Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse på Klirevej 11 og 12, Smidstrup

12-07-2022

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide eksisterende skråningsbeskyttelse på matrikel 22-pq og 22-ny Smidstrup sogn, Blistrup beliggende Klirevej 11 og 12, 3250 Gilleleje. Høringsfristen er den 22. august 2022.

Se ansøgning inkl. bilag

Lovgrundlag

Sagen behandles efter kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1. (LBK nr 705 af 29. maj 2020). Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold

Yderligere screenes det ansøgte projekt i henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og kommunen vurderer om der skal udarbejdes en konsekvens vurdering jf. kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19. maj 2020).

Høringssvar

Bemærkninger til ansøgningen fremsendes til tms@gribskov.dk. Frist for fremsendelse er 22. august 2022

Bemærkninger indsendt i forbindelse med høringen vil blive medtaget i den videre sagsbehandling. Den endelige afgørelse efter kystbeskyttelsesloven offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/afgoerelser. Hvis du har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, vil du kunne klage over retslige forhold i afgørelsen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen.