Nu bliver slammet kørt ud på markerne

Publiceret 19-08-2022

Der køres snart slam ud på flere marker i Gribskov Kommune, hvilket kan give lugtgener. Hvornår det præcis bliver afhænger af vejret.

Slammet anvendes som jordforbedring, og så snart slammet er pløjet ned i jorden forsvinder lugten hurtigt.

Landmanden skal pløje slammet ned i jorden indenfor 6 timer efter, at det er spredt ud på marken. Midlertidigt oplag i forbindelse med omlæsning til udspredning er tilladt i op til 14 dage, såfremt det ikke er til væsentlig gene for naboer og ikke giver anledning til forurening af grund- eller overfladevand. Det er kommunen der vurderer, om det er til væsentlig gene.

Kommunens rolle i udbringning af spildevandsslam er, at sikre at loven overholdes. Før spildevandsslam bringes ud på markerne skal dette anmeldes til kommunen. Kommunen kan ikke forbyde udspredningen, når anmeldelsen overholder lovgivningen. Det er typisk brugeren, altså den person eller virksomhed der bringer slammet ud på markerne, der anmelder til kommunen.

Kommunen tjekker anmeldelsen for om slammet overholder grænseværdierne for tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, hvilke marker det skal bringes ud på, at der ikke bringes en større mængde ud, end der er lov til m.m. Overholder anmeldelsen de gældende regler, kvitterer kommunen derefter for anmeldelsen, og brugeren kan bringe slammet ud på det aftalte tidspunkt til de aftalte marker.

I kvitteringsbrevet til brugeren mindes om reglerne for brug af spildevandsslam. Det drejer sig bl.a. om at:

  • de skal nedbringe slammet indenfor 6 timer efter, at det er spredt ud på markerne.
  • Midlertidigt oplag i forbindelse med omlæsning til udspredning er tilladt i op til 14 dage, såfremt det ikke er til væsentlig gene for naboer og ikke giver anledning til forurening af grund- eller overfladevand.
  • slammet ikke må udbringes lørdage/søn- og helligdage på arealer, der ligger tættere på byzone, sommerhusområder eller boligområder end 200 m.
  • På skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod åbne vandløb og søer må der ikke udbringes spildevandsslam indenfor en afstand af 20 meter fra vandets afgrænsning ved daglig vande.
  • det ikke er lovligt, at bringe slam ud indenfor en radius af 25 m fra vandboringer til fælles vandboringer
  • der ikke må udbringes spildevandsslam til naturområder, de såkaldte § 3 arealer
  • Jf. Slambekendtgørelsens § 28 kan kommunen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening. Der kan fx stilles krav om overdækning af oplag for at mindske gener for naboer eller ved fare for nedsivning eller overfladeafstrømning til beskyttede naturtyper som følge af nedbør.
  • Derudover anbefales det, at bruger orienterer naboer inden slammet bringes ud på markerne.

Læs om slam på kommunes hjemmeside

Se 'Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål'

Indsend klage over gener fra naboen til kommunen 

Kontakt

Miljøafdelingen