Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse ud for Jørgenshvilevej 24, Gilleleje

21-12-2022

Gribskov Kommune har modtage en ansøgning om lovliggørelse af skråningsbeskyttelse og høfde på matrikel nr. 4D, Nakkehoved By, Søborg. Høringsfristen er 18. januar 2023.

Se ansøgningsmaterialet inkl bilag her

 

Lovgrundlag

Sagen behandles efter Kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1.

Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Hensyn 2 er ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold.

Det ansøgte projekt skal screenes i henhold til Miljøvurderingsloven og kommunen skal vurdere hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. Kysthabitatbekendtgørelsen.

Lovhenvisninger:

Kystbeskyttelsesloven, LBK nr 705 af 29. maj 2020

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021

Kysthabitatbekendtgørelsen, BEK nr. 654 af 19. maj 2020

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021

4 ugers offentlig høring

Hvis du har bemærkninger til projektet, bedes du fremsende disse via digital post eller til e-mail: tms@gribskov.dk.

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du skrive til Gribskov Kommune, Att: Stine Petersen, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Frist for bemærkninger er 18. januar 2023.