Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse ved Slugten, Helenekilde

12-12-2022

Kystmyndigheden i Gribskov Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere kystbeskyttelse på matr.nr. 8FU, Tisvilde By, Tibirke, beliggende i Slugten ved Helenekilde, 3220 Tisvilde.
Projektet omfatter fjernelse af eksisterende betonmur og rampe, etablering af ny betonrampe med en bredde på 4,5 meter samt etablering af skråningsbeskyttelse af sten i stedet for betonmur. Formålet med projektet er at forbedre kystbeskyttelsen på den kommunale matrikel. Høringsfristen er 9. januar 2023.

Se ansøgning inkl. bilag

Lovgrundlag

Sagen behandles efter Kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1.

Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Hensyn 2 er ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold.

Det ansøgte projekt skal screenes i henhold til Miljøvurderingsloven og kommunen skal vurdere hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. Kysthabitatbekendtgørelsen.

Som det fremgår af kystbeskyttelsesloven § 3a, stk. 1, kan en afgørelse efter lovens § 3 erstatte en række andre tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning. I denne sag skal kommunen vurdere følgende lovgivning, der kan inkluderes i den samlede afgørelse:

  • Strandbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 15
  • Fredningen ”Helenekilde” i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 37, stk. 2
  • Fortidsmindebeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 18

Der vil ikke blive truffet selvstændig afgørelse efter den lovgivning, som kan inkluderes. Den samlede afgørelse er træffes med hjemmel i kystbeskyttelsesloven og ud fra de hensyn, som er angivet i denne.

Lovhenvisninger:

Kystbeskyttelsesloven, LBK nr 705 af 29. maj 2020

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021

Kysthabitatbekendtgørelsen, BEK nr. 654 af 19. maj 2020

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021

4 ugers offentlig høring

Hvis du har bemærkninger til projektet, bedes du fremsende disse via digital post eller til e-mail: tms@gribskov.dk.

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du skrive til Gribskov Kommune, Att: Pi Sylvester Harild, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Frist for bemærkninger er 9. januar 2023.