Høring: Afgrænsningsnotat vedr. miljøvurdering af projekt for solcelleanlæg ved Hågendrup

20-03-2023

Kom med bemærkninger til afgrænsningsnotatet for miljøvurderingen af projekt for solcelleanlæg ved Hågendrup.
Du skal sende dine bemærkninger til plan@gribskov.dk
Høringsfristen er tirsdag d. 11. april 2023

 Gribskov Kommune har i oktober 2022 indkaldt ideer og forslag til planlægning for et solcelleanlæg ved Hågendrup. Planlægningen vil bestå af et kommuneplantillæg og en lokalplan for anlægget med et reduceret areal på ca. 79 ha.

Bygherre, Better Energy, har ansøgt Gribskov Kommune om, at der udarbejdes en frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

I den forbindelse er der nu mulighed for at komme med input og kommentarer til afgrænsningen og indholdet af den forestående miljøvurdering.

Miljøvurdering

Der vil for projektet blive udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som opfylder kravene til henholdsvis miljøvurdering af plangrundlaget (MV) og miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM).

I miljøvurderingen vil der blive redegjort for solcelleanlæggets indretning og drift, og for de miljømæssige påvirkninger på bl.a. mennesker, natur og landskab, som projektet vil kunne medføre omgivelserne.

Der er udarbejdet et afgrænsningsnotat, som beskriver planlægningens og projektets hovedindhold samt forholdet til en bred vifte af miljøemner i henhold til miljøvurderingsloven. 

Se afgrænsningsnotatet

Det er foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen af planerne og projektet kan afgrænses til at fokusere på følgende miljøemner:

  • Natur, fauna og beskyttede arter, herunder Natura 2000, § 3-beskyttet natur, lavbundarealer og vandløb.
  • Landskab og visuelle forhold samt kulturarv, herunder landskabsudpegninger, kystnærhedszonen, værdifulde kulturmiljøer og beskyttet dige.
  • Klima og luft, herunder omstilling af elproduktionen til grøn elektricitet (sparet CO₂ mv.).

Miljøvurderingsrapporten vil indeholde udførlige oplysninger og undersøgelser af de udvalgte miljøemner, og vil blive fremlagt i offentlig høring sideløbende med planforslagene.

Høringsfase

Vi ønsker med dette oplæg at give mulighed for at komme med input og kommentarer til afgrænsningen og indholdet af den forestående miljøkonsekvensvurdering af solcelleanlægget. Høringen sker i henhold til miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Kommentarer skal være modtaget senest tirsdag den 11. april 2023, og skal sendes til plan@gribskov.dk

Den videre proces

Gribskov Kommune forventer at gennemføre en offentlig høring på minimum 8 uger senere i 2023 af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sammen med en fælles miljøvurderingsrapport (MV-VVM), hvor solcelleanlægget vil være nærmere beskrevet og vurderet.

Kontakt

Send dit høringssvar senest d. 11. april til:

plan@gribskov.dk

 

Afgrænsningsnotat