at ingen får frataget hjælp, som det vurderes, at de fortsat har brug for.

”Vi ønsker som udvalg at signalere, både over for borgerne og medarbejderne, at vi kender jeres bekymringer, og vi står sammen om at sikre, at borgerne i Gribskov Kommune får en god hjemmepleje”, lyder det fra formanden, der fortsætter:

”Med budgetaftalen vi indgik sidste år, besluttede vi et nyt serviceniveau for rengøring. Det betyder, at kommunens visitatorer skal ud til borgerne og vurdere den enkeltes behov for rengøring. Samtidig vil visitatoren sammen med borgeren kigge på det samlede behov for hjælp. For nogle vil det være uændret, mens andre har brug for mere hjælp, end de er visiteret til i dag, fordi deres funktionsniveau har ændret sig. Og så er der dem, som ikke har et behov længere. Det kan for eksempel være, hvis de har haft midlertidig hjælp til rengøring efter en hospitalsindlæggelse. Opfølgningen hos borgerne vil betyde, at nogle vil opleve at få mindre hjælp. Men det er vigtigt for mig at pointere, at ingen kommer og fjerner hjælp, som man har brug for. Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering. Hvis kommunens visitator vurderer, at der er et behov, så vil kommunen selvfølgelig levere den hjælp, som der er brug for. Vi håber derfor, at borgere og pårørende vil tage godt imod visitatoren. Visitatorerne er bedt om at løse denne opgave for kommunen, og det er vigtigt at have en god dialog under og efter besøget, så medarbejderne har de bedste muligheder for at løse deres opgave.”

Mere tid til pleje og omsorg

Når visitatorerne kommer på besøg omkring opfølgningen på borgernes hjælp, vil de have fokus på brug af teknologi og små hjælpemidler, der kan hjælpe borgeren til at klare flere ting selv. Det kan f.eks. være robotstøvsugere, som man i nogle kommuner har brugt i flere år.

Teknologierne kan frigive værdifuld tid for medarbejderne i hjemmeplejen, fortæller Pia Foght, som er næstformand i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

”Vi vil rigtig gerne introducere mere teknologi i hjemmeplejen, ligesom de er begyndt på i mange andre kommuner. Det handler hverken om at spare medarbejdere væk eller forringe servicen til borgerne. Det handler om at give medarbejderne i plejen bedre mulighed for at bruge deres tid til det vigtige – pleje og omsorg. Vi har brug for vores dygtige medarbejdere, og vi har brug for, at de gør det, de er bedst til.”

En robotstøvsuger og andre teknologier til hjemmet har den fordel, at de er automatiserede og dermed ikke kræver, at et menneske betjener dem. Har man en robotstøvsuger og er visiteret til hjemmepleje, kan man få hjælp til at vedligeholde den, f.eks. hjælp til tømning, hvis man ikke selv er i stand til det.

”Nye” borgere skal ikke visiteres igen

Borgere, som i dag og fremadrettet søger om hjælp for første gang, vil ikke skulle visiteres igen inden for det næste år. De vil automatisk blive vurderet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau for rengøring og med ambitionen om at bruge velfærdsteknologiske løsninger, hvor det giver mening.