Høringsfrist d.: 10.06.2024

Høring om forslag til Lokalplan 532.01 for Parkeringsplads ved stranden og tilhørende miljørapport med miljøvurdering

13-05-2024

Gribskov Kommune har d. 13.05.2024 besluttet at sende forslag til Lokalplan 532.01 for Parkeringsplads ved stranden i Tisvildeleje og miljørapport med miljøvurdering i høring. Planforslaget og miljøvurderingen er i høring i perioden 13.05.2024-10.06.2024

 

Se pdf af lokalplanforslaget

Se den digitale udgave af miljøvurderingsrapporten

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om vedtagelsen af forslag til lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Planklagenævnet kan behandle klager over, at vedtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

Nævnet kan således efterprøve, om kommunens fremgangsmåde er i overensstemmelse med planloven samt hvorvidt de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger i øvrigt er blevet overholdt i forbindelse med afgørelsen.

Såfremt kommunen senere vedtager lokalplanen endeligt, vil planvedtagelsen – for så vidt angår retlige spørgsmål – kunne påklages til Planklagenævnet i henhold til planlovens regler herom. Om planens indhold i øvrigt er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden planløsning, er et udtryk for et skøn, som Planklagenævnet ikke kan efterprøve.

Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.