Sagsbehandlingstider og svarfrister

Her kan du se, hvor lang sagsbehandlingstid der kan forventes, fra du har ansøgt, og indtil du modtager en afgørelse.

Vi sagsbehandler så hurtigt, som det er muligt, og kan vi ikke overholde sagsbehandlingstiden, vil du hurtigst muligt få skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Du kan eventuelt se mere om reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider i retssikkerhedsloven

Hjemmetræning

Servicelovens § 32a

3 måneder

Merudgifter til børn

Servicelovens § 41

6 uger

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap

Servicelovens § 42

6 uger

Ledsageordning for 12-18 årige

Servicelovens § 45

4 uger

Særlig støtte til børn og unge

Servicelovens § 52

4 måneder

Særlig støtte til børn og unge (hjemviste sager)

Servicelovens § 52

3 måneder

Personlig hjælp og pleje

Servicelovens § 83

3 hverdage

Praktisk hjælp

Servicelovens § 83

3 uger

Madservice

Servicelovens § 83

3 hverdage

Rehabilitering praktisk hjælp 

Servicelovens § 83 a 

3 uger 

Rehabilitering personlig pleje

Servicelovens § 83a

3 hverdage

Aflastning og afløsning af ægtefælle mf.

Servicelovens § 84

4 uger

Socialpædagogisk støtte 

Servicelovens § 85

8 uger

Træning efter serviceloven

Servicelovens § 86

5 hverdage

Selvvalgt hjælper til hjemmepleje

Servicelovens § 94

8 uger

Tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning mm.

Servicelovens §§ 95-96

4 uger

Ledsagerordning for voksne

Servicelovens § 97

4 uger

Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer

Servicelovens §§ 107-108

8 uger

Nødkald

Servicelovens § 112

10 hverdage

Personlige/kropsbårne hjælpemidler

Servicelovens § 112

4 uger

Tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder

Servicelovens §§ 112-113

6 uger

Støtte til bil

Servicelovens § 114

8 måneder

Boligindretning

Servicelovens § 116

8 uger (mindre boligændringer)

6 måneder (større boligændringer)

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Servicelovens § 118

6 uger

Pasning af døende

Servicelovens § 119

2 uger

Hjemmesygepleje

Sundhedslovens § 138

3 hverdage

 

Byggesager

Der er stor byggelyst hos både borgere og virksomheder i foråret, hvilket kommunen er glade for. Det betyder dog også, at sagsbehandlingstiden er længere end normalt. Det anbefales derfor, at der ansøges i god tid inden byggeprojektet ønskes opstartet. 

Sagsforløbet for byggesager

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du fra start har sendt os alt det nødvendige materiale. Kommunen informere ansøger indenfor 3 uger fra modtagelse af ansøgningen om sagen mangler materiale eller den er fuldt oplyst. Nedenstående servicemål gælder fra den dag, sagen er fuldt oplyst - ansøger modtager brev om dette indeholdende oplysning om den vurderede sagstype. 

Diagram der viser forløbet i sagsbehandling af byggesager. Forløbet er også beskrevet i teksten på siden

Servicemål og aktuel sagsbehandlingstid 

For tiden må der påregnes en sagsbehandlingstid på 9 måneder for byggeansøgninger på byggeri, der ikke ligger inden for byggeretten, herunder byggeri, hvor der fastlægges niveauplan for at overholde højdekrav, og byggeri der kræver dispensation fra en lokalplan/servitut.

Vi arbejder målrettet mod at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Blandt andet ved opgradering af byggesagsbehandlere og omorganisering af sagsområder, som er vedtaget politisk på udvalgsmøde for Udvikling, Byg og Land den 24.11.2020 samt Økonomiudvalget den 30.11.2020. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer den aktuelle sagsbehandlingstid.

Der må også påregnes ekstra sagsbehandlingstid inden for de øvrige kategorier - i  øjeblikket minimum 2 måneder. 

Gribskov Kommune har følgende servicemål for byggesager.

Vedtaget politisk på udvalgs møde for Udvikling, By og Land den 30.04.2019. 

 Prioritet   Sagstype

Ønsket sagsbehandlingstid
(fra sagen er fuldt oplyst)

Aktuelle sagsbehandlingstid fra sagen er fuldt oplyst
(opdateret maj 2022)

 1  

Erhverv

 

2-12 uger afhængig af kompleksitet

  8-16 uger afhængig af kompleksitet
 1  

Nybyggeri, herunder tilbygning indenfor byggeretten (”Hurtigbanen”)

 

2 uger

  4 uger
 2  

Byggetilladelser til brug for events, (telte eller andre faste konstruktioner)

 

2 uger

  8 uger
 2  

Nedrivningssager

 

2 uger

  4 uger
 2  

Forespørgsler

 

2 uger

  (servicemål overholdes)
 2 Lovliggørelse v. salg (underskrevet købsaftale betinget af lovliggørelse) 2 - 12 uger afhængig af kompleksitet   (servicemål overholdes)
 3  

Nybyggeri, herunder tilbygning med helhedsvurdering eller dispensationer

 

10 uger

   7-8 måneder
 3  

Øvrige faste konstruktioner

 

10 uger

   8-16 uger afhængig af kompleksitet
 4  

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

 

Ingen servicemål

  Ingen servicemål
 5  

Henvendelser om anden ejendom, typisk klager over byggeri hos nabo

 

Ingen servicemål

  Ingen servicemål

Hurtigbanen

Hurtigbanen gælder for sommerhuse i sommerhusområder og enfamliehuse i byzone, der opfylder krav til højde og afstand til skel. Den gælder, hvis der ikke er behov for partshøring, dispensation fra lokalplan, naturbeskyttelsesloven, deklaration eller lign.

Generelt

Det tilstræbes, at flest mulige sager håndteres inden for ovennævnte tider. 

Forskellige konkrete forhold kan føre til længere sagsbehandlingstid, herunder lange svartider fra ansøger på supplerende spørgsmål, høringer eller politisk forelæggelse.

Erhvervssager

Indenfor 3 uger skal ansøger oplyses, om sagen er fuldt oplyst, eller om der er behov for yderligere oplysninger.

Generelt for alle byggesager

Hvis du søger dispensation, eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der længere tid med at behandle din sag. Det skyldes, at andre myndigheder eller naboer måske skal udtale sig.

Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, så vær opmærksom på anden gældende lovgivning som fx:

  • Lokalplan eller byplanvedtægt
  • Deklarationer
  • Naturbeskyttelsesloven
Emne Lovgrundlag Sagsbehandlingsfrist
Ansøgning om optagelse på venteliste til dagtilbud og dagpleje Dagtilbudsloven § 26 2 uger
Ansøgning om økonomisk friplads Dagtilbudsloven § 43, nr. 2 1 uge
Ansøgning om behandlingsmæssig eller socialpædagogisk friplads Dagtilbudsloven § 43, nr. 3-4 4 uger
Ansøgning om tilskud til privat pasning eller pasning af eget barn Dagtilbudsloven § 80 3 uger